Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Penwythnos 2

Concro'r mynyddoedd

I feicwyr ffordd profiadol sy'n chwilio am her, mae rhannau gogleddol a dwyreiniol Sir Gaerfyrddin yn cynnig rhiwiau uchel a golygfeydd trawiadol. Cyfunwch ddau o'n llwybrau mwyaf heriol ond gwerth chweil – ceir mapiau hwylus ar eu cyfer ar-lein, gyda phroffiliau uchder a chyfarwyddiadau – ar gyfer gwyliau antur byr ar gefn beic, gan gynnwys dringo llethrau dramatig y Mynydd Du ar ymyl orllewinol Bannau Brycheiniog. I'ch helpu i gynllunio, yma cewch syniadau ar gyfer llefydd i aros, bwyta, yfed ac ymweld â hwy yn ystod eich antur yn yr ucheldir.

Hyd: Dau i dri diwrnod
Cyfanswm Pellter: 206km/128 milltir neu 158.5 km/98.5 milltir (fersiwn fer)
Man cychwyn: Llandeilo/Llanymddyfri
Lefel Anhawster: 8/10 (neu 7/10 ar gyfer y fersiwn fer)

Download

Diwrnod 1: Gwylltir y Gorllewin

Pellter: 105km/65 milltir
Amcangyfrif o'r Amser: 4 i 7 awr

Mae'r ddolen heriol hon, sy'n llawn drama a thirweddau gwyllt, yn mynd ar hyd ffyrdd tawel cefn gwlad i ben deheuol mynyddoedd Cambria, ac yn rhoi gwir deimlad o ddianc ac antur.
Paciwch ddigon o gyflenwadau cyn gadael Llanymddyfri – prin yw'r cyfleoedd i brynu bwyd a diod ar y gylchdaith anghysbell hon, ac mae gan y dref farchnad lewyrchus hon, a gaiff ei gwarchod gan adfeilion Castell canoloesol, nifer o gaffis, bwytai a siopau gwych. Wrth ddolennu i gyfeiriad y gogledd ochr yn ochr ag Afon Tywi tuag at Randirmwyn, mae'r ffordd yn dechrau dringo gan bwyll cyn i ochrau'r dyffryn a'r ffordd yn ei thro fynd yn fwy serth, gan esgyn heibio i Warchodfa Gwenffrwd-Dinas yr RSPB, i gronfa ddŵr Llyn Brianne. Mae'n daith ysblennydd ar hyd y lan ddwyreiniol, gan wyro o gwmpas amrywiol ganghennau'r llyn a mwynhau'r golygfeydd godidog ar draws y dyfroedd disglair, cyn i chi groesi Afon Tywi ar ben mwyaf gogleddol y gronfa ac anelu tua'r gorllewin.

Cadwch lygad ar agor am adeilad gwyn isel ar ochr y ffordd – Capel Soar-y-Mynydd ar lwybr y porthmyn, sef y capel mwyaf anghysbell yng Nghymru yn ôl y sôn, filltiroedd lawer o'r pentref agosaf.
Mae'r darn hwn trwy Fynyddoedd Cambria yn hardd iawn ac yn ddiarffordd, ac ychydig o dai sydd i'w gweld o'r ffordd fryniog i Dregaron, lle rydych yn troi i'r chwith i Ddyffryn Teifi sy'n fwy poblog. Heibio i Landdewi-Brefi – yn ôl y sôn codwyd yr eglwys ganoloesol ar ei bryncyn bychan ar safle gwyrth o'r chweched ganrif sy'n gysylltiedig â Dewi Sant – ac ewch yn eich blaen drwy gyfres o drefi a phentrefi ar hyd ffin ogledd-orllewinol Sir Gaerfyrddin, gan oedi o bosibl i brynu rhagor o fwyd a diod yn Llanybydder, sef yr anheddiad sylweddol olaf ar y llwybr.

Gan droi i'r dwyrain unwaith yn rhagor, byddwch yn dringo rhiw hir (ond ar hyd ffordd gyda choed braf ar ei hyd) i gefn gwlad mwy coediog, cyn disgyn i bentrefi Rhydcymerau a Llansawel. Rydym ar y darn olaf yn awr, gan fynd heibio i Bumsaint – safle cyfareddol Mwyngloddiau Aur Rhufeinig Dolaucothi – ac yna ymuno â'r A482 am ychydig cyn mynd dros y twmpathau olaf wrth nesáu at Lanymddyfri, ac ar ddiwrnodau clir bydd golygfeydd i'w gweld draw i gopa uchaf Sir Gaerfyrddin, Bannau Sir Gâr neu'r Mynydd Du. Parciwch eich beic, a setlwch i lawr am goffi neu rywbeth cryfach, efallai yn Ystafelloedd Te Penygawse, Caffi'r West End neu'r Bear Inn.

 

Diwrnod 2: Rhiwiau Hirion, Beiciwr Bodlon

Pellter: 101km/62 milltir (fersiwn fer: 53km/33.5 milltir)
Amcangyfrif o'r Amser: 5 i 9 awr

Mae'r enw yn dweud y gwir: mae hwn yn llwybr i feicwyr profiadol a heini, sy'n cynnwys 2000 metr/6560 troedfedd o ddringo gan ddod â chyfres o olygfeydd ysblennydd – ond gyda rhai mannau gwych i fwyta ac yfed ar y ffordd, fydd dim prinder cymhellion i'ch annog i gadw i fynd. Os yw'r ddringfa fawr drwy'r Mynydd Du yn un ymdrech yn ormod, mae opsiwn byrrach ar gael sy'n cwmpasu ychydig dros hanner y pellter ond sy'n dal i gynnig digon o olygfeydd hardd.
Dechreuwch o Rydaman – ar ôl cael siot o gaffein ym Mar Espresso Coaltown Coffee Roasters (mae Ffreutur y Rhostfa ychydig i'r dwyrain o'r dref yn gweini bwyd da hefyd).

Mae'r dref yn ymfalchïo yn ei threftadaeth lofaol ac mae hyn i'w weld yn amlwg wrth fynd ar y darn cychwynnol i'r gogledd-ddwyrain ar hyd Dyffryn Aman, ond cyn hir byddwch chi'n dringo i'r gogledd ar hyd ffordd Wern Ddu. Wrth i'r llwybr droi'n raddol i'r gorllewin, rydych o fewn cyrraedd i Gastell Carreg Cennen, un o gestyll mwyaf godidog y rhanbarth, er yn adfail - mae'n golygu taith fer oddi ar y llwybr os oes gennych egni yn sbâr. Cadwch ddigon wrth gefn, er hynny: o droi i'r gogledd yn Derwydd, mae gennych riw hir, syth o'ch blaen, o ddringo hwn cewch olygfeydd gwych o Landeilo (a chyfle i wneud taith fer arall i Ddinefwr a'r castell trawiadol). Mae'r dref farchnad liwgar hon ar ochr y bryn yn lle da i oedi am beth o goffi gorau Cymru yn The Hangout, ac mae bwydydd picnic gwych i'w cael yn Ginhaus Deli.

Ewch yn eich blaen tua'r gogledd, ar y ffordd droellog, i fyny ac i lawr trwy Dalyllychau – rhaid aros am lun wrth yr Abaty o'r 12fed ganrif - i ymuno â darn olaf taith ddoe tua'r dwyrain i Lanymddyfri , lle byddwch yn dod o hyd i fwy o lefydd da am goffi. Byddwch chi'n ddiolchgar am yr hwb yna: oddi yma, wedi teithio ar hyd ychydig filltiroedd o ffyrdd gwledig esmwyth i Langadog, mae'n bryd wynebu eich her fwyaf. Mae'r daith i fyny'r Mynydd Du, ar ffordd igam-ogam sy'n codi hyd at 502m, yn un o'r dringfeydd mwyaf cyfareddol ar ffyrdd Prydain gyda golygfeydd dramatig i'w gweld tua'r gogledd a'r de, ac yna ar ôl mynd i lawr rhiw am ychydig i Frynaman mae llethrau Mynydd Betws yn eich wynebu. Fydd dim angen unrhyw esgus arnoch i gymryd pethau gan bwyll wrth ddilyn y ffordd droellog yn ôl lawr i Rydaman.

Ble i aros

Mae gan feicwyr ddigon o ddewis yn Sir Gaerfyrddin, gydag amrywiaeth o opsiynau llety addas i feicwyr ar draws y Sir, o westai a thafarndai croesawgar mewn trefi marchnad bywiog i fflatiau hunanarlwyo a bythynnod clyd, sydd i gyd â llefydd storio beiciau diogel, rhai yn cynnig cyfleusterau golchi beiciau, ystafelloedd sychu a gwybodaeth am y llwybrau lleol gorau. Chwiliwch yr ystod lawn o lety ar-lein trwy fynd i.

Sut i gyrraedd yma

Mae Llandeilo 19km/12 milltir o ben gorllewinol yr M4 ger Abertawe; mae'r A40 a'r A483 yn darparu mynediad da. Mae trenau uniongyrchol ar reilffordd Calon Cymru, sy'n cludo beiciau, yn cysylltu Llandeilo â Llanymddyfri (20 munud), Abertawe (1 awr) ac Amwythig (3 awr), gyda chysylltiadau ar draws y DU.

Beth i'w weld a'i wneud

Gwarchodfa Gwenffrwd-Dinas yr RSPB

Coetir hyfryd a chynefin afonol gyda bywyd adar helaeth.

Parc Dinefwr, Llandeilo

Parc ceirw wedi'i dirlunio'n hardd a chastell adfeiliedig o amgylch Plas Dinefwr (Tŷ Newton) o'r 17eg ganrif gyda chaffi deniadol.

Abaty Talyllychau

Adfeilion prydferth Abaty o'r 12fed ganrif a sefydlwyd gan urdd fynachaidd y Premonstratensiaid, neu'r Canoniaid Gwyn.

 

Carreg Cennen (tro oddi ar y llwybr)

Un o gestyll adfeiliedig mwyaf dramatig Cymru, 4km oddi ar y llwybr ger Trap.

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Pumsaint (dargyfeiriad)

Mwyngloddiau aur cyfareddol yn dyddio o oes y Rhufeiniaid, 4km oddi ar y llwybr ger Crug-y-bar.

Gorsaf Fwydo Barcutiaid Coch Llanddeusant (tro oddi ar y llwybr)

Gwyliwch ddwsinau o'r adar ysglyfaethus hardd hyn, 5km oddi ar y llwybr.