Coronafeirws (COVID-19)

O ddydd Llun 9 Tachwedd, bydd busnesau nad ydynt yn hanfodol yng Nghymru yn agor eu drysau i bobl yng Nghymru. Os ydych chi y tu allan i Gymru, mae gennym ddigon o ysbrydoliaeth i helpu i gynllunio’ch ymweliadau yn y dyfodol. Rhagor o wybodaeth a chanllawiau diweddaraf: https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

Newyddion Diweddaraf

Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiogel.

Fel cyrchfan twristiaeth gyfrifol, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu pobl Cymru a'r ymwelwyr rydym yn eu croesawu bob blwyddyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd “cyfnod atal” y coronafeirws yn dod i ben ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

Yn dilyn diwedd y cyfnod hwn, mae cyfyngiadau newydd ar waith yng Nghymru: rheoliadau Coronafeirws o 9 Tachwedd: cwestiynau cyffredin

Bydd y busnesau nad ydynt yn hanfodol a oedd ar gau yn ystod y cyfnod o bythefnos bellach yn gallu ailagor yn llawn, fel tafarndai, bariau, gwestai a bwytai. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ar waith o hyd ledled Cymru a Sir Gaerfyrddin.

Gofynnwn i chi barhau i gadw'n ddiogel a dilyn y canllawiau.

Ond cofiwch ni chaniateir teithio o'r tu allan i Gymru o hyd. Yn y cyfamser, rydym yma i roi ysbrydoliaeth ar gyfer y dyfodol tra byddwch yn trefnu i Ddarganfod Sir Gâr.... Yn ddiweddarach

Ewch i’n tudalen Newyddion i gael y canllawiau diweddaraf a diweddariadau i wasanaethau. Gallwch ein dilyn ni hefyd ar Facebook a Twitter.

#DiogeluSirGâr

#ParchuDiogeluMwynhau

Barod Amdani

Er mwyn diogelu pawb, mae ein busnesau twristiaeth yn rhoi safonau glanhau uwch ar waith ac yn newid eu gweithdrefnau i gydymffurfio â chanllawiau'r Llywodraeth. Erbyn hyn, mae llawer ohonynt wedi cyflawni'r achrediad twristiaeth newydd ledled y DU a elwir yn Barod Amdani, felly cadwch lygad am y rhai sy'n arddangos eu hachrediad!

NHS

Bellach mae’n rhaid i fusnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel eraill gasglu manylion cyswllt ar gyfer gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu y GIG. Angen cofnodi manylion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr.

Lansiwyd ap COVID-19 newydd y GIG ar 24 Medi ar gyfer Cymru a Lloegr, gan gofnodi faint o amser yr ydych yn treulio'n agor i ddefnyddwyr eraill yr ap, a'r pellter rhyngoch, er mwyn iddo eich rhybuddio os ydych wedi bod yn agos at rywun sy'n cael prawf positif am COVID-19.

Gyda'n gilydd, gallwn

• Parchu ein canllawiau, mesurau diogelwch, cymunedau lleol ac eraill o'ch cwmpas
• Diogelu eich hunain, pobl eraill a gwasanaethau critigol; arhoswch gartref os ydych chi'n teimlo'n sâl
• Mwynhau ein pobl, lleoedd a lletygarwch yn ddiogel - diolch am gefnogi busnesau lleol i'w cael yn ôl ar eu traed

Addo

Llofnodwch a gwnewch eich addewid i Gymru wrth ichi baratoi i ddechrau archwilio eto, i ofalu am ein gilydd, ein gwlad a’n cymunedau.

Os yw llecyn hardd neu draeth yn rhy brysur, beth am fynd i ddarganfod lle newydd a chrwydro ein trysorau cudd gan gynnwys Bae Caerfyrddin yn y De a Mynyddoedd Cambria yn y Gogledd. Os oes gennych gwestiwn o hyd ar ôl pori drwy'r holl bethau i'w gwneud a'u gweld ar ein gwefan, cysylltwch ag un o'n staff dwyieithog drwy drwy anfon e-bost i twristiaeth@sirgar.gov.uk. Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Dolenni defnyddiol i gael y wybodaeth ddiweddaraf;
Cyngor Sir Caerfyrddin

Llywodraeth Cymru

Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru

Tudalennau Twristiaeth Cyngor Sir Caerfyrddin

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.