Cyfyngiadau lleol newydd - Ardal Llanelli

Os ydych eisoes yn Sir Gaerfyrddin neu'n bwriadu ymweld â'r sir cyn bo hir, darganfyddwch sut y gallai'r cyfyngiadau lleol yn ardal Llanelli effeithio arnoch chi. Lawrlwythwch fap o'r ardal neu defnyddiwch y gwiriwr cod post i weld a yw lle rydych yn aros / ymweld ag ef wedi'i gynnwys yn yr ardal diogelu iechyd.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Newyddion Diweddaraf

Croeso nôl...

 

Oherwydd cynnydd yn nifer yr achosion o'r coronafeirws, mae cyfyngiadau teithio lleol ar waith bellach mewn ardaloedd penodol o Gymru a'r DU. Cynghorir busnesau llety, atyniadau a lletygarwch yn Sir Gaerfyrddin i wirio lleoliad unrhyw archebion cleientiaid, gan roi gwybod i unrhyw westeion o ardaloedd o dan gyfyngiadau na ellir anrhydeddu'r archeb.


Rhaid i fusnesau lletygarwch yng Nghymru gau erbyn 10 a darparu gwasanaeth bwrdd yn unig, a rhaid i'r holl siopau all-drwyddedig, gan gynnwys archfarchnadoedd, beidio â gwerthu alcohol ar ôl 10pm.

Mae bellach yn ofynnol i fusnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel eraill gasglu manylion cyswllt i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu y GIG. Mae angen cofnodi manylion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr.

Lansiwyd ap COVID-19 newydd y GIG ar 24 Medi ar gyfer Cymru a Lloegr, gan gofnodi faint o amser yr ydych yn treulio'n agor i ddefnyddwyr eraill yr ap, a'r pellter rhyngoch, er mwyn iddo eich rhybuddio os ydych wedi bod yn agos at rywun sy'n cael prawf positif am COVID-19.


Mae gwisgo gorchuddion wyneb mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ofyniad cyfreithiol.

Mae'r camau hyn yn cael eu gweithredu i leihau lledaeniad coronafeirws ac i gadw pob un ohonom yn ddiogel.

Cofiwch barhau i fynd i'n tudalen Newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Felly, dyma beth rydyn ni'n ei wneud.

Er y bydd Sir Gaerfyrddin mor wych ag erioed, byddwch yn sylwi ar rai newidiadau yn y ffordd rydym yn gweithredu ac efallai rhai gwahaniaethau o ran amserlenni ailagor ar gyfer rhai gwasanaethau sydd gennym yma yng Nghymru o gymharu ag ardaloedd eraill o'r DU. Yn syml, bydd angen i chi wneud mwy o waith ymchwil, cynllunio ac archebu ymlaen llaw ar gyfer eich arhosiad neu ddiwrnod allan.

Er mwyn diogelu pawb, mae ein busnesau twristiaeth yn rhoi safonau glanhau uwch ar waith ac yn newid eu gweithdrefnau i gydymffurfio â chanllawiau'r Llywodraeth. Erbyn hyn, mae llawer ohonynt wedi cyflawni'r achrediad twristiaeth newydd ledled y DU a elwir yn Barod Amdani, felly cadwch lygad am y rhai sy'n arddangos eu hachrediad!

Mae mesurau diogelwch pellach yng nghanol ein trefi yn cynnwys arwyddion a phosteri ynghylch cadw pellter cymdeithasol.

Os yw llecyn hardd neu draeth yn rhy brysur, beth am fynd i ddarganfod lle newydd a chrwydro ein trysorau cudd gan gynnwys Bae Caerfyrddin yn y De a Mynyddoedd Cambria yn y Gogledd. Os oes gennych gwestiwn o hyd ar ôl pori drwy'r holl bethau i'w gwneud a'u gweld ar ein gwefan, cysylltwch ag un o'n staff dwyieithog drwy drwy anfon e-bost i twristiaeth@sirgar.gov.uk. Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl

Gyda'n gilydd, gallwn;

• Parchu ein canllawiau, mesurau diogelwch, cymunedau lleol ac eraill o'ch cwmpas
• Diogelu eich hunain, pobl eraill a gwasanaethau critigol; arhoswch gartref os ydych chi'n teimlo'n sâl
• Mwynhau ein pobl, lleoedd a lletygarwch yn ddiogel - diolch am gefnogi busnesau lleol i'w cael yn ôl ar eu traed

Diolch

Dolenni defnyddiol i gael y wybodaeth ddiweddaraf;
Cyngor Sir Caerfyrddin

Llywodraeth Cymru

Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru

Tudalennau Twristiaeth Cyngor Sir Caerfyrddin

 

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.