English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Ers amser maith, mae Sir Gâr wedi cael ei galw'n Gardd Cymru. Efallai bod hynny am ein bod yn gartref i'r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Efallai bod hynny am fod y sir mor doreithiog a gwyrdd. Neu efallai bod hynny am ein bod fel sir amaethyddol, yn tyfu'r cynnyrch lleol naturiol sy'n cael eu mwynhau gan y bobl sy'n byw yma, yr ymwelwyr a'r cogyddion gwych sy'n paratoi'r prydau ar eu cyfer.

Beth bynnag y rheswm, mae gan Sir Gaerfyrddin gyfoeth o erddi godidog a llecynnau gwyrdd i'w profi a'u mwynhau. Nid nepell o'r Ardd Fotaneg Genedlaethol y mae Aberglasne, yn syml un o erddi godidocaf Cymru. Ledled y sir, gellir dod o hyd i ddigonedd o barciau gwledig. Mae Parc Gwledig Pen-bre ar yr arfordir i'r gorllewin o Lanelli, ac yn y mewndir, ceir ystâd Dinefwr â'i dirwedd a ddyluniwyd gan Capability Brown, a pharc ceirw canoloesol.

Yn nifer o'r llecynnau hyn, ceir mannau penodol i fwynhau picnic yn yr awyr agored. Beth am ddod o hyd i'ch man picnic diarffordd eich hun; ar y traeth yn Llansteffan, wrth ochr Afon Tywi neu yng nghanol Fforest Brechfa, i enw ond rhai o'r llefydd mwyaf poblogaidd i fwynhau cinio yn yr awyr iach.

Gardd Fotaneg 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae'r Ardd yn ymestyn dros 568 erw o gefn gwlad Sir Gâr sy'n cynnwys gwarchodfa natur yn ogystal â gardd ffurfiol, gyda Thŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Norman Foster yn ganolbwynt trawiadol iddi. Mae'r ardd yn gartref i rai o'r planhigion prinnaf a'r rhai sydd dan fwyaf o fygythiad yn y byd.

Cyfleusterau

 • Accessibility Accessibility
 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
 • Cafe Cafe
 • Visitor Center Visitor Center
Aberglasne
Abergalsne

Gardd dreftadaeth yng nghalon Dyffryn Tywi. 10 erw o drysorau garddwriaethol gan gynnwys tair gardd furiog. Mae'r atyniadau unigryw yn cynnwys gardd Gloestr Elisabethaidd/Jacobeaidd a Rhodfa Barapet. Mae ambell i syrpreis annisgwyl i'w gweld ar hyd y llwybr coetir ac yn y Ninfarium.

Cyfleusterau

 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
 • Cafe Cafe
 • Visitor Center Visitor Center
Gerddi Hywel Dda 
Gerddi Hywel Dda

Dyma'r unig ardd yn Ewrop sy'n gysylltiedig â'r Gyfraith ac sy'n cadw ar gof ac yn dathlu gorchestion Hywel Dda, Brenin Cymru oll yn y 10fed ganrif. Mae'r ardd ar ffurf chwech o erddi llai, gyda phob un ohonynt yn cynrychioli rhan wahanol o'r cyfreithiau.

 

Cyfleusterau

 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
Gerddi Norwood
Norwood Garden and Tearooms Facebook page

Mae Gerddi Norwood yn ddarn tair erw o baradwys sy'n llochesu ar ochr ddeheuol heulog Dyffryn Teifi. Ceir saith o erddi, pob un ohonynt â'i thema unigryw ei hun, ar hyd y llwybr canolog a elwir yn Long Walk. Cadwch lygad ar agor am nifer o gerfluniau diddorol ar hyd y ffordd.

Cyfleusterau

 • Cafe Cafe
 • Toilets Toilets
 • Parking Parking
Y Cynllun Gerddi Agored Cenedlaethol
National Garden scheme website

Bob blwyddyn daw gerddi agored er budd elusen yn fwyfwy poblogaidd, sy'n golygu bod garddwyr ledled y DU yn agor eu gerddi i'r cyhoedd at achos da. Nid yw Sir Gaerfyrddin yn eithriad yn hyn o beth, ac mae yma erddi ar hyd a lled y Sir sy'n eich gwahodd i mewn, o fis Ebrill i fis Medi. Mae'r rhan fwyaf yn cynnig lluniaeth ac mae rhai yn caniatáu cŵn. Mae pob gardd sy'n cymryd rhan yn y Cynllun Gerddi Cenedlaethol (NGS) i'w gweld yn llyfryn a gwefan yr NGS.

Cyfleusterau

 • Parking Parking
Llyn Llech Owain

 

Wefan Llyn Llech Owain

Mae Parc Gwledig Llyn Llech Owain yn enwog am ei lwybr hardd wrth ochr y llyn, y parc antur i blant, a choffi a chacen yn y caffi a gaiff ei redeg yn lleol. Ceir rhwydwaith o lwybrau troed, llawer ohonynt ag arwynebau cadarn sy'n hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn, ac mae llwybr sydd wedi'i adeiladu'n arbennig yn caniatáu mynediad diogel drwy'r goedwig ac o amgylch y llyn.

Cyfleusterau

 • Dog friendly Dog friendly
 • Accessibility Accessibility
 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
 • Cafe Cafe
Parc Gwledig Pen-bre

 

wefan Parc Gwledig Pen-bre

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn y de yn gorwedd yn erbyn cefnlen ysblennydd Penrhyn Gŵyr ac mae'n un o brif atyniadau ymwelwyr Cymru sy'n darparu cymysgedd unigryw o arfordir a chefn gwlad. Mae'r traeth 8 milltir yn boblogaidd iawn yn yr haf ond mae hefyd yn wych yn y gaeaf ac mae'r parcdir yn lle gwych i gicio pêl neu daflu ffrisbi.

 

Cyfleusterau

 • Dog friendly Dog friendly
 • Parking Parking
 • Cafe Cafe
 • Toilets Toilets
 • Accessibility Accessibility
Gwarchodfeydd natur a choetiroedd
Wefan Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Sir Gâr yn cynnig rhai o'r cynefinoedd bywyd gwyllt a choetiroedd heddychlon gorau yng Nghymru. Gan gynnwys Coed Tre-gib ger Llandeilo, sef Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sydd â dros 100 o rywogaethau planhigion, ynghyd â Gardd Goedwig Brechfa sy'n cynnwys 89 o'r 180 o rywogaethau coedwig sy'n tyfu yn Ynysoedd Prydain.Neu beth am fwynhau taith gerdded drwy goetir derw a gwernen hudolus, heibio i afonydd ysblennydd yng ngwarchodfa Gwenffrwd-Dinas, Llanymddyfri sy'n gartref i bob math o adar.  

Cyfleusterau

 • Parking Parking
Llecyn delfrydol i gael picnic

 

Mae digon o safleoedd picnic i'w cael ledled y Sir, sy'n rhoi cyfleusterau i bobl leol ac ymwelwyr, ynghyd â lle i orffwys a mwynhau peth o'n bywyd gwyllt a'n cefn gwlad. Mae pob safle picnic wedi ei leoli mewn lleoliad trawiadol, yn aml gyda golygfeydd godidog o'r ardal o amgylch. Dewch o hyd i'ch man picnic diarffordd eich hun; ar y traeth yn Llansteffan, wrth ochr Afon Tywi neu yng nghanol Fforest Brechfa, i enw ond rhai o'r llefydd mwyaf poblogaidd i fwynhau cinio yn yr awyr iach. Mae gan ein Parciau Gwledig hefyd safleoedd picnic gwych ac mae yna ardal barbeciw ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Tai a Gerddi Hanesyddol

Os hoffech rywbeth gwahanol, mae gan rai o'n plastai hynafol erddi hardd a llwybrau hyfryd ble gallwch fynd am dro hamddenol ymhlith y coed a'r llwyni aeddfed, y gerddi cymen a'r dolydd a choetiroedd mwy gwyllt. Mae Tŷ Dinefwr ym Mharc Dinefwr yn enghraifft wych o hyn, yn ogystal â Pharc Howard yn Llanelli.

Gardd fawr arall yn Llanelli sydd ar agor i'r cyhoedd yw Castell y Strade. Mae gan Gastell y Strade ardd deras ffurfiol sy'n wynebu'r de a'r dwyrain o gwmpas y tŷ gyda lawntiau a borderi helaeth. Mae cenedlaethau o'r teulu wedi manteisio ar yr hinsawdd fwyn a'r pridd asidig i greu gardd goetir sydd o ddiddordeb mawr.

Cestyll mawreddog Sir Gaerfyrddin

Cestyll a Thai Hanesyddol