English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Mae tref farchnad hardd Llandeilo yn cyfuno traed y ffermwyr â ffasiwn wledig. Ar ben bryn yn edrych allan dros Afon Tywi, mae ei strydoedd culion a’i thai Sioraidd lliwiau golau yn rhedeg i lawr at y bont garreg, un bwa, drawiadol islaw. Does dim rhyfedd i Landeilo gael ei henwi gan y Sunday Times ymhlith y lleoedd gorau i fyw yng Nghymru.

Ond, yn wahanol i lawer o leoedd eraill yn y byd sy’n haeddu eu lle ar Instagram, fyddwch chi ddim yn eich cael eich hun yn gwneud eich ffordd drwy ganol ugeiniau o bobl yn tynnu lluniau efo’u ffonau symudol bob 25 metr.

Cafodd Meinir Howells ei magu ar fferm yng Nghapel Isaac, lai na 2 filltir o Landeilo. Mynychodd yr ysgol yn y dref ac mae hi’n dal i ffermio gerllaw gyda Gary, ei gŵr. Mae hi’n adnabyddus fel cyflwynydd sioe ffermio ar S4C; mae ffermio a Llandeilo yn dal yn agos at ei chalon. Dywedodd fwy wrthym am y dref y mae hi mor hoff ohoni.

Mae Llandeilo wedi newid ychydig ers ei dyddiau ysgol hi ond, i Meinir, mae’r teimlad cryf o gymuned yn dal yn amlwg. Dywed fod y bobl sydd wedi tyfu i fyny yma bob amser yn awyddus i ddychwelyd a bod y bobl sy’n dod i mewn i’r ardal bob amser yn cael croeso. Yn naturiol, mae hi o’r farn fod ffermio wrth galon y gymuned; “tynnwch y ffermwr hwnnw allan ac fe gollwch y gymuned, y Gymraeg, y diwylliant a phopeth sy’n mynd gydag ef.”

Steil Bwtîc

Heddiw, mae Llandeilo yn gyrchfan siopa boblogaidd ymhlith ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd. Cânt eu denu i Landeilo oherwydd ei bod yn braf o brin o’r siopau cadwyn sydd mor gyffredin mewn trefi eraill ym Mhrydain. Yn hytrach, mae Llandeilo’n ymfalchïo yn ei dewis eang o fasnachwyr annibynnol a siopau hen bethau anghyffredin. Mae perchnogion y siopau yn cymryd y gelfyddyd o osod ffenestr o ddifrif yma ac yn aml ceir cystadleuaeth am yr arddangosfa dymhorol fwyaf cywrain ac unigryw.

Llandeilo yw cartref gwreiddiol brand dillad a dull o fyw rhyngwladol Toast. Heddiw, mae Stryd Rhosmaen a’r strydoedd oddi arni, yn llawn o siopau safonol a siopau bwtîg megis Bellissimo, Dot Clothing, The Lighthouse, Monsho, Relm Wear Rig Out a Barr & Co.

Mae’r Lleol ar y Fwydlen

Pan fyddwch wedi siopa nes bron cwympo, byddwch yn bendant yn chwilio am siop goffi neu far i gael hoe ac i edmygu’r pethau a brynwyd gennych. Unwaith eto, mae Llandeilo’n ennill gydag amrywiaeth o gaffis, barau a thai bwyta llawn cymeriad. Mae Meinir yn awyddus i dynnu sylw at eu hymrwymiad i ddefnyddio cynnyrch lleol.

Mae Maryellens@139 (Stryd Rhosmaen) nid yn unig yn gwerthu ei choffi ei hun, mae hefyd yn cynnig cacennau, pasteiod a theisennau, yn cynnwys dewisiadau figanaidd a rhai heb glwten. Gallwn dystio bod y ‘quiche’ yn ardderchog.

Os mai siocled sydd arnoch ei eisiau, yna Heavenly yw’r lle i chi. Mae Meinir yn hoff o’u hufen iâ yn arbennig. Roeddem wrth ein bodd â’r un blas teisen gaws fefus!

Ar gyfer y picnic perffaith, ewch draw i Deli Ginhaus ar Stryd y Farchnad. Fel mae’r enw’n awgrymu, maen nhw hefyd yn cadw amrywiaeth drawiadol o wirodydd. Gyda photeli’n dwyn enwau bygythiol fel ‘Death’s Door’ ar gael i’w profi a’u prynu, mae’n debyg y byddwch yn falch o’r wyau Albanaidd, y cawsiau a’r darnau o charcuterie i’w sugno i fyny wedyn.

Gwlad y Cestyll

Mae gan Gymru fwy o gestyll y filltir sgwâr nag unrhyw wlad arall yn y byd ac mae gan y gornel hon o Sir Gaerfyrddin fwy na’i siâr ohonynt.

Y tu allan i Landeilo, mae i Gastell Dinefwr le o bwys yn hanes Cymru. Dyma hefyd ddewis Meinir o le i fynd am dro yn y wlad. Y gaer hon, sy’n sefyll ar gopa bryn yn edrych allan dros Ddyffryn Tywi, oedd y fan lle’r arferai’r Arglwydd Rhys gynnal ei lys yn y 12fed ganrif, gan wneud penderfyniadau pwysig ynghylch Cymru. Mae ystâd 800-acer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol lle saif y castell hefyd yn gartref i Blas Dinefwr o’r ail ganrif ar bymtheg, Gwarchodfa Natur Genedlaethol tir parc gyntaf Cymru a pharc tirlun o’r 18fed ganrif, yn amgáu parc ceirw canoloesol.

Oddeutu pum milltir i’r de-ddwyrain o Landeilo, fe ddewch ar draws olion Castell Carreg Cennen. Rydym yn sicr y cewch drafferth i ddod o hyd i gastell mwy dramatig na hwn. Yn sefyll ar glogwyn calchfaen 90-metr o uchder, mae amlinelliad Carreg Cennen yn amlwg iawn ar y gorwel am filltiroedd o gwmpas. Dywedir mai Urien, un o farchogion y Brenin Arthur, a’i hadeiladodd yn gaer iddo’i hun. Mae’r cyfuniad o’i leoliad trawiadol, ei hanes cyfoethog a’i gysylltiad â chwedl Myrddin yn golygu bod Carreg Cennen yn ymddangos yn rheolaidd ar restrau o’r lleoedd mwyaf rhamantus yng Nghymru.

Ail-lenwi ac Adfywio

Ar ôl y wledd i’r llygaid yn y prynhawn, cewch wledd i’r stumog os ewch am ginio yn y Cawdor. Mae’r lliw coch llachar ar y tu allan yn ei gwneud yn anodd methu â’i weld ar stryd fawr Llandeilo. Mae tu mewn y gwesty’n fwy hamddenol o lawer; soffa drwchus gyfforddus, tanau coed a bar clyd. P’un a fyddwch yn dewis cinio ffurfiol yn y tŷ bwyta neu bryd hamddenol yn y bar, ni ddylai neb adael heb roi cynnig ar y pwdin taffi hen-ffasiwn.

Llenwch y tanc yn barod ar gyfer diwrnod arall o edrych ar olygfeydd gyda brecwast a chinio’n un yn yr Hangout. Wedi ei wneud o’r cynhwysion lleol lle bynnag y bo modd, maen nhw’n cynnig popeth o’r pethau sylfaenol - tost, granola ac uwd, dan yr adran o’r fwydlen yn dwyn y teitl ‘#imnotthathungry’ – i frecwast llawn, fydd yn sicr o ddileu’r gwaethaf o effeithiau diod y noson cynt ac sydd wedi ennill yr enw ‘#vodkaisnotmyfriend’.

Sir Gerddi Cymru

Mae dwy ardd wahanol iawn ond yr un mor atyniadol yn cystadlu am eich sylw yn y rhan hon o Sir Gaerfyrddin.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, a agorodd yn 2000, yn 560 o aceri gydag amrywiaeth o erddi ar themâu a’r tŷ gwydr â’r rhychwant sengl mwyaf yn y byd ymhlith ei hatyniadau. Os byddwch yn ymweld â’r ‘Pi’, cerflun cyfoes mawr yn y gerddi, cewch weld un arall o’n trysorau hanesyddol gerllaw, Tŵr Paxton. Adeiladwyd y ffug-dŵr Neo-Gothig er anrhydedd i’r Arglwydd Nelson a chynlluniwyd ‘Pi’ yn benodol fel y ffrâm berffaith ar ei gyfer.
Ychydig o funudau i ffwrdd, ond fyd ar wahân o’i gymharu, caech faddeuant am feddwl eich bod wedi crwydro i mewn i set drama gyfnod yng Ngerddi Aberglesni. Mae ei erddi muriog ffurfiol yn dyddio o Oes Elizabeth gyda gardd gloestr unigryw yn ganolog.

Cafodd Meinir Howells ei magu ar fferm yng Nghapel Isaac, lai na 2 filltir o Landeilo. Mynychodd yr ysgol yn y dref ac mae hi’n dal i ffermio gerllaw gyda Gary, ei gŵr. Mae hi’n adnabyddus fel cyflwynydd sioe ffermio ar S4C; mae ffermio a Llandeilo yn dal yn agos at ei chalon. Dywedodd fwy wrthym am y dref y mae hi mor hoff ohoni.

Mae Llandeilo wedi newid ychydig ers ei dyddiau ysgol hi ond, i Meinir, mae’r teimlad cryf o gymuned yn dal yn amlwg. Dywed fod y bobl sydd wedi tyfu i fyny yma bob amser yn awyddus i ddychwelyd a bod y bobl sy’n dod i mewn i’r ardal bob amser yn cael croeso. Yn naturiol, mae hi o’r farn fod ffermio wrth galon y gymuned; “tynnwch y ffermwr hwnnw allan ac fe gollwch y gymuned, y Gymraeg, y diwylliant a phopeth sy’n mynd gydag ef.”

Awgrymiadau Meinir

Y Lle Gorau i fynd am Dro - o amgylch ystad Castell Dinefwr

Yr hyn y mae’n rhaid i Ymwelwyr ei Wneud - mynnu cael cynnyrch lleol

Y Lle i Dynnu Llun - yr olygfa o’r bont fwa garreg gyda’r bythynnod yn y cefndir

Y Trysor Cudd - Abaty Talyllychau

Ei Ffefryn Personol - Cig oen Cymreig lleol

Y Lle i gael Lluniaeth - Mae yna ormod o ddewis

Llandeiloa Dyffryn Tywi

Aros