English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Ydych chi'n dyheu am gael profiad amrywiol yn yr awyr agored? Yna gwisgwch eich esgidiau cerdded ac ewch i ddarganfod Llwybr Arfordir Cymru ac arfordir a chefn gwlad Sir Gâr.

O Fae Caerfyrddin yn y de i Fannau Brycheiniog Gorllewinol a Mynyddoedd Cambria yn y Gogledd, mae Sir Gaerfyrddin yn llawn tirweddau godidog ac amrywiol sydd â mynyddoedd epig, golygfeydd syfrdanol ac arfordir trawiadol sy'n edrych dros Sir Benfro a Phenrhyn Gŵyr. Mae hefyd yn gartref i draeth hiraf Cymru a mwy o gestyll nag unrhyw Sir arall sy'n golygu ei bod yn berffaith i'w chrwydro drwy gydol y flwyddyn.

Gan fod Llwybr Arfordir Cymru yn dathlu ei 10fed pen-blwydd, mae 2022 yn amser perffaith i grwydro ar hyd y llwybr 67 milltir yn Sir Gaerfyrddin, o Amroth yn y gorllewin i Lanelli yn y dwyrain. Mae'r llwybr o Amroth i Bentywyn yn cynnig golygfeydd trawiadol, clogwyni uchel a thraeth enwog Pentywyn lle mae llawer o recordiau cyflymder ar dir yn cael eu torri.

Gall y rhai sy'n hoff o ddiwylliant fynd am dro o amgylch Talacharn, sef lleoliad Cartref Dylan Thomas a'i sied ysgrifennu lle ysgrifennodd yr awdur nifer o'i weithiau. Mae taith gerdded Dylan yn 3 milltir ac yn braf iawn - gallwch weld Castell Talacharn yn hawdd!

Mae teithiau cerdded hyfryd ym mhentref Llansteffan sy'n cynnig golygfeydd o glogwyni, lonydd gwledig tawel a baeau cudd. Ac efallai, yn well na dim, mae adfeilion tywyll eu naws castell Llansteffan ar y pentir yn edrych ar draws Aber Afon Tywi a Bae Caerfyrddin. Mewn mannau, mae Llwybr yr Arfordir yn anelu i mewn i'r tir o amgylch aberoedd yr afon Taf, Tywi a Gwendraeth, gan fynd drwy dref sirol brysur Caerfyrddin.

Mae Parc Gwledig Pen-bre wedi'i leoli mewn 500 erw o goetir sydd ar hyd 8 milltir o draeth euraidd. Dyma'r lleoliad delfrydol i fwynhau natur yn ei holl ogoniant. Wrth i chi adael Pen-bre, byddwch yn ymuno ar unwaith â Llwybr Arfordirol y Mileniwm sy'n 17 milltir o hyd, yn ddi-draffig ac yn wastad ac sy'n cynnig golygfeydd godidog o Benrhyn Gŵyr ac yn eich arwain trwy dref harbwr Porth Tywyn. Gallwch gerdded, beicio neu loncian yr holl ffordd i Lanelli, tref fwyaf Sir Gaerfyrddin, a oedd yn ganolbwynt y diwydiant tun ar un adeg ond sydd bellach yn ennill bri fel cyrchfan hamdden a thwristiaeth.

Wrth gerdded yn Sir Gaerfyrddin cewch werthfawrogi'r gwahanol dymhorau: gall yr un daith gerdded deimlo ac edrych yn wahanol iawn o'r Haf i'r Gaeaf, o'r Gwanwyn i'r Hydref.

Y Bynea i Lanelli - 10km/6milltir

Llanelli i Gydweli - 21km /13m

Cydweli to Lanyfferi - 8km/5m

O Lanyfferi i Gaerfyrddin -14km/9m

O Gaerfyrddin i Lansteffan - 15km/9m

Llansteffan to Sanclêr - 16km/10m

Sanclêr i Dalacharn - 8km/5m

Lacharn i Amroth - 16km/10m

Taith Gerdded 1 - Y Bynea  Llanelli

Mae'r rhan hon o lwybr yr arfordir yn cynnig pob math o bethau i chi sy'n amrywio o atyniadau gwych er mwyn i chi gael egwyl o'ch taith gerdded i fwyd arbennig yn ogystal â lleoedd croesawgar i aros ynddynt. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn dilyn llwybr beicio a cherdded nodedig Parc Arfordirol y Mileniwm ar y rhan hon o'r daith.

Yr Uchafbwyntiau:

Parc Dŵr y Sandy a Llwybr Cerfluniau'r Mabinogi drwy'r coed

Canolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru

Clwb Golff a Chlwb Gwledig Penrhyn Machynys

Lleoedd i fwyta:

The Gateway 

St Elli's Bay

Taith Gerdded 2 - Llanelli i Gydweli

Mae gan Borth Tywyn, Pen-bre a Chydweli leoedd arbennig i aros dros nos a digonedd o leoedd i gael bwyd. Os ydych chi am gael egwyl o'r cerdded, mae digonedd o atyniadau ar gael i ddenu eich sylw! Gallwch dreulio amser yn ymlacio ym Mharc Gwledig Pen-bre ac ar draeth Cefn Sidan, neu fwynhau coffi gyda golygfeydd o'r marina ym Mhorth Tywyn.

Yr Uchafbwyntiau:

Marina Porth Tywyn

Parc Gwledig Pen-bre

Cwrs Rasio Pen-bre

Lleoedd i fwyta:

Pafiliwn y Pwll

Ffres

High Tide

Lighthouse Café, Harbwr Porth Tywyn

Taith Gerdded 3 -Cydweli i Lanyfferi

Ar ôl gadael Cydweli a'i chastell canoloesol trawiadol, byddwch chi'n cerdded ar hyd llwybrau troed a ffyrdd tawel cefn gwlad. Bydd y daith yn mynd â chi drwy dir amaethyddol a thrwy bentref prydferth Llan-saint ac yna i Lanyfferi. Mae'r ardal hon ym Mae Caerfyrddin yn hafan gaeafu bwysig i adar y môr, a dyna pam y cafodd ei dynodi'n Ardal Gwarchod Arbennig forol gyntaf y Deyrnas Unedig.

Yr Uchafbwyntiau:

Castell Cydweli

Traeth Glanyfferi

Lleoedd i fwyta:

The Gatehouse, Cydweli

Ferry cabin, Glanyfferi

Three Rivers Hotel and Spa

Taith Gerdded 4 - O Lanyfferi i Gaerfyrddin

Mae'r rhan hon o lwybr yr arfordir yn mynd o Lanyfferi i ganol Caerfyrddin gan ddilyn afon Tywi, a hynny ar hyd llwybrau dymunol a ffyrdd bach tawel yng nghefn gwlad.

Yr Uchafbwyntiau:

Castell Caerfyrddin

Amffitheatr Rufeinig Caerfyrddin

Marchnad Dan Do Caerfyrddin

Oriel Myrddin

Oriel Heol y Brenin

Lleoedd i fwyta:

Yr Atom

Pethau Da

Cegin Myrddin

Taith Gerdded 5 - O Gaerfyrddin i Lansteffan

Mae'r darn hwn o'r llwybr yn mynd â chi o dref fyrlymus Caerfyrddin i bentref glan môr Llansteffan. Mae'r daith gerdded hon yn cynnwys golygfeydd gwych ar draws Afon Tywi, Bae Caerfyrddin a thu hwnt. Bydd y llwybr yn dilyn afon Tywi, ac wedyn yn mynd tuag at Goed Castell Moel, lle mae cymysgedd o hen goetiroedd a choetiroedd newydd, dolydd llawn amrywiaeth, a pherthi sy'n hafan i fywyd gwyllt, cyn i chi gyrraedd pen y daith yn Llansteffan.

Yr Uchafbwyntiau:

Coed Castell Moel

Castell Llansteffan

Lleoedd i fwyta:

The Inn at the Sticks

The Beach Shop and Tea room

Florries Fish and Chips

Taith Gerdded 6 - Llansteffan i Sanclêr

Mae'r llwybr yn eich tywys o Lansteffan i dref farchnad ddymunol Sanclêr. Ar ôl gadael Llansteffan a mynd heibio i'r castell â golygfeydd godidog ar draws yr aber, mae'r llwybr yn dilyn Afon Taf i Goedwig Pen-bre a thraeth euraidd Cefn Sidan, trwy dir heddychlon yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger Trwyn Wharley.

Yr Uchafbwyntiau:

Llety Cynin

Canolfan Grefftau'r Gât

Lleoedd i fwyta:

Annie's Cafe

Mol's Bistro

Taith Gerdded 7 - Sanclêr i Dalacharn

Mae Llwybr yr Arfordir yn dilyn Afon Taf gan fynd trwy dir amaeth ac ar hyd llwybrau bach tawel. Wrth gyrraedd Lacharn byddwch yn mynd heibio i gartref Dylan Thomas, sef y Boathouse, a Chastell Talacharn. Beth am fanteisio ar y cyfle i grwydro'r pentref lle treuliodd Dylan Thomas ei flynyddoedd olaf?

Yr Uchafbwyntiau:

Cartref Dylan Thomas

Castell Talacharn

Lleoedd i fwyta:

Ferryman Deli

Browns Hotel

The Owl and the Pussycat

Lacharn i Amroth

Bydd y daith gerdded hon yn mynd â chi ar hyd Llwybr Pen-blwydd Dylan wrth i chi adael Talacharn. Wedyn byddwch yn cyrraedd Pentywyn, a'r twyni tywod sy'n llawn hanes gan fod recordiau cyflymder ar dir y byd wedi'u torri ar y traeth yno. Yma, wrth i chi edmygu'r traethau a'r clogwyni ysblennydd, byddwch yn gadael Sir Gaerfyrddin, ac yn camu i Sir Benfro!

Yr Uchafbwyntiau:

Llwybr Pen-blwydd Dylan Thomas

Traeth Pentywyn

Lleoedd i fwyta:

The Springwell Inn

Tea by the Sea

App Darganfod Llwybr Arfordir Cymru

Beth am ddod â'r llwybr yn fyw gyda thechnoleg, realiti estynedig, ffilmiau 3D a gemau

Ail-lenwch eich potel ddŵr ar y ffordd

Defnyddiwch yr ap Refill i ganfod dŵr yfed ar eich taith

Taflen Llwbyr Arfordir Cymru

Lawrlwythwch neu archebwch y daflen am lwybr Sir Gâr

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cerdded Llwybr yr Arfordir

>Cofiwch orchwylio plant bob amser, yn enwedig ger ymylon y clogwyni

>Gall arwynebau cerdded amrywio'n sylweddol yn ôl y tywydd. Gwisgwch esgidiau cryf bob amser gyda gafael da a chynhalwyr pigyrnau

>Gwisgwch neu cariwch ddillad cynnes sy'n dal dŵr

>Gall cerdded ar ben clogwyni fod yn beryglus os yw'r gwynt yn gryf

>Byddwch yn ofalus wrth dorri ar draws traethau i arbed amser – gallwch gael eich dal gan y llanw. Mae nofio'n gallu bod yn beryglus hefyd

>Peidiwch ag eistedd o dan glogwyni na'u dringo

>Cadwch gŵn dan reolaeth agos

Ewch i wefan Adventure Smart i gael syniadau ac awgrymiadau defnyddiol ynghylch gwirio'r rhagolygon tywydd, gan wneud yn siŵr bod gennych yr offer priodol a'r sgiliau i'ch cadw'n ddiogel wrth fwynhau'r awyr agored.

Dilynwch y Côd Cefn Gwlad - canllaw defnyddiol i barchu, diogelu a mwynhau'r awyr agored.