English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Morlan Elli

Yn Llanelli gellir ymgyfarwyddo â byd natur, cymryd cam yn ôl mewn hanes a chymryd rhan mewn chwaraeon neu'n syml, mwynhau gwylio'r cyfan!

Darganfod Llanelli

Mae Llanelli yn dref farchnad draddodiadol, gyfeillgar a chroesawgar lle mae popeth yn gyfleus, ac mae'n cynnig yr holl wasanaethau y byddech yn eu disgwyl yng nghanol tref - banciau, swyddfa bost, gwasanaethau proffesiynol, siopau trin gwallt a harddwch, caffis a bwytai. Mae canolfan siopa Santes Elli â'i phyramid gwydr trawiadol yn ffinio â'r farchnad dan do boblogaidd sy'n fwrlwm o ddiwylliant Cymreig ac yn llawn ffrwythau a llysiau ffres a stondinau defnyddiol. Ar y stryd fawr ceir llyfrgell fodern ac adeilad hanesyddol nodedig, sef Plas Llanelly, ac mae'r cyfan wedi'i gysylltu drwy strydoedd â chanopi, adeiladau wedi'u huwchraddio, llwybrau troed a llwybrau beicio. Mae'r ganolfan siopa i gyd yn wastad, sy'n golygu ei bod yn hwylus i'r hen a'r ifanc fel ei gilydd.

Nid nepell o ganol tref Llanelli y mae Plas a Gerddi Parc Howard, sy'n nodweddiadol o'r 19eg ganrif, pan fu i Lanelli dyfu ar sail ei diwydiant tunplat. Mae godidowgrwydd y gerddi'n amlwg ac yn y tŷ y mae'r casgliad mwyaf o Grochenwaith Llanelli. Ar ddydd Sul 1af a 3ydd dydd Sul y mis, mae perchenogion Castell y Strade, plasty trawiadol o oes Fictoria yn arwain teithiau diddorol o amgylch eu cartref hanesyddol, ar gyrion tref Llanelli. 

Ategir canol y dref gan ganolfan siopa wych y tu allan i'r dref ym Mharc Trostre a Pharc Pemberton, sy'n cynnig amrywiaeth enfawr o siopau'r stryd fawr.

 

Beth am gerdded neu feicio ar hyd Llwybr Arfordirol y Mileniwm, sy'n mynd o Lanelli i Barc Dŵr y Sandy, Porth Tywyn a Choedwig Pen-bre. Mae golygfeydd ardderchog o Fae Caerfyrddin a Phenrhyn Gŵyr i'w cael ar y promenâd ysblennydd. Mae digonedd o lefydd parcio a maes chwarae antur heb ei ail yn ogystal. Gellir llogi beiciau o Barc Sglefyrddio Ramps, sy'n llecyn annisgwyl braidd ar gyrion y dref ond sydd wedi denu sylw sglefyrddwyr o bell ac agos.

Mae'r Scarlets, tîm rygbi chwedlonol Llanelli, yn enwog ledled y byd. Ymhlith oriel yr anfarwolion dros y 100 mlynedd diwethaf y mae Albert Jenkins, Phil Bennett a George North. Beth am wylio'r Scarlets yn chwarae ym Mharc y Scarlets a phrofi'r angerdd lleol am y gamp genedlaethol?

I brynu hawlen barcio ar gyferLlwybr Arfordirol y Mileniwm, cliciwch YMA

Peidiwch â'i fethu

I fod yn ymwelydd yn eich tref eich hun

Beth am fanteisio ar y cyfle i fod yn ymwelydd yn eich tref eich hun……

Byddech yn synnu cymaint sydd i'w weld a chyn lleied rydych chi'n ei wybod fwy na thebyg am yr ardal lle rydych chi'n byw...Beth am ddechrau archwilio eich milltir sgwâr a sylweddoli cymaint sydd i'w ddysgu a'i garu am eich tref eich hun? Ewch ati i ddeall a dysgu am dreftadaeth a diwylliant lleol a chael gwybod pam mae ymwelwyr wrth eu boddau â'r lle yr ydym yn ei alw yn gartref.

Plas Llanelly

Dwlu ar wisgoedd drama? Beth am fynd am wâc i Blas Llanelly, sy'n dyddio i'r 18fed ganrif a mynd ar daith dywysedig er mwyn dysgu am deulu dylanwadol Stepney a chlywed straeon a hanesion y lle. Mae'r caffi, sydd yn y Parlwr Gorau a'r Ystafell Groeso, yn lle delfrydol i gael te prynhawn blasus.

Parc Arfordirol y Mileniwm

Yng nghanol Parc Arfordirol y Mileniwm mae'r Ganolfan Ddarganfod a Chaffi Flanagan, sy'n dod ag elfen o'r Riviera i'r Parc. Mae bwydlen y caffi'n cynnig amrywiaeth o giniawau ysgafn, byrbrydau, a diodydd eraill, ac mae rhywbeth addas i bawb sy'n ymweld â'r lle. Mae'n fan delfrydol i ymwelwyr â'r parc ymlacio a mwynhau'r golygfeydd hyfryd o Fae Caerfyrddin a Phenrhyn Gŵyr. Mae yno giosg hufen iâ a maes chwarae antur hefyd, felly mae'n lle perffaith i gadw'r plantos yn brysur.

Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir

Mae Canolfan y Gwlyptir Llanelli yn drysorfa o weithgareddau bywyd gwyllt: gallwch fwydo'r ŵydd brinnaf yn y byd â llaw, chwilio am las y dorlan, llygod dŵr a gweision y neidr tra byddwch yn mynd ar daith saffari mewn canŵ, heb anghofio mynd i ben yr olygfan i weld golygfeydd panoramig 360˚ gwych.

Morlan Elli

Gweld pethau i’w gwneud yma