English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Dyffryn Aman a'r Mynydd Du

Mae’r dref a fu unwaith yn ganolbwynt i’r gymuned lofaol yng Ngorllewin Cymru wedi cael budd o waith adfywio sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Darganfod Rhydaman

Mae Rhydaman yn un o brif drefi Sir Gaerfyrddin, a bu unwaith yn ganolbwynt i'r gymuned lofaol yng Ngorllewin Cymru.

Yn ôl y chwedlau bu'r Brenin Arthur a'i farchogion yn hela'r Twrch Trwyth ar lethrau Dyffryn Aman. Mae'r twrch yn nodwedd ar fyrddau gwybodaeth y llwybr hanesyddol ac yn y cerfluniau metel mawr yn Rhydaman.

Mae'r Mynydd Du yn rhan o'r dirwedd ddramatig hon sy'n gyson yn denu gwneuthurwyr ffilmiau ac yn atyniad arbennig yn enwedig oherwydd ffordd ysgubol yr A4069 sy'n brawf ar allu a sgiliau gyrwyr.

Ymysg enwogion yr ardal y mae'r dewin bach o'r Aman, Shane Williams.

Os hoffech gael gwyliau mwy egnïol, mae Clwb Golff Glynhir, Fferm Bysgota Bryncoch, a Chanolfan Farchogaeth Dinefwr yn yr ardal. Mae'r atyniadau gwych hyn yng nghysgod y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Allt Nant-y-ci yn ymyl pentref Saron, ychydig i'r gorllewin o Rydaman. Mae ardaloedd coediog tawel y parc yn berffaith ar gyfer mynd am dro hamddenol, ond hefyd mae llwybr beiciau oddi ar y ffordd â rampiau a rhwystrau igam-ogamu ar gyfer pobl fwy anturus. Bydd adarwyr yn gwerthfawrogi'r guddfan gwylio adar, sydd mewn cornel dawel yn y parc. Ar ddiwrnod twym a heulog, y glaswelltiroedd yn Allt Nant-y-ci yw un o'r lleoedd gorau yn Sir Gaerfyrddin i weld pili-palod a gweision y neidr.

Peidiwch â'i fethu

Llwybrau Gyrru

Mae sêr Top Gear yn dwlu ar wefr yr A4069, un o lwybrau gyrru gorau Cymru o ran golygfeydd. Dechreuwch ym Mrynaman, i'r de o Fannau Brycheiniog, ac ewch am Langadog, sydd ychydig i'r gogledd ohonynt (neu i'r gwrthwyneb). Mae'r lle'n arallfydol, mae merlod gwyllt ar wasgar ar y dirwedd, ac mae'r ffordd yn troelli'n gyffrous - ewch am daith adeg machlud hawl i gael y profiad mwyaf trawiadol posibl.

Gwarchodfa Natur Coedwig Carmel

Datblygwyd y warchodfa natur hon ar safle cwar enfawr ger Llandybïe. Byddwch yn gweld ac yn arogli'r garlleg gwyllt sy'n garped dan eich traed. Mae'r warchodfa'n gartref i'r unig lyn dros dro (tymhorol) ym Mhrydain. Mae'n diflannu yn yr haf.

Garn Goch

Mae cyfleoedd cerdded lu yn y Parc Cenedlaethol. Gallwch ddringo'r Mynydd Du ar hyd sawl llwybr neu ryfeddu at Y Garn Goch, y fryngaer fwyaf yn Ne Cymru o'r Oes Haearn, sydd wedi'i lleoli'n agos i bentref Bethlehem.

Sinema Brynaman

Mae Neuadd Gyhoeddus a Sinema Brynaman yn dyddio o’r 1920au lle cafodd ei gyllido gan y system “check off ” hynny yw bod cyfraniadau wythnosol yn cael eu didynnu o gyflogau’r glowyr, yn wreiddiol er mwyn adeiladu’r neuadd ac yna i’w chynnal a’i chadw a hyd heddiw, caiff y sinema ei gynnal gan wirfoddolwyr cymunedol.

Dyffryn Aman a'r Mynydd Du

Gweld pethau i’w gwneud yma