Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Am y bythefnos nesaf, nid oes dal modd teithio i mewn ac allan o Gymru am resymau hamdden. Bydd y rheol yma mewn lle tan Ebrill 12 (yn amodol ar sefyllfa iechyd y cyhoedd).
Wrth i ni edrych ymlaen at grwydro unwaith eto, beth am wneud addewid gyda’n gilydd i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr?

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

 

Ar hyd y canrifoedd bu bri ar ogoniant glannau a chefn gwlad Sir Gâr – yn wir mae byddinoedd wedi brwydro'n ffyrnig i feddiannu'r wlad deg hon. Hawdd deall, o wybod bod gan y sir hanes cythryblus dros fil o flynyddoedd, pam y codwyd cynifer o gestyll i amddiffyn y wlad gyfoethog hon. Ymhlith yr wyth castell sy'n cael eu cynnwys yma, mae'n anodd dewis ffefrynnau. Mae hyd yn oed modd cyrraedd rhai ohonyn nhw ar ddiwedd y dydd i gael picnic dymunol gyda'r hwyr.

 

Castell Dryslwyn 
Cadw website Dryslwyn castle

Saif Castell Dryslwyn, sydd yn llecyn o bwys mawr ym meddyliau a thraddodiadau'r Cymry, yn ogoneddus ar ben bryncyn uwchlaw Dyffryn Tywi. Cysylltir y safle â thywysogion Deheubarth, sef teulu brenhinol de-orllewin Cymru.

 

Cyfleusterau

 • Parking Parking
 • Dog friendly Dog friendly
Castell Carreg Cennen 
Carreg Cennen website

Mae ymweliad â Charreg Cennen yn antur – nid lleiaf oherwydd yr olygfa o'r clogwyn 325 troedfedd y mae'r castell yn sefyll ar ei frig, a'r daith drawiadol ar hyd y rhodfa a naddwyd yn y graig ac sy'n arwain at ogof naturiol o dan yr amddiffynfeydd.

Cyfleusterau

 • Parking Parking
 • Cafe Cafe
 • Toilets Toilets
 • Visitor Center Visitor Center
 • Dog friendly Dog friendly
Castell Dinefwr 
Dinefwr Castle

Mae Castell Dinefwr yn un o gestyll y Cymry a dyma brif gadarnle Tywysogion Deheubarth. Mae'n un o'r safleoedd hanesyddol a diwylliannol pwysicaf yng Nghymru. Saif y castell mewn 800 erw o barcdir ysblennydd sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cyfleusterau

 • Dog friendly Dog friendly
 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
 • Cafe Cafe
 • Visitor Center Visitor Center
Kidwelly Castle
Kidwelly castle

Un o'r cestyll canoloesol mwyaf trawiadol a chyflawn ym Mhrydain, a godwyd gyntaf ar ffurf gwrthglawdd anferth ar ddechrau'r ddeuddegfed ganrif. Teulu'r de Chaworths gododd y castell cerrig cyntaf ac fe'i haddaswyd llawer yn ddiweddarach gan Ieirll Caerhirfryn.

Cyfleusterau

 • Accessibility Accessibility
 • Dog friendly Dog friendly
 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
 • Visitor Center Visitor Center
Castell Talacharn
Laugharne castle

Codwyd y castell yma yn gyntaf ar ddechrau'r ddeuddegfed ganrif a hynny ar ffurf gwrthglawdd. Ailgodwyd y castell ar ffurf castell cerrig ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg gan deulu Eingl-Normanaidd de Brian. Yn ddiweddarach yn yr unfed ganrif ar bymtheg trawsnewidiodd Syr John Perrot y castell yn balas Tuduraidd.

Cyfleusterau

 • Accessibility Accessibility
 • Visitor Center Visitor Center
Castell Llansteffan
Llansteffan castle

Mae adfeilion y castell hwn, a arferai fod yn ysblennydd, yn goruchwylio porth Afon Tywi. Codwyd y castell hwn ar ddechrau'r ddeuddegfed ganrif o fewn safle caer ar bentir o'r Oes Haearn. Cafodd ei ailadeiladu o garreg, a'i ddal gan deulu'r de Camvilles am y rhan helaeth o'r Oesoedd Canol.

Cyfleusterau

 • Dog friendly Dog friendly
Castell Castellnewydd Emlyn

Mae'r adfeilion yn dyddio i gyfnod pan oedd Arglwyddi Normanaidd a Thywysogion Cymru yn cystadlu am oruchafiaeth yn y gornel hon o Gymru.  Saif yr adfeilion mewn llecyn gwyrdd, prydferth yn ymyl afon Teifi. Bu Syr Rhys ap Thomas, ffrind Harri'r VII, yn meddiannu'r castell ar un adeg.

Cyfleusterau

 • Dog friendly Dog friendly
 • Parking Parking
Castell Caerfyrddin

Ar un adeg, un o gestyll mwyaf Cymru ac yma roedd canolfan lywodraethu'r Normaniaid yn ne a gorllewin Cymru. Fe'i codwyd gan Frenin Harri I ar ffurf castell Mwnt a Beili gydag amddiffyniadau o bren cyn iddo gael ei addasu yn gaer o gerrig yn ystod y 13eg ganrif.

Cyfleusterau

 • Dog friendly Dog friendly
 • Accessibility Accessibility
 • Visitor Center Visitor Center
Safleoedd treftadaeth eraill

Safleoedd treftadaeth eraill sy'n werth ymweld â nhw yn y sir yw Abaty Talyllychau, a sefydlwyd ar gyfer yr Urdd Bremonstratensaidd gan yr Arglwydd Rhys rhwng 1184 ac 1189. Mae'r llynnoedd yn dawel a'r dirwedd o amgylch yr abaty'n doreithiog. Hefyd ceir Castell Llanymddyfri, lle y saif cerflun bendigedig o 'Braveheart' Cymru, sef Llewelyn ap Gruffydd Fychan, ar dwmpath y castell. Mae Tŵr Paxton, sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn ffug-dŵr sy'n ifancach nag y mae'n edrych. Cafodd y tŵr Gothig trawiadol hwn ei godi ar Ystad Middleton rhwng 1808 ac 1815 a chafodd ei gysegru i'r Arglwydd Nelson. Mae'n werth ymweld â'r lle i weld golygfeydd godidog Dyffryn Tywi.

 

Plastai Hanesyddol
Plas Dinefwr
National Trust Newton House

Saif y plas hwn, sydd o'r 17eg ganrif ac sydd â ffasâd Fictoraidd, ar dir Parc a Chastell Dinefwr. Mae'r plas yn eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae bellach yn rhoi profiad ymarferol i'r ymwelwyr o ran sut beth oedd bywyd yn 1912. George a Cecil Rice ddyluniodd y dirwedd anhygoel o'r 18fed ganrif.

Cyfleusterau

 • Accessibility Accessibility
 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
 • Cafe Cafe
 • Visitor Center Visitor Center
Castell y Strade
Stradey Castle

Mae'r plasty urddasol hwn o Oes Fictoria yn berl cudd. Ond mae'n debygol eich bod eisoes wedi gweld rhannau ohono, gan ei fod wedi cael ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer nifer o gynyrchiadau ffilm a theledu. Bellach, mae wedi ei adfer i'w hen ogoniant gan Patrick Mansel Lewis, ac mae ei deulu wedi bod yno ers 200 mlynedd.

Cyfleusterau

 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
Plas Llanelly
Llanelly house

Camwch yn ôl i 1714 gyda'r Arglwydd Stepney a'r Fonesig Stepney ar daith dywysedig. Cewch weld sut roedd y Sioriaid yn byw, gallwch glywed sut roedd y teulu Stepney wedi llunio tref Llanelli a chlywed yr hanesion tramgwyddus 'fyny grisiau a lawr grisiau' sy'n aflonyddu'r plas heddiw.

Cyfleusterau

 • Toilets Toilets
 • Cafe Cafe
 • Visitor Center Visitor Center
Plasty Parc Howard
Park Howard

Gallwch fwrw golwg ar orffennol Llanelli a chasgliad 'Crochenwaith Llanelly' yn y plasty hanesyddol hwn sydd mewn parc 24 erw hyfryd. Cafodd y plasty ei godi yn 1885 gan y Buckleys, sef llinach bragu enwog o Lanelli. Rhoddodd y teulu Stepney ef i Lanelli yn 1912.

 

Cyfleusterau

 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
 • Visitor Center Visitor Center

Sir Gaerfyrddin – Gardd Cymru

Gerddi Gogoneddus