Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Am y bythefnos nesaf, nid oes dal modd teithio i mewn ac allan o Gymru am resymau hamdden. Bydd y rheol yma mewn lle tan Ebrill 12 (yn amodol ar sefyllfa iechyd y cyhoedd).
Wrth i ni edrych ymlaen at grwydro unwaith eto, beth am wneud addewid gyda’n gilydd i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr?

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Anturiaethau Golau lleuad

Dewch i arbrofi Anturiaethau Golau Lleuad Sir Gaerfyrddin a chael eich syfrdanu yn y tywyllwch.

Mewn storïau a straeon tylwyth teg, mae'r anturiaethau mwyaf cyffrous yn digwydd yng ngolau'r lleuad. Dewch yn y nos i ddarganfod ochr wahanol i Sir Gaerfyrddin!

Wybren y nos yw un o bleserau mwyaf y gaeaf. Wrth iddi nosi'n gynt ac wrth i'r awyr fynd yn dywyll am hirach, mae'r lleoedd awyr dywyll yn Sir Gaerfyrddin yn dod yn fyw. Dyma rai o'r lleoedd gorau i weld y sêr.

  • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru - Safle Darganfod Awyr Dywyll (dosbarth Llwybr Llaethog yn cynnal digwyddiadau)
  • Llanllwni - Mynydd Llanllwni, golygfeydd godidog yn ystod y dydd a'r nos (SN 507389)
  • Llyn Brianne / Maes Parcio ym Mhen Uchaf Dyffryn Tywi ger argae Llyn Brianne (SN 793484)
A wyddech chi?

Mae Mynyddoedd Cambria wedi lansio Canllaw Awyr Dywyll newydd i helpu ymwelwyr i gael cipolwg ar Orïon, yr Aradr a Seren y Gogledd yn ogystal â llwybr gyrru seryddol 50 milltir. Mae'r llwybr hwn yn ymuno safleoedd newydd yn Sir Gaerfyrddin â safleoedd newydd yng Ngheredigion a Phowys gerllaw.

Llwybr gyrru seryddol

 

Cafodd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ei ddynodi'n Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol yn 2013, dim ond y pumed lle yn y byd i ddal y teitl mawreddog. Mae'r diffyg llygredd golau yma yn golygu bod golygfeydd disglair o'r Llwybr Llaethog.

Gwarchodfeydd Awyr Dywyll Sir Gaerfyrddin 

 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru oedd yr ardd fotaneg gyntaf ym Mhrydain i gael ei choroni'n Safle Darganfod Awyr Dywyll, ac mae'n siŵr y byddwch yn meddwl bod hynny'n beth da i'r planhigion, ond dim o reidrwydd ichi fel ymwelwyr yn ystod y dydd ... ond meddyliwch eto! Mae'r ardd yn cynnal Parti'r Sêr, arbennig, sy'n cynnwys arbenigwyr ym maes seryddiaeth, telesgopau pwerus a sgyrsiau diddorol iawn. Bydd y Parti nesaf yn cynnwys craffu ar graterau'r lleuad a darganfod Iau, y Nifwl Orïon a rhagor o hynodion cosmig.

Astro Events

 

 

Dewch o hyd i wersyllfa yng nghefn gwlad, yn bell o oleuadau disglair y ddinas, a mwynhau rhyfeddod y tywyllwch. https://www.darkskiescamping.wales/ 

 

Ar noson glir, sbïwch yn yr awyr yn ddigon hir ac fe welwch chi sêr gwib, a hyd yn oed seren gynffon.

Rhowch eich cot amdanoch, cydiwch yn eich camera a phrofwch fyd cyffrous ffotograffiaeth yn ystod y nos. Cofiwch ein tagio ni ar Facebook ac Instagram #Dymasirgâr

Mwynhewch yr olygfa ar daith syllu ar y sêr yn ystod y nos yn y Bannau gyda Hawk Adventures; dewch o hyd i'r llefydd gorau i weld y gwahanol gytserau ac, os ydych chi'n ffodus, cewch gip-olwg clir ar gawod o sêr gwib.

Dewch ar Daith Gerdded Ystlumod ym Mharc Dinefwr i ddarganfod hynt a helynt byd natur y nos. Mae'r teithiau hyn, sy'n cael eu harwain gan geidwaid, yn defnyddio offer arbennig i wrando ar ystlumod, a hynny er mwyn ichi gael y profiad gorau posibl o greaduriaid diddorol y nos.

Yn ogystal â theithiau syllu ar y sêr, mae Hawk Adventures hefyd yn cynnal teithiau cerdded yn y goedwig i'r rheiny ohonoch sydd wir yn ddewr. Byddwch yn fwy effro o lawer wrth i chi fentro i Fforest Brechfa ar ôl iddi nosi, a dilyn llwybrau sydd fel y fagddu ar adegau.