English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Telerau ac amodau

Mae'r crysau beicio arbennig hyn sydd o ansawdd uchel wedi cael eu creu i ddathlu bod Taith Prydain OVO yn dod i Sir Gaerfyrddin am y tro cyntaf yn 2018. Ar yr 2 Medi, bydd Sir Gaerfyrddin, sef canolbwynt beicio Cymru, yn cynnal Grand Depart cystadleuaeth 2018 ym Mharc Gwledig Pen-bre, yn ogystal â rhan sylweddol o Gymal 1 wrth iddo ddod i ben yn Ninas Casnewydd.

Bellach mae gennych gyfle i brynu'r crysau dathlu hyn drwy gwblhau'r ffurflen ar-lein isod. Sylwch mai hyn a hyn o'r crysau hyn sydd ar gael a'r cyntaf i'r felin fydd hi o ran cael gafael ar un.

Defnydd:

Polyester sy'n lleihau chwys 170gsm, 100% polyester

Meintiau:

Plant: M (7/8 Oed), L (9/11 Oed)
Oedolion: S (brest 37 modfedd), M (brest 40 modfedd), L (brest 43 modfedd), XL (brest 45 modfedd)

Cysylltwch â ni

E-bost: marketing@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 231557
Trwy'r Post: Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, Cymru, SA31 1JP

Talu

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn derbyn y rhan fwyaf o gardiau credyd a debyd.

Dosbarthu

Bydd y crysau beicio yn cael eu hanfon atoch drwy wasanaeth safonol y Post Brenhinol o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y taliad. Mae costau postio a phacio wedi'u cynnwys ar gyfer dosbarthu i'r DU yn unig.

Dychwelyd eitemau

Ein cyfrifoldeb ni yw darparu nwyddau ichi sy'n bodloni eich hawliau defnyddiwr. Os oes gennych unrhyw bryderon nad ydym wedi bodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol, cysylltwch â ni. Os byddwch, am unrhyw reswm, yn dymuno dychwelyd y crys, mae gennych 14 diwrnod ar ôl ei dderbyn i ganslo'r contract drwy ei ddychwelyd i'r cyfeiriad isod. Chi fydd yn gyfrifol am y costau postio a phacio.

Cyfeiriad ar gyfer dychwelyd eitemau: Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, Cymru, SA31 1JP

Telerau ac Amodau Gwerthu

1. Diffiniadau

1.1 Mae “Prynwr" yn golygu'r person neu'r sefydliad sy'n prynu nwyddau gan y Gwerthwr.
1.2 Mae "Amodau" yn golygu'r telerau a'r amodau a bennir yn y cytundeb hwn.
1.3 Mae "Dyddiad Dosbarthu" yn golygu'r dyddiad pan fydd y nwyddau'n cael eu dosbarthu.
1.4 Mae "Nwyddau" yn golygu'r nwyddau a gyflenwir gan y Gwerthwr i'r Prynwr.
1.5 Mae "Hawliau Eiddo Deallusol" yn golygu'r holl ddyluniadau cofrestredig ac anghofrestredig, hawlfraint a mathau eraill o eiddo deallusol lle bynnag yn y byd y gellir eu gorfodi.
1.6 Mae "Pris" yn golygu'r pris a dalwyd am y Nwyddau gan y Prynwr i'r Gwerthwr.
1.7 Mae "Gwerthwr" yn golygu Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP.

2. Cyffredinol

2.1 Ystyrir pob archeb am nwyddau yn gynnig gan y Prynwr i brynu'r nwyddau yn amodol ar yr amodau hyn.
2.2 Ystyrir derbyn y nwyddau yn dystiolaeth bendant fod y Prynwr yn derbyn yr amodau hyn.
2.3 Ni fydd dim yn yr amodau hyn yn effeithio ar hawliau statudol unrhyw Brynwr sy'n masnachu fel defnyddiwr.

3. Pris a Thaliadau

3.1 Pris y nwyddau fydd £35.00 (meintiau oedolion) ac £20.00 (meintiau plant)
3.2 Rhaid talu am y nwyddau pan fydd y Prynwr yn cyflwyno'r archeb am y nwyddau.

4. Dosbarthu

4.1 Bydd y Gwerthwr yn dosbarthu'r Nwyddau i'r Prynwr o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn y taliad gan y Prynwr.
4.2 Bydd y Nwyddau'n cael eu dosbarthu drwy wasanaeth safonol y Post Brenhinol.
4.3 Ni fydd y Gwerthwr yn codi tâl ar y Prynwr am ddosbarthu'r nwyddau yn y DU ond codir tâl am ddosbarthu y tu allan i'r ardal hon.

5. Derbyn

5.1 Mae gan y Prynwr 14 diwrnod i ganslo'r contract, gan ddechrau ar y diwrnod ar ôl i'r nwyddau ddod i feddiant corfforol y Prynwr (gweler isod ffurflen ganslo enghreifftiol).
5.2 Os bydd y Prynwr yn dychwelyd y Nwyddau i'r Gwerthwr yn unol â Chymal 5.2, rhaid i'r Gwerthwr ad-dalu Pris y nwyddau i'r Prynwr o fewn 14 diwrnod.

6. Risg a Theitl

6.1 Bydd perchnogaeth y Nwyddau yn trosglwyddo o'r Gwerthwr i'r Prynwr ar ôl i'r Nwyddau gael eu dosbarthu i'r Prynwr.
6.2 Y Gwerthwr fydd yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod i'r Nwyddau.

7. Gwarant

7.1 Mewn achosion lle mae'r nwyddau'n ddiffygiol ar ôl iddynt gael eu dosbarthu, bydd y Gwerthwr yn cyfnewid y nwyddau heb unrhyw gost ychwanegol i'r Prynwr neu'n ad-dalu Pris y Nwyddau i'r Prynwr pa bynnag un sydd orau gan y Gwerthwr a hynny ar ei ddisgresiwn llwyr.

8. Hawliau Eiddo Deallusol

8.1 Bydd unrhyw hawliau eiddo deallusol sy'n bodoli yn y gwaith o ddylunio a gweithgynhyrchu'r Nwyddau yn cael ei freinio yn y Gwerthwr.

9. Force Majeure

9.1 Ni fydd y Gwerthwr yn atebol am unrhyw oedi neu fethiant o ran cyflawni ei ymrwymiadau o dan y contract hwn os yw'r oedi neu'r methiant yn deillio o amgylchiadau neu ddigwyddiadau y tu allan i'w reolaeth resymol gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i weithred gan Dduw, streiciau, cloi allan, damweiniau, rhyfel, tân a llifogydd.
9.2 Os bydd yr oedi'n parhau am gyfnod o amser y mae'r Gwerthwr yn ei ystyried yn afresymol, gall derfynu'r contract heb unrhyw atebolrwydd ar ei ran.

10. Cytundeb Cyfan

10.1 Yr amodau hyn yw'r cytundeb cyfan.

11. Awdurdodaeth a Chyfraith Llywodraethu

11.1 Caiff y cytundeb hwn ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr ac mae'r partïon yn ymostwng i awdurdodaeth unigryw Llysoedd Cymru a Lloegr.

Ffurflen Ganslo

I: Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, Cymru, SA31 1JP neu e-bost: marketing@sirgar.gov.uk.

Yr wyf/yr ydym [*] trwy hyn yn hysbysu fy mod/ein bod [*] yn canslo'r contract o ran gwerthu'r nwyddau canlynol [*] / cyflenwi'r gwasanaeth canlynol [*]:

A archebwyd ar [*] / A dderbyniwyd ar [*]:

Enw'r Defnyddiwr/Defnyddwyr:

Cyfeiriad y Defnyddiwr/Defnyddwyr:

Dyddiad:

[*] Dileer fel y bo'n briodol