English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Llandeilo

Dyma'r man lle mae steil gwledig (ffasiwn a merched sy'n ciniawa) yn cyfarfod â bywyd gwaith gwledig (ffermwyr yn eu hesgidiau glaw), ac mae'r canlyniad yn wirioneddol unigryw.

Darganfod Llandeilo

Yn Llandeilo a'r cyffiniau yn Nyffryn Tywi ceir rhai o'r adeiladau eiconig mwyaf hynafol a mwyaf modern yng Nghymru gyfan.
Dyma dref yng nghanol cestyll ac ynddi mae amryw o siopau hen bethau, masnachwyr annibynnol ac orielau celf. Mae Llandeilo gyda'i strydoedd cul a'i hadeiladau hanesyddol hardd wedi cadw ei naws hynafol. Mae tai Sioraidd yn eu lliwiau pastel yn ymestyn ar hyd pont enfawr y dref.

Ffolineb fyddai cymharu harddwch godidog Castell Carreg Cennen – a saif, braidd y gwn sut, ar ben dibyn serth – ag adeilad sydd yn is i lawr y dyffryn hardd a'r un mor odidog â'r castell ac eto'n gwbl fodern sef y tŷ gwydr sydd â'r to un bwa mwyaf yn y byd a lle mae cartref Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Fel yr ardd fotaneg genedlaethol gyntaf i gael ei hadeiladu yn y DU mewn 200 mlynedd, dyma ardd sy'n edrych i'r dyfodol yn ogystal ag edrych yn ôl ar y gorffennol. Mae gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru mwy na 8,000 o blanhigion dros 560 erw o gefn gwlad. Mae gan yr Ardd raglen weithgareddau gynhwysfawr ac mae'r planhigion sydd i'w gweld ynddi yn newid drwy gydol y tymor. Bob hyn a hyn, bydd planhigion estron sy'n blodeuo'n anaml ac am gyfnod byr yn unig yn denu sylw pobl o bob cwr o'r byd.

Nid nepell o'r Ardd Fotaneg mae Gerddi Aberglasne sydd wedi ysbrydoli beirdd ac arlunwyr ers ymron 550 o flynyddoedd a ffotograffwyr hefyd yn ystod y ganrif ddiwethaf. Fe'i disgrifiwyd, yn ddiduedd, fel yr ardd orau yng Nghymru, ac mae mor haeddiannol o'i theitl, Gardd Dreftadaeth Arbennig. Yn ogystal, yn y wlad o'i chwmpas, mae castell hudolus Dinefwr; bylchfuriau Tywysogion Cymru yng Nghastell Dryslwyn sy'n gyfoeth o hanes Cymru – hanes llawn brad a gwaed – a'r warchodfa natur genedlaethol a chastell ym Mharc Dinefwr.

A wyddech chi

Castell Carreg Cennen

Mae Castell Carreg Cennen yn dyddio o'r 12fed ganrif. O'i weld wrth yrru heibio am y tro cyntaf, amhosibl yw peidio ag aros i ymweld â'r lle. Mae golygfeydd panoramig a rhyfeddol i'w cael o'i ragfuriau yn ogystal â llwybr oerllyd i'r ogof danddaearol lle tyngech fod ysbrydion yn gwmni ichi. Rhaid rhyfeddu wrth arloesedd adeiladwyr Castell Carreg Cennen a dewrder y rhai a geisiai ymosod ar y castell.

Heavenly

Ni fyddai ymweliad â Llandeilo yn gyflawn heb alw heibio Heavenly, lle mae'r hufen iâ, y siocledi a'r losin heb eu hail! Ar ôl cael ei hysbrydoli gan ei theithiau i Rufain, mae Tracey Kindred y perchennog a'i thîm yn defnyddio llaeth a hufen organig Cymreig i wneud hufen iâ math gelato ar y safle gan ddefnyddio cynifer â 300 o ryseitiau (er nad yw pob un ar werth ar yr un pryd). Ond rhowch wythnos o rybudd a gall Heavenly baratoi unrhyw flas o'ch dewis chi - cimwch a sglodion yw'r un rhyfeddaf un hyd yma siŵr o fod. Maent hyd yn oed yn paratoi hufen iâ sy'n addas i gŵn.

Tŵr Paxton

Ffoledd yn unig yw Tŵr Paxton a adeiladwyd er cof am Nelson ond pwy all beidio â dwlu ar yr adeilad triongl doniol ei siâp sydd â thwred ym mhob un o'i dri chornel ac ystafell wledda ar y llawr cyntaf? Ac yn wir, gallwch gerdded i fyny i'r tŵr, cysgodi y tu mewn iddo, dringo twred a gadael i'ch dychymyg grwydro. Ewch amdani, tynnwch lun, mae'n rhaid i chi. I gyrraedd yno, trowch i'r chwith o'r B4300 ym mhentref Llanarthne ac yna trowch i'r chwith eto a chadwch lygad am arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer y ffoledd.

Plas Dinefwr

Plas Dinefwr yw canolbwynt Parc a Chastell Dinefwr, sef ystad ysblennydd sy'n ymestyn dros 800 erw ac sy'n un o'r safleoedd hanesyddol a diwylliannol pwysicaf yng Nghymru. O wychder yr ystafelloedd mawreddog gallwch gael golwg ar dirwedd sydd wedi ei hadfer yn ddiweddar i gyfleu ei gogoniant yn y ddeunawfed ganrif. Heb os dyma un o'r enghreifftiau gorau o dirwedd y ddeunawfed gorau ym Mhrydain, lle gallwch weld y gwartheg gwynion enwog ynghyd â bychod y danas. Byddwch yn cael eich cyfareddu wrth ichi gamu dros drothwy Plas Dinefwr i fyd arall a chael cyfle i weld, teimlo a synhwyro sut le oedd yno gan mlynedd yn ôl.

Llandeilo

Gweld pethau i’w gwneud yma