Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Am y bythefnos nesaf, nid oes dal modd teithio i mewn ac allan o Gymru am resymau hamdden. Bydd y rheol yma mewn lle tan Ebrill 12 (yn amodol ar sefyllfa iechyd y cyhoedd).
Wrth i ni edrych ymlaen at grwydro unwaith eto, beth am wneud addewid gyda’n gilydd i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr?

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Y Gât

Drwy’r pandemig Coronafeirws mae iechyd a llesiant ein cwsmeriaid a’n staff wedi parhau i fod yn brif flaenoriaeth inni.

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch cyflwyno cyfyngiadau pellach mewn ymateb i’r cynnydd yn nifer yr achosion COVID-19 yng Nghymru, bydd Y Gât, Sanclêr yn parhau ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Canolfan Crefftau Gorllewin Cymru

Mae'r adeilad cerrig ysblennydd hwn sydd yng nghanol cefn gwlad Sir Gaerfyrddin, ac a oedd ar un adeg yn felin ac wedyn yn siop nwyddau i ffermwyr, yn parhau i fod yn ganolbwynt tref Sanclêr. Mae'r adeilad nodedig hwn wedi cael ei newid a'i addasu'n ddiweddar er mwyn darparu oriel a chanolfan arddangos, siop, ystafelloedd cynadledda / cyfarfod, stiwdios artistiaid a llyfrgell Sanclêr.

Yn ogystal ag ennill gwobr "Trysor Cudd" Croeso Cymru am sawl blwyddyn yn olynol, cafodd yr adeilad ei ddisgrifio hefyd yn "atyniad sy'n darparu profiadau arbennig a chofiadwy i ymwelwyr".

Mae'r adeilad cyfan yn hygyrch i bawb ac mae Wi-Fi am ddim ar gael ym mhob man. 

 

Oriau Agor Y Gât:                              

Dydd Llun - AR GAU

Dydd Mawrth i Dydd Gwener – 10:30am – 4:30pm

Dydd Sadwrn - 9:00am – 1:00pm              

Dydd Sul - AR GAU

 

Mae'r llyfrgell ar gau ar hyn o bryd

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn Y Gât, dilynwch ni ar Facebook

Cysylltwch a Ni

Ffoniwch: 01267 224963
Ebostwich: YGat@sirgar.gov.uk

Y Gat, Heol Pentre,
Sancler, Sir Gaerfyrddin,
Cymru, SA33 4AA

Be Sy'mlaen nawr...

 

Cwrdd â’r gwneuthurwr: David Peterson

An introductory video tour of David Petersen’s latest exhibition at The Gate Gallery, St. Clears: “BRETON SKETCHBOOK”

Enjoy a taster of the local artist and sculptors sketches of beautiful Breton landscapes and listen to David discussing his work, inspirations and thoughts with the Revd. Jeffrey Gainer.

Yr Oriel a'r Siop

Mae'r man adwerthu a'r man arddangos yn pwysleisio celf, crefftau a gwneuthurwyr o Gymru, rhai newydd a rhai sydd wedi ennill eu plwyf, gan eu galluogi i arddangos eu gwaith.

Mae'r oriel yn cynnal 8 o arddangosfeydd bob blwyddyn sy'n amrywio o ddyfrlliwiau, gwaith cerameg, printiau a ffotograffau i decstilau. Mae'r artistiaid a llawer o gyflenwyr y siop yn cael eu dewis o Dde Cymru yn bennaf.

Mae'r siop yn gwerthu amrywiaeth o anrhegion gwreiddiol a gwahanol gan gynnwys gemwaith, gwaith cerameg, mêl lleol a gwaith metel.

Be Sy'mlaen

Mae Y Gât yn Sanclêr yn gartref i Oriel Gelf ac Arddangosfeydd ac yn cynnig amrywiaeth o weithdai ar gyfer plant / teuluoedd ac oedolion. 

Ystafelloedd Cyfarfod

***Oherwydd cyfyngiadau Covid 19, nid oes ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi ar hyn o bryd.**

Yn ogystal â llyfrgell Sanclêr a Chyngor Tref Sanclêr, mae dwy ystafell gyfarfod ar y llawr cyntaf sydd ar gael i'w llogi ynghyd â lolfa ar wahân. Mae'r ddwy ystafell wedi’u hofferu’n llawn ac mae Wi-Fi ar gael ym mhob rhan o'r adeilad.

Taf

Mae ein hystafell gynadledda wych â seddi ar gyfer hyd at 14 o bobl ar ffurf ystafell bwrdd ac mae'n berffaith ar gyfer cyfarfodydd staff, cynadleddau a diwrnodau hyfforddiant. Mae ein cyntedd agored yn gallu cael ei ddefnyddio yn ystod egwyl eich cyfarfodydd hefyd.

Dewi

Mae ein hystafell gyfarfod â seddi ar gyfer hyd at 25 o bobl ar ffurf theatr ac mae'n hyblyg o ran newid cynllun yr ystafell. Mae ein cyntedd agored yn cael ei ddefnyddio yn ystod egwyl eich cyfarfodydd hefyd.

Rydym ni gallu darparu ar gyfer unrhyw ofynion arlwyo.

Stiwdios Artistiaid

Ar ail lawr yr adeilad mae stiwdios artistiaid ar gael i'w rhentu/llogi (os oes rhai'n wag).

Mae cyflenwad dŵr, trydan, man ffôn a Wi-Fi ym mhob stiwdio.

Rydym yn cynnig cyfraddau cymaradwy ac amserlenni hyblyg o ran llogi.

P'un a ydych yn ddylunydd, yn grefftwr neu'n artist sy'n chwilio am leoliad perffaith yn ardal Sanclêr, mae'r chwilio ar ben!