Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Llyn Llech Owain

Llecyn 73 hectar (180 erw) yw Parc Gwledig Llyn Llech Owain, o dan reolaeth Cyngor Sir Caerfyrddin, lle ceir llwybrau natur, ardal antur sy'n cynnwys maes chwarae antur pren gwych, lle chwarae ar wahân i blant bach â nodweddion llai. Trwy ddilyn trac drwy'r goedwig, gallwch fynd ar daith gerdded neu feiciau hirach o amgylch y parc gwledig ac mae llwybr beiciau mynydd garw ar gyfer y beicwyr mwy anturus yn eich plith! Yng nghanol y Parc Gwledig, ceir llyn sydd wedi'i amgylchynu gan fawnog. Mae'r cynefin prin hwn wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mewn mannau eraill, ceir llecynnau o weundiroedd a choetiroedd llydanddail ac mae llecynnau o goetiroedd conwydd yn cael eu clirio a'u haddasu'n weundiroedd a choetiroedd llydanddail. Yn sgil rhwydwaith o lwybrau cerdded, gellir mwynhau cerdded yn y llecyn hwn. Mae nifer o'r llwybrau ag arwyneb da ac yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae llwybr pwrpasol yn caniatáu i bobl gerdded dros y fawnog ac o amgylch y llyn yn ddiogel.

Dyma fan sydd o ddiddordeb hanesyddol ac efallai yr hoffai blant wybod yn ôl y chwedl, mai Owain Lawgoch oedd yn gofalu am y ffynnon ar fynydd Mynydd Mawr. Bob dydd ar ôl cael digon o ddŵr i'w hunan a'i geffyl, roedd Owain o hyd yn ofalus iawn i roi'r llechfaen yn ôl yn ei le er mwyn dal y dŵr i mewn. Fodd bynnag, un tro, fe anghofiodd y cwbl am wneud hyn a llifodd y dŵr fel afon i lawr ochr y mynydd. O ganlyniad, ffurfiwyd llyn ac fe'i henwyd yn Llyn Llech Owain! Saif y Ganolfan Ymwelwyr wrth ymyl y llyn ac o'r man hwnnw, gellir mwynhau golygfeydd godidog o Lyn Llech Owain a'r ardal gyfagos. Yn y Ganolfan, ceir arddangosfa a gwybodaeth ynghylch rheolaeth y Parc Gwledig. Mae ein tîm o Barcmyn Cefn Gwlad yn gweithio yma a byddant yn hapus i ateb eich cwestiynau neu glywed am unrhyw fywyd gwyllt rydych wedi'i weld. Mae gan Lyn Llech Owain gaffi, safleoedd picnic, a thoiledau ynghyd â darpariaeth ar gyfer pobl anabl. Gobeithio y byddwch yn mwynhau ymweliad â'r lle cyn bo hir!

Llyn Llech Owain

Lleoliad

Heol yr Eglwys,

Cross Hands,

Llanelli,

Sir Gaerfyrddin,

SA14 7NF,

Cymru

01554 742435

  

Parc Gwledig

Ebrill– Medi 10am – 8pm daily
Hydref– Mawrth 10am – 4pm daily

Canolfan Ymwelwyr

Ebrill– Medi 10am – 5pm daily
Hydref – Mawrth 10am – 4pm daily

Caffi

Ebrill – Medi 10am - 4pm daily
Hydref 11am - 4pm daily
Tachwedd 11am - 4pm weekends only

Prisiau

Mynediad am ddim! Codir tâl am barcio.

Taliadau parcio 

1 Awr - £1.00

Lan i 3 awr - £2.10

Dros 3 awr - £3.10

Hawlenni Parcio Blynyddol

Mae Hawlenni Parcio Blynyddol - Arhosiad Hir (blwyddyn) (£25.00) ar gael i'w prynu YMA

Gallwch hefyd brynu ar-lein. Cliciwch YMA

Os nad ydych yn gallu prynu eich hawlen barcio gartref a bod angen cymorth arnoch, gallwch fynd i un o'r lleoliadau canlynol lle bydd y staff yn fwy na bodlon eich helpu. Hwb Llanelli, Hwb Rhydaman neu Hwb Caerfyrddin