English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Llyn Llech Owain

Llecyn 73 hectar (180 erw) yw Parc Gwledig Llyn Llech Owain, o dan reolaeth Cyngor Sir Caerfyrddin, lle ceir llwybrau natur, ardal antur sy'n cynnwys maes chwarae antur pren gwych, lle chwarae ar wahân i blant bach â nodweddion llai. Trwy ddilyn trac drwy'r goedwig, gallwch fynd ar daith gerdded neu feiciau hirach o amgylch y parc gwledig ac mae llwybr beiciau mynydd garw ar gyfer y beicwyr mwy anturus yn eich plith! Yng nghanol y Parc Gwledig, ceir llyn sydd wedi'i amgylchynu gan fawnog. Mae'r cynefin prin hwn wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mewn mannau eraill, ceir llecynnau o weundiroedd a choetiroedd llydanddail ac mae llecynnau o goetiroedd conwydd yn cael eu clirio a'u haddasu'n weundiroedd a choetiroedd llydanddail. Yn sgil rhwydwaith o lwybrau cerdded, gellir mwynhau cerdded yn y llecyn hwn. Mae nifer o'r llwybrau ag arwyneb da ac yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae llwybr pwrpasol yn caniatáu i bobl gerdded dros y fawnog ac o amgylch y llyn yn ddiogel.

Dyma fan sydd o ddiddordeb hanesyddol ac efallai yr hoffai blant wybod yn ôl y chwedl, mai Owain Lawgoch oedd yn gofalu am y ffynnon ar fynydd Mynydd Mawr. Bob dydd ar ôl cael digon o ddŵr i'w hunan a'i geffyl, roedd Owain o hyd yn ofalus iawn i roi'r llechfaen yn ôl yn ei le er mwyn dal y dŵr i mewn. Fodd bynnag, un tro, fe anghofiodd y cwbl am wneud hyn a llifodd y dŵr fel afon i lawr ochr y mynydd. O ganlyniad, ffurfiwyd llyn ac fe'i henwyd yn Llyn Llech Owain! Saif y Ganolfan Ymwelwyr wrth ymyl y llyn ac o'r man hwnnw, gellir mwynhau golygfeydd godidog o Lyn Llech Owain a'r ardal gyfagos. Yn y Ganolfan, ceir arddangosfa a gwybodaeth ynghylch rheolaeth y Parc Gwledig. Mae ein tîm o Barcmyn Cefn Gwlad yn gweithio yma a byddant yn hapus i ateb eich cwestiynau neu glywed am unrhyw fywyd gwyllt rydych wedi'i weld. Mae gan Lyn Llech Owain gaffi, safleoedd picnic, a thoiledau ynghyd â darpariaeth ar gyfer pobl anabl. Gobeithio y byddwch yn mwynhau ymweliad â'r lle cyn bo hir!

Llyn Llech Owain

Lleoliad

Heol yr Eglwys,

Cross Hands,

Llanelli,

Sir Gaerfyrddin,

SA14 7NF,

Cymru

01554 742435

  

Hwb Gwaith Llesiant

Ym mis Medi 2019, cafodd Parc Gwledig Llyn Llech Owain ei enwi yn un o ddeuddeg safle Porth Darganfod ym Mharc Rhanbarthol y Cymoedd.

Gan ymestyn o Gaerfyrddin i Bont-y-pŵl a Phen-y-bont ar Ogwr i Ferthyr Tudful, mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd ar gyfer pawb sy'n byw, yn gweithio neu'n ymweld â Chymoedd De Cymru. Mae'r dirwedd unigryw hon yn addo profiadau cofiadwy i bawb: o aelodau o'r teulu o bob oed i gerddwyr, i bobl sy'n mwynhau cadw'n heini ac i'r rhai sydd am wneud ffrindiau newydd neu wirfoddoli. Dyma gyfle i chi ddatgelu straeon anhygoel y Cymoedd a dysgu mwy am ei threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog drwy gwrdd â phobl mewn trefi a phentrefi cyfagos, helpu i ddiogelu'r tirweddau ysbrydoledig neu fwynhau mynd allan i gael awyr iach; mae'r dewisiadau mor amrywiol â'r dirwedd newidiol.

Mae Pyrth Darganfod yn gyrchfannau i chi fwynhau'r dirwedd naturiol a deall mwy am hanes Cymoedd De Cymru. Mae Pyrth Darganfod yn fannau lle gallwch gael hwyl, archwilio'r dirwedd a darganfod mwy am fywyd gwyllt a chynefinoedd natur lleol. Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd wedi enwi Parc Gwledig Llyn Llech Owain yn Borth Darganfod gan ei fod yn un o'r nifer o leoedd anhygoel y gallwch ei ddarganfod yng Nghymoedd De Cymru.

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

 

I archebu Hwb Gwaith Llesiant

Mae Parc Gwledig Llyn Llech Owain yn cynnig Hwb Gwaith Llesiant gwych yn y Tŵr Darganfod sydd ar gael i'w logi am ddim i grwpiau neu unigolion gyfarfod a mwynhau'r natur wych o'ch cwmpas gan edrych allan i'r llyn ysblennydd yn y Parc Gwledig, neu fel arall, os hoffech gyfarfod â mwy na'r nifer sy'n gallu bod yn yr ystafell neu os hoffech gyfarfod y tu allan yn yr awyr iach, mae gan y parc loches gyfarfod yn yr awyr agored y gallwch ei defnyddio hefyd.

Mae'n debyg bod gweithio mewn amgylchedd naturiol yn hybu llesiant a chynhyrchiant, felly mae'r amgylchedd tawel sydd yma ar lan y dŵr yn ddelfrydol.

I archebu'r Hwb Gwaith Llesiant ar gyfer eich cyfarfod, i weithio ynddo am y diwrnod neu i gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: HWBLLO@sirgar.gov.uk

Parc Gwledig

Ebrill– Medi 10am – 8pm
Hydref– Mawrth 10am – 4pm

Caffi- Cwysh y Coes

Ar agod yn Rhagfyr & Ionawr

Dydd Sadwrn 9am i 5pm a Dydd Sul 10am to 4pm

Prisiau

Mynediad am ddim! Codir tâl am barcio.

Taliadau parcio 

1 Awr - £1.10

Lan i 4 awr - £2.70

Up to 8 hour - £3.20

Hawlenni Parcio Blynyddol

Mae Hawlenni Parcio Blynyddol - Arhosiad Hir (blwyddyn) (£27.50.00) ar gael i'w prynu YMA

Gallwch hefyd brynu ar-lein. Cliciwch YMA

Os nad ydych yn gallu prynu eich hawlen barcio gartref a bod angen cymorth arnoch, gallwch fynd i un o'r lleoliadau canlynol lle bydd y staff yn fwy na bodlon eich helpu. Hwb Llanelli, Hwb Rhydaman neu Hwb Caerfyrddin