Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Carmarthenshire Museum

Gwaith adfer yn dechrau yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin
Adfer ein hamgueddfa a'n parc hanesyddol

Rydym yn buddsoddi £1.2 miliwn yn y safle hwn.
Mae gwaith adfer yn cael ei wneud yn yr amgueddfa hon er mwyn sicrhau y gall preswylwyr ac ymwelwyr ei mwynhau yn y dyfodol.
Bydd ar gau i'r cyhoedd am hyd at 12 mis er mwyn i'r gwaith gael ei wneud yn ddiogel heb beri risg i'r ymwelwyr a'r casgliadau.
Mae digwyddiadau arbennig wedi'u cynllunio, gan gynnwys digwyddiad 'y tu ôl i'r llenni' yn Llyfrgell yr Esgob.
Mae'r parc hefyd yn cael ei adfer fel rhan o Brosiect Drws i'r Dyffryn £2.34 miliwn a bydd yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr, gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn.

 

Pa waith sy'n cael ei wneud?
Mae atgyweiriadau helaeth yn cael eu gwneud i'r to, y simneiau, y gwaith cerrig a'r ffenestri dormer i helpu i ddiogelu'r amgueddfa rhag dŵr. Mae gwaith i bortsh y brif fynedfa hefyd yn cael ei wneud gan gynnwys gwaith adfer ar y gwaith cerrig a gwelliannau i'r mynediad. Disgwylir i'r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn mis Chwefror 2020.
Mae Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn hefyd yn adfer adeiladau allanol yr hen balas i greu caffi a lle dysgu, yn ogystal â llwybrau, waliau a phlanhigion hanesyddol y parc. Disgwylir i'r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn mis Mehefin 2021.

Pam mae'r gwaith hwn yn bwysig?
Dyma'r cam cyntaf mewn cynllun hirdymor i ofalu am yr adeiladau hyn a'r parc sydd o bwys yn hanesyddol ac yn genedlaethol.
Rydym yn gwella amodau yn yr amgueddfa er mwyn rheoli'n well y casgliadau unigryw o gelf a hynafiaethau diddorol o orffennol cyfoethog Sir Gaerfyrddin a'u gwneud yn fwy hygyrch ac yn fuddiol i ymwelwyr.
Bydd y gwaith o adfer y parc a'r cyfleusterau ymwelwyr newydd yn datgelu hanes cudd ac yn darparu lleoedd newydd i'r mwynhau a'u harchwilio.

 

Sut y gallaf gael rhagor o wybodaeth?
Dilynwch ni ar Facebook @AmgueddfeyddSirGâr a Twitter @CarmsMuseums
Dilnywch @TywiGateway ar Facebook neu ewch i'r wefan tywigateway.org.uk/cy
E-bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 234567