Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Carmarthenshire Museum

Gwaith adfer yn dechrau yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin
Adfer ein hamgueddfa a'n parc hanesyddol

Rydym yn buddsoddi £1.2 miliwn yn y safle hwn.
Mae gwaith adfer yn cael ei wneud yn yr amgueddfa hon er mwyn sicrhau y gall preswylwyr ac ymwelwyr ei mwynhau yn y dyfodol.
Bydd ar gau i'r cyhoedd am hyd at 12 mis er mwyn i'r gwaith gael ei wneud yn ddiogel heb beri risg i'r ymwelwyr a'r casgliadau.
Mae digwyddiadau arbennig wedi'u cynllunio, gan gynnwys digwyddiad 'y tu ôl i'r llenni' yn Llyfrgell yr Esgob.
Mae'r parc hefyd yn cael ei adfer fel rhan o Brosiect Drws i'r Dyffryn £2.34 miliwn a bydd yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr, gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn.

 

Pa waith sy'n cael ei wneud?
Mae atgyweiriadau helaeth yn cael eu gwneud i'r to, y simneiau, y gwaith cerrig a'r ffenestri dormer i helpu i ddiogelu'r amgueddfa rhag dŵr. Mae gwaith i bortsh y brif fynedfa hefyd yn cael ei wneud gan gynnwys gwaith adfer ar y gwaith cerrig a gwelliannau i'r mynediad. Disgwylir i'r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn mis Chwefror 2020.
Mae Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn hefyd yn adfer adeiladau allanol yr hen balas i greu caffi a lle dysgu, yn ogystal â llwybrau, waliau a phlanhigion hanesyddol y parc. Disgwylir i'r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn mis Mehefin 2021.

Pam mae'r gwaith hwn yn bwysig?
Dyma'r cam cyntaf mewn cynllun hirdymor i ofalu am yr adeiladau hyn a'r parc sydd o bwys yn hanesyddol ac yn genedlaethol.
Rydym yn gwella amodau yn yr amgueddfa er mwyn rheoli'n well y casgliadau unigryw o gelf a hynafiaethau diddorol o orffennol cyfoethog Sir Gaerfyrddin a'u gwneud yn fwy hygyrch ac yn fuddiol i ymwelwyr.
Bydd y gwaith o adfer y parc a'r cyfleusterau ymwelwyr newydd yn datgelu hanes cudd ac yn darparu lleoedd newydd i'r mwynhau a'u harchwilio.

 

Sut y gallaf gael rhagor o wybodaeth?
Dilynwch ni ar Facebook @AmgueddfeyddSirGâr a Twitter @CarmsMuseums
Dilnywch @TywiGateway ar Facebook neu ewch i'r wefan tywigateway.org.uk/cy
E-bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 234567