Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cwm Rhaedr

 

Picnic Location  

Coetir anghysbell a safle picnic yw Cwm Rhaeadr sydd yn rhan uchaf Dyffryn Tywi tua'r gogledd o Lanymddyfri. Mae ymweld â'r ardal hyfryd hon yn ystod yr hydref a'r gaeaf yn golygu bod mwy o ddŵr ac felly mae'r rhaeadrau'n fwy dramatig ac mae lliwiau'r coetir yn syfrdanol o hyfryd. Gosodwch eich picnic ar y byrddau ger y maes parcio islaw'r coed Ffynidwydden Douglas neu mae llwybr cerdded dwy filltir i'r rhaeadrau neu lwybr byrrach sy'n arwain at ddau bwll heddychlon.

Cyngor am bicnic: Os oes gennych rywbeth i'w ddathlu, rhowch botel o siampên yn y rhaeadr i'w oeri.

Sut i gyrraedd: Mae Cwm Rhaeadr ger Llanymddyfri a thua milltir i'r gogledd o bentref Cil-y-cwm.Mae parcio car yn rhad ac am ddim.

 

 

Suggested walk: Rhandirmwyn

 

 Deli gerllaw ar gyfer picnic gaeaf:

Mae La Patisserie yn Llanymddyfri yn lle da ar gyfer danteithion blasus - gan gynnwys pasteiod sawrus twym, cawl, siocled poeth blasus a thoesenni! Pris: Bydd basged £20 i ddau yn cynnwys fflasg fawr o gawl cartref, talp o fara graneri, darn o gaws cheddar Cymreig, pastai borc gartref ac wy selsig, yn ogystal â thafell fawr o fara brith i bwdin.

La Patisserie, Llandovery

 

Ble i aros:

Gwely a Brecwast- Mae The Drover’s yn westy bach rhestredig Gradd II o'r ail ganrif ar bymtheg sydd wedi'i ailwampio, yn Sgwâr y Farchnad yng nghanol Llanymddyfri. Dihunwch yn y bore i gael brecwast Cymreig go iawn sy'n cynnwys myffin gyda bara lawr, bacwn mwg, cocos ac wyau wedi'u sgramblo.

Hunanarlwyo- Mae Basel Cottage yn nhref heddychlon Llanymddyfri, mewn llecyn clyd ar fryniau tonnog cefn gwlad Cymru ac mae'n cynnig lle i hyd at bum person gysgu. Mae'r bwthyn yng nghanol 17 erw o gefn gwlad Cymru lle mae coedwig, gardd breifat ac afon sy'n denu amrywiaeth eang o fywyd gwyllt.