English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Taith Merched OVO, Llwybr Cylchol Sir Gaerfyrddin

Dilynwch yr un llwybr â beicwyr proffesiynol yn Sir Gaerfyrddin

Cychwyn: Llandeilo

Cyfanswm Pellter: 102km/63 milltir

Cyfanswm Uchder Dringo: 1700 metr/5500 troedfedd

Lefel Anhawster: 7/10

Amcangyfrif Amser: 4 i 7 awr

 

 

Route map for OVO Energy Women's Tour - Carmarthenshire Circular by Discover Carmarthenshire on plotaroute.com

 

Cyfarwyddiadau

Gan ddechrau o ganol Llandeilo, ewch ar yr A483 i Ffair-fach. Trowch i'r chwith wrth y gylchfan fach a dilyn yr isffordd i gyfeiriad Bethlehem. Dilynwch hon drwy Fethlehem am 10km hyd at y gyffordd-T. Trowch i'r dde yma a dilyn yr A4069 dros y Mynydd Du.

Ym Mrynaman, defnyddiwch yr ail allanfa wrth y gylchfan fach a dilynwch y ffordd nes ichi gyrraedd y gyffordd-T yng Ngwauncaegurwen. Trowch i'r dde yma a dilynwch y ffordd drwy Ddyffryn Aman. Ar ôl beicio 41km a chyrraedd Rhydaman, ewch yn syth ar draws y gylchfan gyntaf a throwch i'r dde wrth yr ail gylchfan ger Tesco. Wrth y gylchfan fwy, ewch yn syth ar draws gan ddilyn yr arwyddion am Goleg Sir Gâr.

Bydd Parc Rhydaman ar eich ochr dde ac ewch yn syth ar draws y gylchfan fach, ac ar ôl 300m bydd arwydd Coleg Sir Gâr ar y chwith. Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd hon, gan fynd heibio i'r Coleg ar eich chwith a pharhau i'r goleuadau traffig yng Nghapel Hendre (46km). Trowch i'r dde, dilynwch y ffordd am 600 metr yna trowch i'r chwith gan ddilyn arwyddion Gors-las.

Dilynwch y ffordd i groesffordd 5 ffordd ym mhentref Gors-las, gan gymryd y ffordd sydd o'ch blaen a throi i'r chwith i gyfeiriad Cefneithin. Dilynwch y ffordd hon am 6km i gyffordd-T ym mhentref Porth-y-rhyd. Trowch i'r dde yma, i gyfeiriad Nantgaredig. Dilynwch yr arwyddion am Nantgaredig, gan fynd yn syth yn eich blaen wrth gyrraedd 2 gylchfan hyd nes eich bod yn cyrraedd cyffordd-T. Trowch i'r dde yma a bron yn syth trowch i'r chwith, i gyfeiriad Nantgaredig.

Ewch drwy'r pentref i groesffordd groesgam, ac ewch yn syth yn eich blaen gan fod yn ofalus wrth groesi'r A40. Dilynwch y B4310 am 23km, drwy Frechfa ac Abergorlech i Lansawel. Wrth y gyffordd-T, trowch i'r dde a dilynwch y ffordd drwy'r pentref. Ar ôl 2km wrth y gyffordd-T nesaf, trowch i'r chwith ar y B4302 i gyfeiriad Talyllychau. Dilynwch y ffordd drwy bentref Talyllychau ac yn ôl i gyfeiriad Llandeilo. Ar ôl cyrraedd Rhos-maen, trowch i'r dde wrth y gyffordd-T a defnyddiwch yr allanfa gyntaf wrth y gylchfan i gyrraedd Llandeilo.

Gwnaeth trefnwyr Taith Merched OVO benderfyniad bwriadol i wneud y llwybr yn fwy heriol ar gyfer 2019, gan gynnwys mwy o ddringo nag erioed o'r blaen. Pan ddaeth y digwyddiad hynod lwyddiannus i Gymru, Sir Gaerfyrddin gynhaliodd y cymal olaf ohono. Nid oedd taith esmwyth i'r llinell derfyn eleni ac roedd y llwybr yn cynnwys rhai o'r ffyrdd gorau a mwyaf rhyfeddol a gynigir gan y sir.

Cafodd y digwyddiad ei gynnal ar lwybr a ddechreuodd yng Nghaerfyrddin ac a orffennodd ym Mharc Gwledig Pen-bre, ond mae ein llwybr ni'n dechrau yn nhref Llandeilo ac yn mynd â beicwyr ar daith gylchol sy'n cynnwys llawer o'r un ffyrdd. Mae'r dref yn filoedd o flynyddoedd oed, ac mae hynny'n amlwg gan fod Castell Dinefwr yn dal yn nodwedd amlwg yn edrych dros y dref. Yn fwy diweddar, mae'r dref wedi dod yn fwy adnabyddus am ei sefydliadau bwyd a siopau.

Mae'r llwybr yn dechrau o ganol y dref, gan groesi'r bont enwog ac eiconig dros afon Tywi i Ffair-fach lle rydym yn troi i gyfeiriad Dyffryn Tywi. Wrth i'r ffordd ddringo'n raddol i fyny'r dyffryn, mae rhai golygfannau ardderchog lle gellir gweld yr olygfa dros yr afon a'r dyffryn sydd ar ei gorau ychydig yn uwch na phentref Bethlehem. Mae'r pentref wedi bod yn atyniad ers tro, a hynny'n aml oherwydd ei enw yn unig ac mae llawer o bobl yn heidio i'r pentref adeg y Nadolig i gael stampio eu cardiau â marc post Bethlehem. Hon yw'r ddringfa heriol gyntaf ar y llwybr hwn ac er ei bod yn ddringfa fer mae'n ddigon serth i herio pob beiciwr a chafodd ei chategoreiddio'n ddringfa ar gyfer llwybr Taith Merched OVO.

Ar ôl y ddringfa a dod i lawr yn gyflym i gyrion Llangadog, mae'r llwybr yn troi i'r dde ac yn parhau i gyfeiriad y Mynydd Du. Mae'r graddiant yn raddol iawn am sawl cilometr, gan ddilyn afon Sawdde, sydd yn uniongyrchol oddi tanoch ar adegau. Mae'r dringo go iawn i fyny'r mynydd yn dechrau wrth bont o'r enw Pont Aber, lle mae'r ffordd yn troi'n sydyn i'r dde ac o'r man hwnnw mae'r ddringfa'n dechrau o ddifrif. Mae'r rhan hon yn gyfanswm o 7km â graddiant graddol o 5% ar gyfartaledd ac felly mae'n un o'r dringfeydd beicio ar y ffordd gorau yng Nghymru neu'r DU efallai. Mae'r ddringfa wedi'i rhannu'n ddwy - mae'n dechrau ar ffordd â chloddiau ar bob ochr lle mae'r graddiant mwyaf serth, sef ychydig yn fwy na 10% yn y cilometr cyntaf. Ar ôl 4km, mae'r ffordd yn croesi grid gwartheg ac yn cyrraedd tir agored. Mae'r ffordd yn troelli i'r copa lle mae golygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad. Mae un rhan benodol o'r ffordd, a adnabyddir fel "Tro Gwcw" yn lleol lle mae bachdro i'r chwith, wedi cael ei dangos mewn nifer o luniau a rhaglenni teledu am foduro. Wrth gyrraedd y copa, mae golygfan a maes parcio ar y chwith sydd yn aml yn llawn oherwydd poblogrwydd y ffordd ymysg twristiaid a'r rheiny sy'n ymddiddori mewn moduro.

Mae rhagor o olygfeydd gwych i'w cael wrth fynd i lawr i gyfeiriad Brynaman a gellir gweld y môr ac arfordir Penrhyn Gŵyr ar ddiwrnod clir. Mae'r ffordd yn fwy syth na'r ffordd i fyny ond mae beicio arni'n brofiad pleserus o hyd. Wrth i'r ffordd groesi grid gwartheg a dychwelyd i dir gwaraidd, mae'r rhan i lawr Dyffryn Aman yn dechrau. Mae hanes cyfoethog i'r dyffryn hwn a daeth yn ganolbwynt diwydiannol i orllewin Cymru wrth i waith mwyngloddio ddenu llawer o bobl i'r ardal. Yn fwy diweddar, mae'r dyffryn wedi cael ei adfywio'n helaeth. O ran beicio, mae'r ffordd yn mynd yn raddol drwy'r dyffryn ac yn gyflym o Frynaman yr holl ffordd i Rydaman. Mae Rhydaman yn lle defnyddiol i aros a chael hoe fach gan fod sawl lle i gael bwyd a diod. Mae'r llwybr yn mynd heibio i gaffi adnabyddus Coaltown, sydd ychydig o dan hanner ffordd drwy'r llwybr.

Wrth i'r llwybr adael Rhydaman mae'n aros mewn ardaloedd trefol, i Gapel Hendre a Gors-las cyn cyrraedd ardaloedd mwy gwledig unwaith eto a mynd heibio i fynedfa'r Ardd Fotaneg Genedlaethol, sydd bellach yn ardd aeddfed a ffyniannus sy'n cynnig gweithgareddau i bob oedran. Rydym yn croesi'n syth dros yr A40, ac yn ôl i ardaloedd mwy gwyllt Sir Gaerfyrddin i gyfeiriad Dyffryn Cothi.

Yn ras Taith Merched OVO, y ddringfa hon o Nantgaredig oedd y ddringfa fawr gyntaf yn y ras lle'r oedd y beicwyr yn gwthio'n galed i adael y beicwyr eraill a chreu bwlch. Mae ffordd hir â graddiant graddol i Hermon cyn mynd i lawr yn gyflym i bentref Brechfa. Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, mae'r ardal o amgylch Dyffryn Cothi a Fforest Brechfa wedi dod yn adnabyddus am ei llwybrau beicio mynydd anhygoel sydd â chyfeirbwyntiau. Mae'r dyffryn yn dawel ac yn ddeniadol gyda sawl lle i aros a chael gorffwys os oes angen, yn enwedig ym mhentrefi Brechfa ac Abergorlech lle mae'r ffordd yn dechrau dringo o'r dyffryn.

Mae'r rhan olaf, o Lansawel yn ôl i ddiwedd y llwybr yn Llandeilo, yn parhau'n ffordd donnog ond mae'r rhiwiau mwyaf wedi'u dringo o leiaf. Mae hanes yr ardal hon yn amlwg ac un enghraifft o hyn yw Abaty Talyllychau. Credir iddo gael ei adeiladu yn gynnar yn y 12fed ganrif ac mae wedi'i leoli ychydig oddi ar y prif lwybr, ond mae'n wyriad hawdd. Mae'n lleoliad heddychlon sydd wedi'i amgylchynu gan lyn a bryniau. Mae'r ffordd yn parhau i fod yn donnog o Dalyllychau i Landeilo, ac ychydig iawn ohoni sy'n wastad ond mae'n werth yr ymdrech gan fod y ffordd i lawr i Ffair-fach yn wych. Mae'n werth ymweld â'r dref gan fod digon o gaffis a siopau gwych yno.

Uchafbwyntiau

Y Mynydd Du - Un o'r ffyrdd uchaf yng Nghymru gyda golygfeydd rhyfeddol o'r gwaelod i'r man uchaf.

Dyffryn Cothi - Ar ôl dringfa heriol, mae'r ffordd sy'n dilyn y dyffryn o Frechfa i Lansawel yn rhan hyfryd o'r llwybr.

Dyffryn Tywi - O'r dechrau a thrwy Fethlehem mae'r ffordd yn cynnig rhai golygfeydd ardderchog dros lawr llydan y dyffryn.

Cyfle am hoe

Ffair-fach – Caffi The Hangout

RhydamanCoaltown Cafe & Roastery

Brechfa Forest Arms

AbergorlechBlack Lion

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

County Cycles – Siop Feiciau, Cross Hands

Toiledau cyhoeddus yn Abergorlech