Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Llwybr sy’n cynnwys un o’r ffyrdd uchaf yng Nghymru

Cychwyn: Llanymddyfri

Cyfanswm Pellter: 67km/41 milltir

Cyfanswm Dringo: 1150m/3775tr

Lefel Anhawster: 6/10

Amcangyfrif Amser: 3 i 5awr

Route map for Black Mountain - Llandovery (M4) by Discover Carmarthenshire on plotaroute.com

 

Cyfarwyddiadau

O Faes Parcio Llanymddyfri ewch allan i’r A40 a throwch bron yn syth i’r A4069, arwydd Llangadog. Dilynwch i Langadog, yna trowch i’r dde, arwydd Brynaman ynghanol y pentref. Dilynwch y ffordd dros y Mynydd Du i Frynaman ac yn y gylchfan fach trowch i’r dde. Ewch ymlaen i gyffordd-t yng Ngwauncaegurwen a throwch i’r dde.

Dilynwch am 3.5km i bentref Glanaman, trowch i’r dde i Ffordd y Nant, arwydd Swyddfeydd Cyngor.  Ewch ymlaen ar y ffordd a dringwch i fyny i Heol y Mynydd. Wedi cyrraedd y copa, ewch yn eich blaen at gyffordd-t a throwch i’r dde ac yna ewch drwy bentref bychan ac ewch ymlaen am 4.5km cyn cyrraedd pentref Derwydd. Wrth ichi ddod i mewn i'r pentref a chyn y gyffordd-t, trowch i’r dde i is-ffordd. Dringwch i fyny bryn bychan ac yna i lawr i gyffordd-t yn Ffair-fach. Trowch i’r dde yn y gyffordd-t, ewch ymlaen i’r gylchfan fach a throwch i’r dde.

Dilynwch yr is-ffordd trwy Fethlehem ac i gyrion Llangadog. Yn y gyffordd-t yn fuan ar ôl croesiad afon, trowch i’r chwith i bentref Llangadog ac yn y gyffordd-t ynghanol y pentref trowch i’r dde. Dilynwch am 100 metr, yna trowch i’r dde i is-ffordd. Ar ôl 5km mae’r ffordd yn troi 90 gradd i’r dde gyda chyffordd a ffordd yn mynd yn syth yn ei blaen ac ar i fyny. Cymerwch y ffordd hon, ewch ymlaen i fyny’r bryn ac i lawr i gyffordd-t a throwch i’r dde. Dilynwch y ffordd yn ôl i Lanymddyfri.

Os mai taith dawel trwy un o berlau cudd Cymru yw eich syniad chi o reid berffaith bydd y daith hon i fyny’r Tywi ac i mewn i ddyffryn Cothi yn un a gofiwch am amser maith.

Mae Llanymddyfri yn dref lle y mae afonydd yn rhan bwysig o’i bywyd gan fod dim llai na 4 afon yn rhedeg drwyddi. Y fwyaf ohonynt yw Afon Tywi, sy’n un o’r afonydd hiraf yng Nghymru a’r hiraf o blith afonydd sy’n aros yn gyfan gwbl yng Nghymru; mae ei tharddiad ym Mynyddoedd Cambria i’r Gogledd ac aiff i mewn i’r môr yn Llansteffan.

Wedi gadael Llanymddyfri mae’r daith yn dilyn llwybr yr afon gan gynnig golygfeydd o’r rhaeadrau sy’n llifo’n sianeli dwfn yn y graig a phontydd gwych sydd i’w gweld yma a thraw. Mae’n daith ddymunol, hamddenol trwy Gil-y-cwm ac i fyny i Bont Tywi, ac yno mae’r reid yn dechrau newid wrth iddi adael y Tywi a chrwydro i dirweddau mwy gwyllt.

Mae’r ffordd yn dringo’n raddol, ac er nad yw fyth yn cyrraedd uchelfannau, mae natur a thawelwch y ffordd yn gwneud iddi deimlo’n uwch a mwy gwyllt. O fan ucha’r daith mae’n dechrau dilyn Afon Cothi, afon llawer llai sy’n llifo yn y pendraw i’r Tywi ger Caerfyrddin a’r dyffryn sy’n cynnig golygfeydd ar hyd y daith i lawr yr afon. Wrth i’r ffordd fynd ar i lawr, gan groesi’r afon fwy nac unwaith a thrwy goetiroedd hynafol, aiff heibio Dolaucothi, un o safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a lleoliad cyn fwynglawdd aur sy’n dyddio’n ôl dros 2000 o flynyddoedd i gyfnod y Rhufeiniaid. Mae’n gyrchfan wych i’r teulu cyfan, gan gynnwys ogofáu i’w harchwilio ac aur i’w ddarganfod.

O Ddolaucothi, ger Pumsaint mae’r llwybr yn ail-ymuno â ffyrdd lletach am beth amser ac un ddringfa fawr cyn dianc i ffyrdd tawelach yn fuan wedi dechrau mynd ar i lawr. Wrth basio trwy bentref Porth-y-rhyd mae’r ffordd yn dechrau mynd ar i lawr, ac felly y mae bron yr holl ffordd yn ôl i Lanymddyfri. Disgyniad troellog, tonnog sy’n dechrau gyda golygfeydd draw i Fannau Brycheiniog, trwy goetiroedd bychain ac yn gorffen trwy groesi Afon Tywi unwaith eto cyn dilyn y filltir olaf yn ôl i Lanymddyfri. Taith wych i unrhyw un sy’n hoff o grwydro’r anialdir.

Uchafbwyntiau

Mynydd Du – Dringfa hir, drawiadol y gallai pob beiciwr ei mwynhau

Dringfa Heol y Mynydd – O dref Glanaman mae dringfa 2km @ 7% yn her

Bethlehem - Poblogaidd adeg y Nadolig gan fod y gyn swyddfa bost yn dal i stampio cardiau, ac mae hefyd yn ddringfa fer ond serth sy’n cael ei chynnwys mewn nifer o rasys proffesiynol.

 

Cyfle am hoe

Llangadog – Swyddfa Bost a Siop y Pentref

Llangadog – Siop bentref Mace

Brynaman – Canolfan y Mynydd Du a Chaffi (ar y gylchfan fach)

Llanymddyfri – Ystafelloedd Te Penygawse

Llanymddyfri – Caffi’r Ganolfan Grefftau

Llanymddyfri – West End Cafe

Gwybodaeth ddefnyddiol

County Cycles – Siop feiciau, Cross Hands

Cycle-tec – Siop feiciau – Llanfair-ym-Muallt