Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Dyffrynnoedd Tywi a Chothi

Lonydd tawel a thaith ar hyd dau o’r dyffrynnoedd afon harddaf yng Nghymru

Cychwyn: Llanymddyfri

Cyfanswm Pellter: 45km/28 milltir

Cyfanswm Dringo: 720m/2360tr

Lefel Anhawster: 5/10

Amcangyfrif Amser: 2.5 i 3.5awr

Cyfarwyddiadau

O Faes Parcio Llanymddyfri ewch allan i’r A40 a’i dilyn am 300 metr, yna trowch i’r dde (cyn y groesfan reilffordd) i’r A483, arwydd Llanfair-ym-Muallt. Dilynwch am 400 metr, yna trowch i’r chwith, arwydd Rhandir-mwyn a Chronfa Ddŵr Brianne.

Dilynwch am 4km, trowch i’r chwith dros bont garreg, arwydd Cil-y-cwm. Dilynwch trwy Gil-y-cwm ac ewch yn eich blaen am gyfanswm o 23km heibio’r Towy Bridge Inn ac ymlaen i lawr dyffryn Cothi trwy Gwrt y Cadno ac i gyffordd-t ger pentref Pumsaint.

Trowch i’r chwith i’r A482 a’i dilyn am bron i 6km. Wrth i’r ffordd fynd ar i lawr yn raddol, trowch i’r chwith, arwydd Porth-y-rhyd ac ewch ymlaen drwy’r pentref ac ymlaen trwy Siloh. Yn fuan wedyn mae’r ffordd yn mynd ar i lawr yn gyflym, ewch yn eich blaen nes iddi wastatáu a dilynwch yr arwyddion yn ôl i Lanymddyfri.

Os mai taith dawel trwy un o berlau cudd Cymru yw eich syniad chi o reid berffaith bydd y daith hon i fyny’r Tywi ac i mewn i ddyffryn Cothi yn un a gofiwch am amser maith.

Mae Llanymddyfri yn dref lle y mae afonydd yn rhan bwysig o’i bywyd gan fod dim llai na 4 afon yn rhedeg drwyddi. Y fwyaf ohonynt yw Afon Tywi, sy’n un o’r afonydd hiraf yng Nghymru a’r hiraf o blith afonydd sy’n aros yn gyfan gwbl yng Nghymru; mae ei tharddiad ym Mynyddoedd Cambria i’r Gogledd ac aiff i mewn i’r môr yn Llansteffan.

Wedi gadael Llanymddyfri mae’r daith yn dilyn llwybr yr afon gan gynnig golygfeydd o’r rhaeadrau sy’n llifo’n sianeli dwfn yn y graig a phontydd gwych sydd i’w gweld yma a thraw. Mae’n daith ddymunol, hamddenol trwy Gil-y-cwm ac i fyny i Bont Tywi, ac yno mae’r reid yn dechrau newid wrth iddi adael y Tywi a chrwydro i dirweddau mwy gwyllt.

Mae’r ffordd yn dringo’n raddol, ac er nad yw fyth yn cyrraedd uchelfannau, mae natur a thawelwch y ffordd yn gwneud iddi deimlo’n uwch a mwy gwyllt. O fan ucha’r daith mae’n dechrau dilyn Afon Cothi, afon llawer llai sy’n llifo yn y pendraw i’r Tywi ger Caerfyrddin a’r dyffryn sy’n cynnig golygfeydd ar hyd y daith i lawr yr afon. Wrth i’r ffordd fynd ar i lawr, gan groesi’r afon fwy nac unwaith a thrwy goetiroedd hynafol, aiff heibio Dolaucothi, un o safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a lleoliad cyn fwynglawdd aur sy’n dyddio’n ôl dros 2000 o flynyddoedd i gyfnod y Rhufeiniaid. Mae’n gyrchfan wych i’r teulu cyfan, gan gynnwys ogofáu i’w harchwilio ac aur i’w ddarganfod.

O Ddolaucothi, ger Pumsaint mae’r llwybr yn ail-ymuno â ffyrdd lletach am beth amser ac un ddringfa fawr cyn dianc i ffyrdd tawelach yn fuan wedi dechrau mynd ar i lawr. Wrth basio trwy bentref Porth-y-rhyd mae’r ffordd yn dechrau mynd ar i lawr, ac felly y mae bron yr holl ffordd yn ôl i Lanymddyfri. Disgyniad troellog, tonnog sy’n dechrau gyda golygfeydd draw i Fannau Brycheiniog, trwy goetiroedd bychain ac yn gorffen trwy groesi Afon Tywi unwaith eto cyn dilyn y filltir olaf yn ôl i Lanymddyfri. Taith wych i unrhyw un sy’n hoff o grwydro’r anialdir.

Uchafbwyntiau

Dyffryn Cothi – Darn cul o darmac sy’n nadreddu i lawr y dyffryn

Cil-y-cwm i Bont y Tywi - Dyffryn lletach ond yr un mor ddymunol ar ffordd ag iddi wyneb da ar ei hyd

Porth-y-rhyd i Lanymddyfri – Ar ôl llawer o waith caled yn gynnar, mae’r darn olaf yn un i’w fwynhau

Cyfle am hoe

Rhandirmwyn – Tywi Bridge Inn

Llanymddyfri – Ystafelloedd Te Penygawse

Llanymddyfri – Caffi’r Ganolfan Grefftau

Llanymddyfri – West End Cafe

Gwybodaeth ddefnyddiol

County Cycles – Siop feiciau, Cross Hands

Cycle-tec – Siop feiciau – Llanfair-ym-Muallt