Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cychwyn: Llanymddyfri

Cyfanswm Pellter: 15.5km/10 milltir

Cyfanswm Dringo: 140m/450tr

Lefel Anhawster: 2/10

Amcangyfrif Amser: 30 munud i 90 munud

Route map for Cilycwm - Llandovery (S4) by Discover Carmarthenshire on plotaroute.com

Cyfarwyddiadau

O Faes Parcio Llanymddyfri ewch allan i’r A40 a’i dilyn am 800 metr. Yn syth wedi croesi’r Afon Tywi trowch i’r dde i is-ffordd, arwydd Cil-y-cwm. Dilynwch y ffordd am 1.3km, ac yna trowch i’r chwith yn y gyffordd-t. Ar ôl ychydig gannoedd o fetrau wrth i’r ffordd ddechrau dringo trowch i’r dde, arwydd Cil-y-cwm. Dilynwch am 2.5km ac ar y gyffordd ewch yn syth yn eich blaen ac i mewn i Gil-y-cwm.

Yn y pentref ei hun trowch i’r dde yn fuan wedi mynd heibio’r eglwys a dilynwch yr is-ffordd am 2km i’r gyffordd-t nesaf. Trowch i’r dde ac ewch yn ôl i Lanymddyfri. Wrth fynd i mewn i’r dref ar y groesffordd ewch yn syth yn eich blaen dros yr A483 i Stryd Cerrig. Dilynwch y ffordd i’r gwaelod, a throwch i’r dde ar y gyffordd-t. Ar ôl 100 metr trowch i’r chwith i’r maes parcio i orffen.

 

I reidwyr sy’n chwilio am daith fer ond deniadol ar lonydd gwledig, mae hon yn sicr o apelio. Gan nad oes unrhyw fryniau llethol a digonedd o olygfeydd mae’n reid ddymunol.

O’r cychwyn ac o ganol y dref ni fyddwch ar briffordd am fwy nac 800 metr cyn troi i ffwrdd yn fuan wedi croesi Afon Tywi. Oddi yma mae traffig yn ysgafnhau, ac er bod y ffyrdd yn gulach maent yn dal yn ddymunol iawn.

Mae gan ddarn cychwynnol yr hyn a elwir yn lleol yn “Ddolen Dolau” ambell godiad ffordd sy’n ddigon i dwymo’r corff a’r coesau. Mae’r llwybr yn troi i ffwrdd ar waelod bryn mawr o’r enw “Henllys”, fydd yn rhyddhad i lawer, ac mae’n troi i ddarn tawel a choediog o ffordd sy’n dilyn yr afon Tywi wrth iddi ddolennu i fyny’r dyffryn. Mae un ddringfa fer arall ar y gorwel, sef darn anoddaf y llwybr, ond hon yw’r unig ddringfa o bwys ar y daith gyfan.

Mae pentref Cil-y-cwm yn dawel a dymunol ac mae tafarn boblogaidd yn y canol. Oddi yma mae’r llwybr yn troi i ffyrdd tawelach fyth dros afon Gwenlais, ac yn fuan wedyn mae’n croesi’r afon Tywi dros bont fetel.

Wedi ail-ymuno â’r hyn all ymddangos erbyn hynny yn ffordd llawer lletach, mae’r darn olaf yn daith braf iawn yn ôl i Lanymddyfri, y rhan fwyaf ohoni ar i lawr, a chan obeithio nad oes blaenwynt dylai fod yn hamddenol braf. Ar ddiwrnod clir gellir gweld copa Fan Brycheiniog a chrib eiconig Bannau Sir Gaer yn y pellter.

Uchafbwyntiau

Cilycwm – Pentref tawel ar yr afon Gwenlais yn Nyffryn Tywi

Cyfle am hoe

Cilycwm – Neuadd Fawr Arms

Llanymddyfri – Ystafelloedd Te Penygawse

Llanymddyfri – Caffi’r Ganolfan Grefftau

Llanymddyfri – West End Cafe

Gwybodaeth ddefnyddiol

County Cycles – Siop feiciau, Cross Hands

Cycle-tec – Siop feiciau – Llanfair-ym-Muallt