Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cilgwyn

Taith i Langadog ac yn ôl trwy Gilgwyn

Cychwyn: Llanymddyfri

Cyfanswm Pellter: 19km/12 milltir

Cyfanswm Dringo: 200m/650tr

Lefel Anhawster: 3/10

Amcangyfrif Amser: 45 munud i 2 awr

Route map for Cilgwyn - Llandoery (S2) by Discover Carmarthenshire on plotaroute.com

Cyfarwyddiadau

O Faes Parcio Llanymddyfri ewch allan i’r A40 a throwch bron yn syth i’r chwith i’r A4069, arwydd Llangadog. Dilynwch am 10 cilomedr i bentref Llangadog. Yn fuan wedi pasio’r ysgol, trowch ar ongl lem i’r chwith i ffordd fechan ddi-ddosbarth, arwydd Myddfai (Heol Pendref). Dilynwch yr isffordd trwy Gilgwyn am 5 cilomedr. Wrth i’r ffordd droi i’r dde, ewch yn syth yn eich blaen ac at y bryn y gallwch ei weld o’ch blaen.

Dilynwch am 2.5km i’r gyffordd-t lle y byddwch yn troi i’r dde ac yn mynd yn ôl i Lanymddyfri. Yn y gyffordd ewch yn syth ar ei thraws a bron yn syth wedyn trowch i’r dde yn ôl i’r maes parcio.

Gan fod gan Lanymddyfri 2 briffordd yn mynd trwyddi mae nifer fawr o lonydd gwledig yn  cysylltu â hi hefyd. Mae’r daith hon yn gadael Llanymddyfri ac yn mynd i Langadog, sy’n agos at Afon Tywi ac yn 6 milltir i ffwrdd.

Rydych yn gadael y dref ac i ffordd-A, er ei bod yn ffordd weddol dawel ac yn un y mae llawer o yrwyr yn ei ffafrio; er ei bod yn syth a rhwydd mae llawer llai o draffig a chyflymdra arni na’r brif A40 sydd ar ochr arall y Tywi. Mae’r 6 milltir i Langadog yn reid ddymunol, gydag ambell fryn tonnog ond dim byd fydd yn herio’r rhan fwyaf o reidwyr. Ceir golygfeydd braf o’r bryniau cyfagos, ac yn fuan wedi “Tro Glasallt” bydd y Mynydd Du a thiroedd uchaf Bannau Brycheiniog i’w gweld ar ddiwrnod clir.

Wrth ichi fynd i mewn i Langadog a chroesi dros y bont grwb mae’r llwybr yn troi ychydig cyn mynd i mewn i’r pentref ei hun. Gan fod nifer o siopau bychain yn y pentref gallai fod yn lle da i gael hoe a chael tamaid i’w fwyta cyn cychwyn ar y daith yn ôl. Mae’r daith yn ôl yn dawelach ac yn cynnig golygfeydd gwell fyth, y cyfan ar lonydd gwledig tawel sydd weithiau’n gul. Rhaid bod yn ofalus ar un gornel arbennig yng Nglansefin lle y mae’r ffordd yn troi 180 gradd ac yn aml yn llithrig.

Yn fuan wedyn ewch trwy ardal Cilgwyn, lle y mae coedwig yn fan cerdded poblogaidd ac yn fuan ar ôl mynd heibio’r maenordy o’r un enw. Mae un bryn mawr ar y llwybr sy’n dod yn fuan wedi’r darn mwyaf serth ar y dechrau gan wastatáu cyn un ddringfa olaf i’r copa.

Mae’r disgyniad sy’n dilyn yn gyflym a hwyliog, er bod angen gofal gan ei fod oll dan orchudd coed a gall fod yn dywyll. Wrth i’r coed ddod i ben mae’r ffordd yn ail-ymuno â’r ffordd-b yr aethoch arni ar ddechrau’r daith cyn cwblhau’r 2km gwastad olaf yn ôl i Lanymddyfri i orffen..

Uchafbwyntiau

Bryn Cilgwyn – Bryn serth a gweddol heriol yn arwain at ddisgyniad difyr

Llangadog – Pentref hanesyddol yn cynnwys nifer o siopau bychain allai fod yn lle defnyddiol i gael hoe

Cyfle am hoe

Llangadog – Siop bentref Mace

Llangadog – Swyddfa Bost a Siop y Pentref

Llanymddyfri – Ystafelloedd Te Penygawse

Llanymddyfri – Caffi’r Ganolfan Grefftau

Llanymddyfri – West End Cafe

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

County Cycles – Siop feiciau, Cross Hands

Cycle-tec – Siop feiciau – Llanfair-ym-Muallt