Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Comin i Gomin

Dau lwybr ar hyd ffyrdd y wlad sy'n eich tywys heibio i rai o gynefinoedd mwyaf diddorol y gors

Dau lwybr ar dir tonnog sy'n mynd a chi drwy ddyffrynnoedd Canolbarth Sir Gaerfyrddin â llethrau serth a heibio i rai o gorsydd anhygoel y sir, cafodd un ohonynt ei ffurfio 9000 o flynyddoedd yn ôl (ar ôl yr oes iâ diwethaf). Mae'r llwybrau yn mynd â chi ar hyd lonydd cul troellog i fyny dringfeydd sydd wedi'u categoreiddio ac i lawr disgynfeydd serth, cysylltwch y ddau lwybr â'i gilydd i gael taith anodd iawn. Eich gwobr fydd rhai o olygfeydd ysblennydd Sir Gaerfyrddin; o Fannau Brycheiniog i Sir Benfro a thu hwnt.

Mae gan yr holl gorsydd fynediad agored felly cymerwch seibiant a mwynhewch y cynefinoedd naturiol gwych hyn - defnyddiwch y codau QR ar yr arwyddion ym mhob safle i ddarganfod mwy am y corsydd a’r cyfrinachau y maent wedi'u datgelu am hanes ein tirwedd. Argymhellir bod gennych deiars a breciau da ar gyfer y lonydd gwledig hyn lle rydych yn debygol o ddod ar draws cerbydau mawr ac anifeiliaid felly beiciwch yn ofalus a dilynwch reolau'r ffordd fawr.

Gellir lawlwytho ffeiliau GPX files yma neu drwy  Strava Llwybr  1, Llwybr 2, Llwybrau 1 a 2 gyda’i gilydd  ac yna dilyn y nodwyr llwybr ar gyfer bob un. 

 

Llwybr 1

Arwyddion pinc, dechrau yn Neuadd yr Eglwys ym Mrechfa, lle mae maes parcio

Trowch i'r dde allan o faes parcio neuadd yr eglwys ac i'r dde eto yn syth ar ôl ichi fynd heibio i'r Forest Arms. Ewch ar hyd y ffordd fach sydd ag arwyddion am Lanllawddog a byddwch ar y llwybr sydd wedi'i farcio. Ar ôl tair milltir, trowch i'r chwith oddi ar y ffordd hon, gan groesi afon fach. Peidiwch â mynd yn rhy gyflym i fyny'r bryn, sef dringfa egnïol Llanllawddog ar Strava (fe'i mesurwyd yn 10%). Gallwch fwynhau rhan fwy gwastad o lawer wrth ichi feicio rhwng y pedwar comin ar y llwybr hwn, cyn ymuno â'r B4310 sy'n eich arwain yn ôl i lawr y bryn i Frechfa.

 

Llwybr 2

Arwyddion du, dechrau yn Abergorlech, lleoedd parcio yn y Black Lion ac ym maes parcio'r fforest

O Abergorlech, ewch ar hyd y B4310, tuag at Frechfa, drwy Ddyffryn Cothi trawiadol. Ar ôl oddeutu 6km, trowch i'r chwith tuag at Lanfynydd, gan ddilyn afon Cothi eto. Mae'n daith drawiadol a hawdd. Cymerwch y tro cyntaf i'r chwith oddi ar y ffordd hon a bydd y dringo dwys yn dechrau – mae'r darn uwchben y pentref yn 5% yn ôl Strava. Galwch yn Llanfynydd a'r Penybont Inn, yna trowch i'r dde ar ôl yr eglwys, tuag at Abergorlech. Wrth ichi ddringo i fyny i diroedd comin Figyn a Mynydd Figyn, fe welwch ochr fwy gwyllt Sir Gaerfyrddin. Mae Figyn oddi ar ffordd ymyl a byddwch yn beicio ar hyd ochr Mynydd Figyn, lle mae golygfeydd anhygoel dros Ddyffryn Tywi tuag at Fannau Brycheiniog. Cwblhewch ddolen fach o amgylch y comin hwn cyn disgyn ar hyd ffordd serth iawn yn ôl i Abergorlech, gan wybod eich bod wedi gweld canran uchel o gefn gwlad Sir Gaerfyrddin o'ch cyfrwy. Cymerwch ofal gan fod y ddisgynfa yn hir ac yn serth iawn!

Llwybr 1 & 2

Dechrau yn Abergorlech, lleoedd parcio yn y Black Lion ac ym maes parcio'r fforest. Neu gallech ddechrau ym Mrechfa

Ewch ar hyd y B4310 o Abergorlech i'r Forest Arms ym Mrechfa a dilynwch Lwybr 1 (pinc). Ewch cyn belled â chroesffordd Horeb, lle mae'r llwybr yn ymuno â'r B4310. Yn y man hwn, croeswch y B4310 a dilynwch y saethau pinc a du i fyny'r bryn i ddechrau, gan ddisgyn wedyn i afon Cothi ym Mhontynyswen. Trowch i'r chwith ar ôl croesi'r afon dros bont fetel, ac ar ôl 1km trowch i'r dde, gan ymuno â'r llwybr du yn y man hwn. Ewch i fyny'r bryn tuag at Lanfynydd ac ewch yn eich blaen fel y nodir uchod.

Trowch i’r chwith ar ôl croesi’r afon ar y bont fetel, ac ar ôl 1km trowch i’r dde gan ymuno â’r llwybr du yn y fan hon a mynd i fyny’r bryn i gyfeiriad Llanfynydd. Dyma ddechrau'r ddringfa go iawn.

Galwch yn Llanfynydd a'r Penybont Inn, yna trowch i'r dde ar ôl yr eglwys, tuag at Abergorlech. Wrth ichi ddringo i fyny i diroedd comin Figyn a Mynydd Figyn, fe welwch ochr fwy gwyllt Sir Gaerfyrddin. Mae Figyn oddi ar ffordd ymyl a byddwch yn beicio ar hyd ochr Mynydd Figyn, lle mae golygfeydd anhygoel dros Ddyffryn Tywi tuag at Fannau Brycheiniog. Cwblhewch ddolen fach o amgylch y comin hwn cyn disgyn ar hyd ffordd serth iawn yn ôl i Abergorlech, gan wybod eich bod wedi gweld canran uchel o gefn gwlad Sir Gaerfyrddin o'ch cyfrwy. Cymerwch ofal gan fod y ddisgynfa yn hir ac yn serth iawn!

Mannau aros

 

Abergorlech - Black Lion
Brechfa - Forest Arms
Llanfynydd - Penybont

Gwybodaeth defnyddiol

Cranc Cyclesport – Siop Feiciau, Caerfyrddin
Beiciau Hobbs Bikes – Siop Feiciau, Caerfyrddin