Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Wythnos – Taith Ysgafn

Tro hamddenol

Dewiswch o blith ystod o gylchdeithiau sydd oddeutu 30 milltir o hyd, gan roi rhagflas o dirweddau amrywiol Sir Gaerfyrddin yn ystod wythnos gymedrol o grwydro'r ffyrdd. Yn achos y rhan fwyaf ohonynt gallwch ymestyn y daith os oes gennych chi'r awydd i brofi'ch hun - ac mae yna ddigon i'w weld a'i wneud (ac i fwyta ac yfed) ar eich diwrnodau gorffwys. Rydym wedi awgrymu detholiad sy'n arddangos y gorau o'r sir, ynghyd â manylion ymarferol i'ch helpu i gynllunio wythnos o wyliau amrywiol, gan gynnwys dolenni cyswllt i fapiau a siartiau uchder yn ogystal â llety a llefydd posibl i'w gweld.

Hyd: Wythnos
Mannau Cychwyn: Castellnewydd Emlyn, Login, Llandeilo, Llanymddyfri

Download 

Archwilio Gorllewin Sir Gaerfyrddin

Mae'r fersiwn fer o'r Llwybr Gorllewin Sir Gaerfyrddin 63 milltir o hyd yn dechrau yn nhref fywiog Sanclêr, lle byddwch yn dod o hyd i ddigon o lefydd i brynu pethau i fynd â nhw gyda chi ar y daith gron 31 milltir. Anelwch i'r gogledd tuag at Gomin Llanwinio – a pharatowch at ddringo: er nad dyma'r daith anoddaf o bell ffordd, byddwch yn esgyn rhyw 850 metr yn ystod y diwrnod. O'ch safle fry ar y comin, bydd eich taith i'r de (ac i lawr rhiw gan mwyaf) i Hendy-gwyn ar Daf yn mynd heibio i le diddorol a hyfryd dros ben: Gwinllan Jabajak, sydd yn lle deniadol i gael diod neu bryd o fwyd. Mae tref Hendy-gwyn ar Daf ei hun yn gartref i Ardd a Chanolfan Ddehongli Hywel Dda sy'n dathlu'r hyn a gyflawnodd y brenin o'r 10fed ganrif. Ewch yn eich blaen i'r de, gan ddringo i bentref Rhos-goch, ac yna ewch i'r gogledd-ddwyrain ar gyfer y daith i lawr rhiw yn ôl i Sanclêr, gan alw yn Y Gât i edmygu'r crefftau lleol a mwynhau cwpanaid o goffi i'ch adfywio.

Cylchdaith Castellnewydd Emlyn

Mae'r fersiwn fyrrach o Daith Afon Teifi (sydd yn daith fwy heriol 56 milltir o hyd) yn antur hygyrch 25 milltir o hyd yng nghefn gwlad gogledd-orllewin Sir Gaerfyrddin. Gan ddechrau o Gastellnewydd Emlyn, sydd yn dref ddeniadol ar lan afon Teifi gyda digon o lefydd am fwyd (ewch i deli Tŷ Croeso i gael danteithion i'ch picnic), byddwch yn gwneud yr unig ddringo go iawn ar ddechrau'r diwrnod wrth fynd ar gymal cyntaf y daith tua'r de. Byddwch yn troi i'r gogledd-orllewin tuag at Boncath ac yna i'r gogledd-ddwyrain yn ôl i Ddyffryn Teifi yng Nghenarth, ble gallwch ymlacio wrth y rhaeadrau - gan efallai fwynhau peth o'r caws lleol y mae'r ardal hon yn enwog amdano. Yna yn ôl ar hyd Afon Teifi i Gastellnewydd Emlyn, gan ddathlu yng Ngwesty’r Emlyn.

Rhiwiau Byrion, Beiciwr Bodlon

Mae'r daith epig 62 milltir o hyd Rhiwiau Hirion, Beiciwr Bodlon ymhlith yr anoddaf yng Nghymru - ond mae ein fersiwn 33.5 milltir yn hepgor y rhiwiau mwyaf heriol gan gadw'r darnau mwyaf prydferth ar hyd dyffrynnoedd Tywi a Chothi. Tref farchnad liwgar Llandeilo ar ochr y bryn yw eich man cychwyn - a dyma hefyd un o'r mannau gorau am fwyd yn y sir: deffrwch trwy gael coffi a brecwast yn The Hangout, llenwch eich basgedi â danteithion picnic o Ginhaus deli, a dilynwch eich seren i'r gogledd-ddwyrain i Fethlehem. Mae yna rywfaint o riw wrth nesu at Langadog, ond dim ond ar ôl Llanymddyfri (mae coffi da i'w gael yn Ystafelloedd Te Penygawse), tref arall sydd â chastell adfeiliedig yn ei gwarchod, y byddwch yn troi i'r gorllewin ac mae'r bryniau'n dechrau o ddifri. Ar ôl Crug-y-bar, mae'r trywydd yn gwyro tua'r de ac yn gadael y rhiwiau mwyaf y tu ôl, gan fynd heibio i adfeilion Abaty Talyllychau ar y ffordd yn ôl i Landeilo.

O amgylch Llanymddyfri

Llanymddyfri yw'r canolbwynt ar gyfer dim llai na 12 o lwybrau wedi'u mapio o amgylch gogledd Sir Gaerfyrddin, yn amrywio o feicio hamddenol am 13km/8 milltir i deithiau tipyn mwy heriol 93km/58 milltir, ond mae tair o'r cylchdeithiau, sydd i gyd ychydig o dan 30 milltir o hyd, yn darparu teithiau beicio cymedrol, diwrnod o hyd, ar gyfer ein hwythnos o wyliau. Yn gyntaf, archwiliwch y Bannau Brycheiniog i'r de-ddwyrain o'r dref, gan feicio heibio i Ganolfan Bwydo Barcutiaid Coch Llanddeusant a thrwy Goedwig Glasfynydd uwchben Cronfa Ddŵr Wysg. Yna ewch o amgylch Mynydd Mallaen, gan fynd heibio i Bumsaint, safle cyfareddol Mwyngloddiau Aur Rhufeinig Dolaucothi. Cwblhewch y daith trwy ddringo trwy dirwedd ddramatig i uwchdiroedd gwyllt - sydd bellach yn eiddo i'r Weinyddiaeth Amddiffyn - ar Fynydd Epynt i'r dwyrain o'r dref.

Ble i aros

Mae gan feicwyr ddigon o ddewis yn Sir Gaerfyrddin, gydag amrywiaeth o opsiynau llety addas i feicwyr ar draws y Sir, o westai a thafarndai croesawgar mewn trefi marchnad bywiog i fflatiau hunanarlwyo a bythynnod clyd, sydd i gyd â llefydd storio beiciau diogel, rhai yn cynnig cyfleusterau golchi beiciau, ystafelloedd sychu a gwybodaeth am y llwybrau lleol gorau. Chwiliwch yr ystod lawn o lety ar-lein trwy fynd i.

 

How to get here

Sut i gyrraedd yma

Mae Llandeilo 19km/12 milltir o ben gorllewinol yr M4 ger Abertawe; mae'r A40 yn cysylltu Llanymddyfri, Llandeilo, Caerfyrddin, Sanclêr a Hendy-gwyn ar Daf. Mae trenau uniongyrchol ar reilffordd Calon Cymru, sy'n cludo beiciau, yn cysylltu Llandeilo â Llanymddyfri (20 munud), Abertawe (1 awr) ac Amwythig (3 awr). Mae Hendy-gwyn ar Daf 2.5 awr o Gaerdydd trwy drên uniongyrchol.

 

Beth i'w weld a'i wneud

West Route

Gardd a Chanolfan Ddehongli Hywel Dda, Hendy-gwyn ar Daf
Dysgwch am yr hyn a gyflawnodd Hywel Dda, brenin y rhan fwyaf o Gymru nôl yn y 10fed ganrif, gan gynnwys ei gyfraith arloesol.

Canolfan Grefftau'r Gât, Sanclêr
Oriel a stiwdio artist a leolir mewn hen felin, gyda chaffi poblogaidd.

Castell Castellnewydd Emlyn

Castell Castellnewydd Emlyn

Adfeilion llawn cymeriad ar dwmpath glaswelltog uwchben dolen yn Afon Teifi.

Dinefwr, Llandeilo (tro oddi ar y llwybr)
Parc ceirw wedi'i dirlunio'n hardd a chastell adfeiliedig o amgylch Plas Dinefwr (Tŷ Newton) sy'n dyddio o'r 17eg ganrif ac sydd â chaffi deniadol, ychydig y tu allan i Landeilo.

Abaty Talyllychau
Adfeilion prydferth Abaty o'r 12fed ganrif a sefydlwyd gan urdd fynachaidd y Premonstratensiaid, neu'r Canoniaid Gwyn.

Carreg Cennen (tro oddi ar y llwybr)
Un o gestyll adfeiliedig mwyaf dramatig Cymru, 6km i'r dwyrain o Ffair-fach.
https://cadw.llyw.cymru/ymweld/lleoedd-i-ymweld/carreg-cennen

 

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Pumsaint (tro oddi ar y llwybr)

Mwyngloddiau aur cyfareddol yn dyddio o oes y Rhufeiniaid, 4km i'r gogledd o Grug-y-bar.

Gorsaf Fwydo Barcutiaid Coch Llanddeusant (tro oddi ar y llwybr)

Gwyliwch ddwsinau o'r adar ysglyfaethus hardd hyn yn ymgynnull i'r de o Lanymddyfri.