English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Eisteddfod yr Urdd Llanymddyfri 2023

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Llanymddyfri. 29 Mai – 2 Mehefin, 2023

Mae Eisteddfod yr Urdd yn ŵyl flynyddol deithiol o lenyddiaeth, cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio Cymraeg a drefnir gan Urdd Gobaith Cymru ac fe'i cynhelir yn Llanymddyfri yn 2023. Mae'n denu tua 90,000 o ymwelwyr bob blwyddyn a bydd yn cael ei chynnal yn ystod wythnos y Sulgwyn ddiwedd mis Mai.

Dyma fydd yr wythfed tro i Sir Gaerfyrddin gynnal Eisteddfod yr Urdd er mai dyma fydd y tro cyntaf i'r Eisteddfod gael ei chynnal yn Llanymddyfri. Ymwelodd yr Eisteddfod â Sir Gaerfyrddin am y tro cyntaf ym 1935 pan gynhaliwyd yr Eisteddfod yng Nghaerfyrddin ac mae'r ymweliadau diweddaraf yn cynnwys Eisteddfod Sir Gâr yn 2007 ac Eisteddfod Cwm Gwendraeth ym 1989.

Mae'r Eisteddfod yn ŵyl gystadleuol lle mae dros 15,000 o blant a phobl ifanc dan 25 oed yn cystadlu yn ystod wythnos yr Eisteddfod mewn amryw o gystadlaethau megis canu, dawnsio a pherfformio. Rhain yw’r gorau o tua 40,000 o gystadleuwyr ledled Cymru sydd wedi ennill eu lle yn dilyn rowndiau lleol a rhanbarthol a gynhelir yn ystod misoedd y gwanwyn cyn yr Eisteddfod.

Y Pafiliwn, sy'n cynnwys 1,800 o seddi, yw cartref y cystadlaethau ac mae'n ganolbwynt i'r Eisteddfod i raddau helaeth. O amgylch y Pafiliwn, ar y Maes, fe welwch gannoedd o stondinau lliwgar yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i'r teulu cyfan - o sesiynau beicio, dringo a chwaraeon i ffair hwyliog, bandiau byw a sioeau plant gyda rhai cymeriadau teledu adnabyddus. Mae'n ddiwrnod allan gwych i'r teulu.

Llanymddyfri

Mae lleoliad y dref - ar hyd glannau afon Tywi, sy'n gwahanu Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Mynyddoedd Cambria – yn ei gwneud yn ganolfan wych ar gyfer archwilio'r ardal gyfagos.

Fodd bynnag, y peth gorau am Lanymddyfri yw ei lleoliad rhagorol; ar gyrion Bannau Brycheiniog, mae'n fan canolog perffaith ar gyfer crwydro rhan orllewinol y parc. Gan ei bod yn agos iawn i'r Mynydd Du, Coedwig Crychan, Cwm Rhaeadr, Afon Tywi a Chronfa Ddŵr Wysg, mae'n lle delfrydol ar gyfer cerdded, beicio a marchogaeth, ac mae'n baradwys i'r rhai sy'n dwlu ar natur.

Lleoedd i Aros

Os nad ydych yn bwriadu aros ar faes swyddogol yr Urdd ar gyfer carafanio a gwersylla, mae digon o lefydd i chi aros, ymlacio a mwynhau wythnos Eisteddfod yr Urdd. P'un a ydych am aros mewn eiddo hunanarlwyo o ansawdd uchel, safleoedd gwersylla a pharciau carafannau, neu westai a thai llety annibynnol rhagorol, mae gan Lanymddyfri gymysgedd cyfoethog ac amrywiol i ddewis ohonynt. Mae meysydd carafanau hyfryd, megis Abermarlais a Dolbryn, ar safleoedd sydd wedi'u hamgylchynu gan harddwch naturiol Sir Gaerfyrddin ac yn agos at ei threfi marchnad bywiog, ac mae'r rhai fel Erwlon hefyd yn darparu profiadau glampio gyda phodiau ar lan yr afon.

Lleoedd i Aros
Places to eat in Llandovery

Lleoedd i fwyta

Yn Llanymddyfri mae amrywiaeth eang o fwytai annibynnol sy'n gallu cynnig rhywbeth at ddant pawb. Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Llanymddyfri.

Pethau i'w gwneud

Mae Llanymddyfri yn un o gyrchfannau mwyaf poblogaidd Sir Gaerfyrddin gan y sawl sy'n dwlu ar weithgareddau awyr agored. Byddwch yn gweld golygfeydd trawiadol ym mhobman yn Llanymddyfri.
Mae Llanymddyfri yn llawn hanes a diwylliant gyda digon i'w weld a'i wneud yn y dref ac o'i hamgylch.

Things to do in and around Llandovery

Rhagor o wybodaeth

Llanymddyfri