English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Rydych chi wedi clywed am yr hygge yn Sgandinafia; nawr beth am gwtsh Cymreig go iawn? Does yna ddim cyfieithiad Saesneg llythrennol o cwtsh. Fodd bynnag, gellir ei ddisgrifio fel cofleidio, anwesu. Ail ystyr iddo yw cwpwrdd lle byddwch yn cadw pethau’n ddiogel. Felly, wrth gyfuno’r ddau ystyr mae gennym air sy’n cyfleu’r teimlad o fod yn glyd.

Mae gan y canllaw Cwtsho Lan yn Sir Gâr, awgrymiadau ynglŷn â’r gwyliau gaeaf byrion perffaith, pan gewch lapio’ch hun mewn profiadau cysurlon, gwledda ar dirluniau fydd yn mynd â’ch gwynt a chael anturiaethau adfywiol yn yr awyr agored, gyda bwyd cysurlon, blasus i ddilyn wrth danllwyth o dân. 

Felly chwiliwch am eich siwmperi gwlân a chofleidiwch yr elfennau i ddod o hyd i’ch cwtsh chi y gaeaf yma, cofleidiad Cymreig gwresog i’r enaid ...

Cymerwch ddeg o wyliau byrion clyd

Cwtsh dan y sêr

Cofleidiwch y nosweithiau hirion ar egwyl gyfareddol yn syllu ar y sêr ym Mynyddoedd Cambria - cartref i awyr sydd ymhlith y tywyllaf yn y Deyrnas Unedig. Cychwynnwch ar eich taith liw nos i ddilyn llwybr yr Astro Driving Trail 50-milltir sy’n mynd â chi i’r Safleoedd Darganfod Awyr Dywyll gorau un, megis Cronfa hardd Llyn Brianne. Y lle agosaf i chi yw Brynglas Cottage ym mhentref Rhandirmwyn' sef bwthyn cerrig hyfryd yn dyddio o’r 19eg ganrif sy'n edrych dros afon Tywi. Mae'r bwthyn yn llawn cymeriad ac yn cynnwys lle tân i chi gynhesu ar ôl crwydro. Yn ystod y dydd, cerddwch at y rhaeadr yng Nghwm Rhaeadr ac wedyn oedwch dros gawl Cymreig berwedig yn y Neuadd Arms gerllaw, neu ewch i flasu cwrw a seidr o Gymru yn eich tafarn lleol, The Royal Oak Inn. 

Cwtsh gyda golygfa

Uwchlaw Dyffryn troellog Tywi saif Tŵr mawreddog Paxton, ffug-dŵr Neo-gothig. Dyma’r man perffaith am bicnic yn y gaeaf, lle gellwch fwynhau’r golygfeydd anhygoel tra’n yfed eich siocled poeth o fflasg. Arhoswch y drws nesaf yn yr hyn a arferai fod yn fwthyn y gofalwr, sydd bellach yn fwthyn gwyliau hudolus. Unwaith y byddwch wedi syllu ar yr olygfa ar drothwy eich drws, edmygwch y tŵr o bell drwy fentro draw i Gastell Dryslwyn, sydd ar ei orau ben bore wrth i niwlen lithro ar draws y bryniau. Ar ôl hynny, arhoswch yn Llanarthne i brynu bwyd o Wright’s Food Emporium. Mae eu brechdan Gwbano cig bol mochyn, Myrddin Heritage, gyda chaws Teifi yn werth sôn amdani. Prynwch un o’u prydau bwyd cartref anhygoel a mân bethau eraill o gownter y deli a’r siop fara, er mwyn i chi gael colli llai o amser yn hunan-arlwyo a threulio mwy o amser yn chwarae gemau bwrdd o flaen tân agored eich bwthyn

Woollen Blankets

Cwtsh arfordirol

Ym Mhentywyn, cewch deimlo’n un â harddwch ysgythrog ynghyd â danteithion bwytadwy arfordir Sir Gâr drwy ymuno â Craig Evans sy’n feistr ar bopeth yn ymwneud â chwilota arfordirol, wrth iddo chwilio am gregyn, cocos a llysiau môr a mwy ar ei gyrsiau bwyd gwyllt. Ar y diwedd, bydd yn coginio popeth yr ydych wedi ei ddarganfod dros stof gannwyll, wedi ei gwneud â llaw, ar y traeth, gan gysgodi yn un o’r llu o ogofâu. Arhoswch dros nos yng Ngwesty Brown’s yn Nhalacharn, man yfed gorau Dylan Thomas, hoff fardd Cymru. Yma cewch fwynhau cig eidion, brid prin etifeddol yn nhŷ bwyta Dexters Steak House & Grill cyn swatio yn eich gwely o wlân Cymreig. Drannoeth, ewch i archwilio adfeilion Castell Talacharn, bwytewch y tapas yn y Ferryman Deli a cherddwch ran o Lwybr Arfordirol Cymru, gan aros ar y ffordd am de prynhawn ger y dŵr yng Nghartref Dylan Thomas.

Cwtsh crefftau

Efallai mai’r gaeaf yw hi, ond fe ddaw Dyffryn Tywi â’r lliw gwyrdd i ganol lliwiau’r seibiant byr hwn, lle cewch brofiad o’r crefftau a’r traddodiadau sy’n gwneud Sir Gâr mor arbennig. Dysgwch am wneud tecstilau a phrynwch flancedi Cymreig esmwyth yn yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol, wedyn anelwch am Gastellnewydd Emlyn i bori ymhlith ei siopau hen gelfi a bric-a-brac a mwynhewch damaid o deisen siocled gartref yn y Petit Biarritz, y caffi diweddaraf i agor yng Nghastellnewydd Emlyn.  Oddi yno, mae 3 milltir a hanner o daith i grwydro i fyny’r afon, heibio pyllau dyfnion a choed helyg, at Raeadr fyrlymus Cenarth. Tretiwch eich hun i de prynhawn yn Nhŷ Te Cenarth ac archebwch ymlaen llaw er mwyn cael ymweld â Chanolfan y Cwryglau i gael gwybod am arferiad lleol arall, pysgota am eog wrth olau’r loer mewn cychod wedi eu gwneud gartref, cyn i chi gerdded yn ôl. Mae Bwthyn Nantgronw yn cynnig yr encilfa gysurus berffaith gerllaw, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn troi ychydig allan o’ch ffordd i fynd i Gaws Cenarth er mwyn cael eu cawsiau crefftus enwog i’w mwynhau ger y llosgwr coed.

Cwtsh maldodus yn Llandeilo

Mae’n anodd curo Llandeilo dlws pan ddaw yn fater o therapi manwerthu, y ffordd berffaith i dreulio amser ar wyliau gaeaf. Arhoswch yn y Cawdor, tŷ tafarn coetsis hanesyddol, adnabyddus, gydag ystafelloedd difetha (mae angen edych ar yr ystafelloedd yn y llofft) a galwch i weld siopau bychain y dref megis siop y gegin Peppercorn, trysorfa ar gyfer tu mewn eich tŷ yn Davies & Co a siop wreiddiol Toast (yn Llandeilo y cafodd y brand llwyddiannus ei eni). Pan fydd ar y traed angen gorffwys, tretiwch eich hun i un o greadigaethau siocled gwych Heavenly neu dewiswch botel o wirod Cymreig i fynd adref o ‘Wal Wirod’ drawiadol Ginhaus gyda thros 200 o wahanol fathau. I ginio, ewch yn ôl i’r gwesty am y bwyd cysur pennaf oll, pastai'r bugail o gig oen Cymreig, gyda gwydraid o Benderyn, wisgi Cymreig, o flaen y tân. Y bore wedyn, ewch i ail-lenwi dros gyfuniad o frecwast a chinio yn yr Flows on Market Street. Mae eu dull o’r hedyn i’r plât, gan ddefnyddio’r cynhwysion lleol gorau, yn creu bwydlen flasus. Wedyn, ewch am dro tuag at Warchodfa Natur a Chastell Dinefwr.

Cwtsh i’r teulu oddi ar y briffordd

Trochwch eich hun a’ch rhai bach mewn natur yn Under Starry Skies, yn un o’r ddau gaban to gwyrdd sydd wedi eu gosod ar fferm sydd bellach wedi ymroi yn llwyr i gadwraeth. Edrychwch am foch daear, adar a cheirw yn y coed ac ar y dolydd a chofiwch edrych i fyny ac edrych allan am Farcudiaid gyda’u cynffon nodweddiadol. Gyda’r nos, rhyfeddwch at yr awyr dywyll a gwnewch eich hun yn gyfforddus, gan fod Adam a Lou, y perchnogion, wedi meddwl am bopeth i wneud eich arhosiad yn gynnes beth bynnag fo’r tywydd, gyda llosgydd coed y tu mewn a BBQ a thwll tân y tu allan yn barod ar gyfer tostio marshmallows. Yn well fyth, archebwch focs o fwyd organig ymlaen llaw o Gardd Sadwrn ar gyfer coginio allan yn y gaeaf. Cewch hefyd brynu nwyddau gan gyflenwyr lleol bychain yng ngardd farchnad a siop lyfrau annibynnol y Dragon’s Garden gerllaw, lle cewch gwrdd â merlod a chywion ieir, neu yn y farchnad dros dro ar fore Sul yn Nhalyllychau.

Cwtsh fotaneg 

Tywydd oer y gaeaf yw’r esgus perffaith dros ganolbwyntio ar ychydig o hunanofal. Anelwch am Ysgol Sebon Eden yng Nghaerfyrddin lle y cewch ddysgu sut i wneud eich hoff sebonau eich hun gan ddefnyddio pethau botanegol naturiol ac olewau hanfodol. Dewch yn ôl yn llwythog o sebonau cartref, gwasgarwyr, bomiau’r baddon, hufenau, balmau a mwy i’ch twb ymylon crwn yn ffermdy gwledig ffasiynol Ardderfin. Ddim ond deng munud o Lansteffan, mae’r lle bach paradwysaidd yma yn cynnig lle i wyth aros ac felly fe allech drefnu i grŵp o ffrindiau ddod am seibiant moethus, i eistedd o gwmpas y tân a bwyta allan yn dŷ bwyta Moryd. Mae un lle i gael cinio y mae’n rhaid i chi beidio â’i golli o fewn hanner awr yn y car yn y Polyn, lle mae cig oen morfa heli yn eich aros, cig carw Dinefwr a chynhwysion lleol eraill, cwtsh ar blât os bu un erioed.  Y diwrnod wedyn, ewch i ddarganfod pethau botanegol o fath gwahanol yn nistyllfa nano Jin Talog (ymweliadau wedi eu harchebu ymlaen llaw yn unig), lle bydd Anthony a David yn dangos i chi eu fformiwla gwirod gyfrinachol sydd wedi ennill gwobr, perlysiau wedi eu tyfu gartref a dŵr ffynnon Cymreig.

Cwtsh gyda’ch ci

Dydy cwtsh gyda’ch ci ar dennyn yn ddim problem os byddwch yn mynd i bentref Glanyfferi ar Aber afon Tywi. Mae croeso i anifeiliaid anwes yng Nghalon y Fferi, menter dan arweiniad y gymuned, lle mae gan nifer o'r ystafelloedd batio amgaeedig, perffaith i gi gael edrych o gwmpas a chaiff eich ci ddod gyda chi i’r caffi Pryd o Fwyd ar y safle. Mae’r rhan fwyaf o’r traethau a’r atyniadau lleol yn croesawu cŵn, ac felly mae ras ar dywod glân Cefn Sidan yn syniad da, traethau hiraf Cymru. Ac os bydd gennych yr egni wrth gefn, mae tro drwy’r coed ym Mharc Gwledig Pen-bre yn ddymunol yn ogystal â gwneud yn fawr o ‘Ddiwrnodau i chi a’r ci’ rheolaidd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru sydd ond ychydig o ffordd mewn car, neu dysgwch ychydig o hanes yng Nghastell Llansteffan. Unwaith y byddwch wedi magu archwaeth, mae bwyd blasus a thanllwyth o dân yn disgwyl amdanoch yn nhafarn yr Inn at the Sticks gyda phasteiod, stêcs a byrgyrs ar y fwydlen yn ogystal â’r hyn a ddaliwyd y diwrnod hwnnw.

Cwtsh y goedwig

Gadewch i’r goedwig eich cofleidio drwy dreulio ychydig o amser yn ymdrochi yng Nghoedwig Brechfa, lle mae conwydd a phinwydd yn golygu y cewch fwynhau tyfiant gwyrdd ar hyd y flwyddyn. Mae’n gyfareddol ar ddiwrnod oer o aeaf pan fydd niwl yn ymnyddu o gwmpas y coed a phelydrau haul yn syrthio drwy’r canopi ar y ddaear fwsoglyd islaw. Cerddwch neu ewch ar gefn beic ar hyd y llwybrau sydd wedi eu nodi ac ymwelwch â Gardd y Goedwig i weld y coed coch anferth a’r ffynidwydd. Arhoswch i gael coffi o fflasg yn safle picnic y coetir yn Abergorlech, lle mae afonydd Gorlech a Cothi’n cyfarfod, ac yna cynheswch dros ginio ger y tân yn y Forest Arms. Pan ddaw’r nos, lapiwch ar gyfer cinio yn y ‘Caban Coed i Syllu ar y Sêr’ ym Mhlas Glangwili sy’n lled awyr agored, ac wedyn cysgwch fel twrch yn un o’r ddwy ystafell Gwely a Brecwast sydd â golygfeydd o'r goedwig.

Cwtsh lawn chwedlau a bwyd yn Llanymddyfri

Mae tref farchnad Llanymddyfri ar gyrion Bannau Brycheiniog yn disgwyl i chi gychwyn ar dro, fydd yn chwythu’r gwe pry cop i gyd i ffwrdd, yn ôl traed y porthmyn o’r oes a fu a wnaeth y dref hon yn enwog. Pan ddaw hi’n amser ciniawa, dewiswch rhwng bwyd o’r cae i’r fforc yn The Old Printing Office, dull coginio Asiaidd llysieuol yn y Bear Inn, a phastai adar hela neu Ginio’r Porthmon (terîn ham, wy Albanaidd, caws Cymreig a siytni) yng Ngwesty’r Castell. Unwaith y byddwch wedi eich bodloni, rhowch eich pen i orffwys mewn gwychder Jacobeaidd yn y gwesty gwely a brecwast o’r ail ganrif ar bymtheg, y Drovers, a deffrwch i frecwast o ddanteithion megis cacennau caws a chennin Sir Gâr wedi eu coginio gartref gan Jill, y perchennog. Gwnewch yn siŵr eich bod yn galw yn La Patisserie am rywbeth melys neu flasus i’w bacio ar gyfer ei fwyta’n ddiweddarach a choffi gwirioneddol dda yn Ystafelloedd Te Penygawse lle mae’r bargyfreithwyr. A hithau’n amser mynd am dro eto, ewch i gyfeiriad Llyn-y-Fan, llyn sy’n gorwedd yng nghysgod Bannau Brycheiniog a Bannau Sir Gâr a dysgwch am chwedl Arglwyddes y Llyn, a briododd fab i ffermwr lleol. Eu plant hwy oedd meddygon enwog Myddfai.

Syniadau ysbrydoledig

Cael eich ysbrydoli