Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Llefydd Atyniadol sy'n Croesawu Cŵn

Cestyll sy'n Croesawu Cŵn

Mae hen hanes Sir Gaerfyrddin i'w weld ledled y Sir er enghraifft ar y grib uwchben Bethlehem yn Nyffryn Tywi mae un o fryngaerau mwyaf Cymru o'r Oes Haearn neu yn y bryniau ger Pumsaint, cewch weld yr unig fwyngloddiau aur Rhufeinig ym Mhrydain. Mae Sir Gaerfyrddin hefyd yn gartref i gestyll go iawn, llawn awyrgylch sydd ymhlith goreuon Ewrop. Dyma ddetholiad o gestyll sy'n croesawu cŵn

Trefi sy'n Croesawu Cŵn

Ymhlith y llefydd gwych y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw y mae pentrefi glan môr hynod Porth Tywyn, Glanyfferi a Llansteffan, cefn gwlad godidog Dyffryn Tywi a Dyffryn Teifi, trefi marchnad hanesyddol Llandeilo, Llanymddyfri a Chastellnewydd Emlyn, a swyn cyfareddol Talacharn.

Atyniadau sy'n Croesawu Cŵn

Ewch i fryniau hynafol y Mynydd Du yr hydref hwn i weld gogoniannau natur ar eu gorau a phrofi gwefr chwedlau Llyn y Fan. Beth am gerdded rhan o Lwybr Arfordir Cymru Gyfan gan fwynhau'r heddwch sydd i'w gael mewn tirweddau trawiadol, neu ymweld â rhai o atyniadau gorau'r sir o ran croesawu cŵn

Mae atyniadau ledled Sir Gaerfyrddin yn croesawu cŵn (mae rhai'n nodi bod yn rhaid i gŵn fod ar dennyn), boed yn gestyll neu'n Rheilffordd Gwili. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru hyd yn oed yn cynnal diwrnodau rheolaidd i gŵn.