Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Am y bythefnos nesaf, nid oes dal modd teithio i mewn ac allan o Gymru am resymau hamdden. Bydd y rheol yma mewn lle tan Ebrill 12 (yn amodol ar sefyllfa iechyd y cyhoedd).
Wrth i ni edrych ymlaen at grwydro unwaith eto, beth am wneud addewid gyda’n gilydd i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr?

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Llefydd Atyniadol sy'n Croesawu Cŵn

Cestyll sy'n Croesawu Cŵn

Mae hen hanes Sir Gaerfyrddin i'w weld ledled y Sir er enghraifft ar y grib uwchben Bethlehem yn Nyffryn Tywi mae un o fryngaerau mwyaf Cymru o'r Oes Haearn neu yn y bryniau ger Pumsaint, cewch weld yr unig fwyngloddiau aur Rhufeinig ym Mhrydain. Mae Sir Gaerfyrddin hefyd yn gartref i gestyll go iawn, llawn awyrgylch sydd ymhlith goreuon Ewrop. Dyma ddetholiad o gestyll sy'n croesawu cŵn

Trefi sy'n Croesawu Cŵn

Ymhlith y llefydd gwych y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw y mae pentrefi glan môr hynod Porth Tywyn, Glanyfferi a Llansteffan, cefn gwlad godidog Dyffryn Tywi a Dyffryn Teifi, trefi marchnad hanesyddol Llandeilo, Llanymddyfri a Chastellnewydd Emlyn, a swyn cyfareddol Talacharn.

Atyniadau sy'n Croesawu Cŵn

Ewch i fryniau hynafol y Mynydd Du yr hydref hwn i weld gogoniannau natur ar eu gorau a phrofi gwefr chwedlau Llyn y Fan. Beth am gerdded rhan o Lwybr Arfordir Cymru Gyfan gan fwynhau'r heddwch sydd i'w gael mewn tirweddau trawiadol, neu ymweld â rhai o atyniadau gorau'r sir o ran croesawu cŵn

Mae atyniadau ledled Sir Gaerfyrddin yn croesawu cŵn (mae rhai'n nodi bod yn rhaid i gŵn fod ar dennyn), boed yn gestyll neu'n Rheilffordd Gwili. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru hyd yn oed yn cynnal diwrnodau rheolaidd i gŵn.