English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Llwybr Arfordir Cymru

Y rhan sydd yn Sir Gaerfyrddin!

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn darparu taith gerdded ddi-dor, sy'n cynnwys 870 o filltiroedd, o amgylch Cymru gyfan.  Gallwch gerdded o gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn Sir Gaerfyrddin yn caniatáu i chi gamu'n ôl mewn amser, pryd roedd y Cymry'n ymladd yn erbyn y Normaniaid i ddal y mannau strategol o gwmpas Bae Caerfyrddin, gyda'r nod o reoli mynediad i'r afonydd sy'n arwain i berfeddion Cymru. Mae gan bob cymuned stori wahanol i'w hadrodd.

 

Taith Gerdded 1

Y Bynea i'r Ganolfan Ddarganfod - 10 cilometr

Mae'r rhan hon o lwybr yr arfordir yn cynnig pob math o bethau i chi sy'n amrywio o atyniadau gwych er mwyn i chi gael egwyl o'ch taith gerdded i fwyd arbennig yn ogystal â lleoedd croesawgar i aros ynddynt. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn dilyn llwybr beicio a cherdded nodedig Parc Arfordirol y Mileniwm ar y rhan hon o'r daith.

Yr Uchafbwyntiau:

Parc Dŵr y Sandy a Llwybr Cerfluniau'r Mabinogi drwy'r coed

Canolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru

Clwb Golff a Chlwb Gwledig Penrhyn Machynys

 

Lleoedd i fwyta:

The Gateway 

St Elli's Bay

Taith Gerdded 2

Y Ganolfan Ddarganfod (Llanelli) i Gydweli - tua 20 cilometr

Mae gan Borth Tywyn, Pen-bre a Chydweli leoedd arbennig i aros dros nos a digonedd o leoedd i gael bwyd. Os ydych chi am gael egwyl o'r cerdded, mae digonedd o atyniadau ar gael i ddenu eich sylw! Gallwch dreulio amser yn ymlacio ym Mharc Gwledig Pen-bre ac ar draeth Cefn Sidan, neu fwynhau coffi gyda golygfeydd o'r marina ym Mhorth Tywyn.

 

Yr Uchafbwyntiau:

Marina Porth Tywyn

Parc Gwledig Pen-bre

Cwrs Rasio Pen-bre

Lleoedd i fwyta:

Pafiliwn y Pwll

Ffres

High Tide

Lighthouse Café, Harbwr Porth Tywyn

 

Taith Gerdded 3

Cydweli i Lanyfferi - 6 cilometr

Ar ôl gadael Cydweli a'i chastell canoloesol trawiadol, byddwch chi'n cerdded ar hyd llwybrau troed a ffyrdd tawel cefn gwlad.  Bydd y daith yn mynd â chi drwy dir amaethyddol a thrwy bentref prydferth Llan-saint ac yna i Lanyfferi. Mae'r ardal hon ym Mae Caerfyrddin yn hafan gaeafu bwysig i adar y môr, a dyna pam y cafodd ei dynodi'n Ardal Gwarchod Arbennig forol gyntaf y Deyrnas Unedig.

Yr Uchafbwyntiau:

Castell Cydweli

Traeth Glanyfferi

Lleoedd i fwyta:

The Gatehouse, Cydweli

Ferry cabin, Glanyfferi

Three Rivers Hotel and Spa

 

Taith Gerdded 4

O Lanyfferi i Gaerfyrddin - 12 cilometr

Mae'r rhan hon o lwybr yr arfordir yn mynd o Lanyfferi i ganol Caerfyrddin gan ddilyn afon Tywi, a hynny ar hyd llwybrau dymunol a ffyrdd bach tawel yng nghefn gwlad.

Yr Uchafbwyntiau:

Castell Caerfyrddin

Amffitheatr Rufeinig Caerfyrddin

Marchnad Dan Do Caerfyrddin

Oriel Myrddin

Oriel Heol y Brenin

Lleoedd i fwyta:

Yr Atom

Pethau Da

Cegin Myrddin

Taith Gerdded 5

O Gaerfyrddin i Lansteffan - 12 cilometr.

Mae'r darn hwn o'r llwybr yn mynd â chi o dref fyrlymus Caerfyrddin i bentref glan môr Llansteffan. Mae'r daith gerdded hon yn cynnwys golygfeydd gwych ar draws Afon Tywi, Bae Caerfyrddin a thu hwnt. Bydd y llwybr yn dilyn afon Tywi, ac wedyn yn mynd tuag at Goed Castell Moel, lle mae cymysgedd o hen goetiroedd a choetiroedd newydd, dolydd llawn amrywiaeth, a pherthi sy'n hafan i fywyd gwyllt, cyn i chi gyrraedd pen y daith yn Llansteffan.

Yr Uchafbwyntiau:

Coed Castell Moel

Castell Llansteffan

Lleoedd i fwyta:

The Inn at the Sticks

The Beach Shop and Tea room

Florries Fish and Chips

Taith Gerdded 6

Llansteffan i Sanclêr - 12 cilometr.

Mae'r llwybr yn eich tywys o Lansteffan i dref farchnad ddymunol Sanclêr. Ar ôl gadael Llansteffan a mynd heibio i'r castell â golygfeydd godidog ar draws yr aber, mae'r llwybr yn dilyn Afon Taf i Goedwig Pen-bre a thraeth euraidd Cefn Sidan, trwy dir heddychlon yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger Trwyn Wharley.

Yr Uchafbwyntiau:

Llety Cynin 

Canolfan Grefftau'r Gât

Lleoedd i fwyta:

Annie's Cafe

Mol's  Bistro

 

Taith Gerdded 7

Sanclêr i Dalacharn - 7 cilometr.

Mae Llwybr yr Arfordir yn dilyn Afon Taf gan fynd trwy dir amaeth ac ar hyd llwybrau bach tawel. Wrth gyrraedd Lacharn byddwch yn mynd heibio i gartref Dylan Thomas, sef y Boathouse, a Chastell Talacharn. Beth am fanteisio ar y cyfle i grwydro'r pentref lle treuliodd Dylan Thomas ei flynyddoedd olaf?

Yr Uchafbwyntiau:

Cartref Dylan Thomas

Tin Shed Experience

Castell Talacharn

Taith Gerdded 8

Lacharn i Amroth - 13 cilometr.

Bydd y daith gerdded hon yn mynd â chi ar hyd Llwybr Pen-blwydd Dylan wrth i chi adael Talacharn. Wedyn byddwch yn cyrraedd Pentywyn, a'r twyni tywod sy'n llawn hanes gan fod recordiau cyflymder ar dir y byd wedi'u torri ar y traeth yno. Yma, wrth i chi edmygu'r traethau a'r clogwyni ysblennydd, byddwch yn gadael Sir Gaerfyrddin, ac yn camu i Sir Benfro!

Yr Uchafbwyntiau:

Llwybr Pen-blwydd Dylan Thomas

Traeth Pentywyn

[macroErrorLoadingPartialView]