English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Cerdded yn Sir Gâr

Dewch i gerdded yn Sir Gaerfyrddin, ac fe welwch olygfeydd gwledig ac arfordirol gwych a fydd yn peri ichi sefyll yn eich unfan.

Mewn cilfach hyfryd yn ne-orllewin Cymru mae paradwys i gerddwyr yn eich aros. Os ydych chi'n dyheu am fwynhau'r awyr iach mewn tirwedd amrywiol, gwisgwch eich esgidiau cerdded a dewch i grwydro’r sir ddiddorol hon llawn cyferbyniadau.

Mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig y dirwedd berffaith beth bynnag eich gallu ac, wrth gwrs, drwy gerdded ar hyd llwybrau'r sir, cewch weld popeth sydd ganddi i'w gynnig - cyfuniad o hyfrydwch gwledig ac arfordirol sy'n llawn hanes a thraddodiad.

Mae nifer o wahanol deithiau cerdded yn Sir Gaerfyrddin ac mae gan bob un nodweddion unigryw. Gallwch fynd i gyfeiriad y de er mwyn rhoi cynnig ar ambell un o'r teithiau cerdded arfordirol gorau yng Nghymru neu fynd i gyfeiriad y gogledd os oes well gennych grwydro cefn gwlad.

Castell Carreg Cennen 

Llwybrau cerdded hawdd a hygyrch

Llyn Llech Owain

Mae Llyn Llech Owain yn cwmpasu arwynebedd o 64 hectar a'i nodwedd ganolog yw'r llun ei hun. Mae nifer o'r llwybrau ag arwyneb da ac yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, ac mae llwybr pwrpasol yn caniatáu i bobl gerdded dros y fawnog ac o amgylch y llyn yn ddiogel, a thrwy ddilyn trac drwy'r goedwig, gallwch fynd ar daith gerdded hirach.

Lawrlwytho taith gerdded (829KB,pdf)

 

 

Parc Dŵr Llanelli

Rhan hyfryd o Barc Arfordirol y Mileniwm, sydd wedi ennill gwobrwyon ac sy'n cynnig golygfeydd eang o Benrhyn Gŵyr. Mae'r llwybr hwn yn ddi-draffig ac yn ddelfrydol ar gyfer bygis a chadeiriau olwyn, ac mae maes parcio gerllaw hefyd.

Lawrlwytho taith gerdded(456KB,pdf)

 

Teithiau cerdded hamddenol ar ddydd Sul - teithiau cerdded hawdd a chymedrol

Llansteffan

Taith gerdded arfordirol arbennig yw hon sy'n mynd heibio i'r Castell Normanaidd ysblennydd â golygfeydd godidog dros Fae Caerfyrddin a Ffynnon Antwn Sant. Honnir bod dŵr y Ffynnon hon yn gwella llawer o afiechydon!  

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho  Plotaroute

Llandeilo

Taith gerdded â golygfeydd o'r dref a'r cefn gwlad. Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys Eglwys Teilo Sant, Castell Dinefwr a Phlas Dinefwr. Ym mis Mai, dewch i wledda â'ch llygaid ar Goed y Castell a'i garped o glychau'r gog.

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho  Plotaroute

Rhodfa glan yr afon Dyffryn Aman

Mae'r llwybr di-draffig hyfryd hwn yn ymestyn am bron wyth milltir o Bantyffynnon i Frynaman ar hyd Afon Aman, ac mae golygfeydd gwych tuag at y Mynydd Du a Mynydd y Betws.

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho  Plotaroute

(RSPB) Rhandir-mwyn

Taith gerdded drwy'r coetir yng Ngwarchodfa Natur Dinas, Rhandir-mwyn sy'n mynd â chi wrth ochr afon wyllt ar hyd llwybrau ag arwyddion, trwy goetiroedd derw at afon Tywi. Mae'n lle gwych i weld Barcudiaid Coch ac mae golygfeydd gwych o'r afon yn byrlymu drwy'r cwm.

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho  Plotaroute

Cydweli

Gallwch fynd ar amrywiaeth o deithiau cerdded yn y dref chwedlonol hon, Cydweli. O'r castell trawiadol ar lannau Afon Gwendraeth, i'r dreftadaeth ddiwydiannol a luniodd y dref. Safle Brwydr Gwenllian, cartref yr artist JMW Turner a'r chwaraewr rygbi chwedlonol Ray Gravell.

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho   Plotaroute

 

Talacharn

Mae'r daith gerdded ysblennydd hon drwy wlad Dylan Thomas yn arddangos golygfeydd o aber Taf, y morfeydd heli arfordirol, a bryniau tonnog Sir Gaerfyrddin. Mae rhannau o'r daith yn dilyn Llwybr Pen-blwydd Dylan Thomas a Llwybr Arfordir Cymru.

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho   Plotaroute

Teithiau cerdded hwy a llwybrau anoddach

Cwmdu

Mae Cwm-du yn bentref bach ond bywiog yng nghanol Sir Gaerfyrddin. Yng nghanol y pentref hyfryd hwn y mae'r dafarn a'r siop leol sydd wedi cael eu cynnal gan y gymuned ers 2000. Mae'r llwybrau'n mynd drwy'r dolydd prydferth sy'n llawn amrywiaeth eang o flodau gwyllt, sy'n Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho   Plotaroute

Carreg Cennen

Mwynhewch daith gerdded gylchol o amgylch y castell adfeiliedig trawiadol hwn yn Sir Gaerfyrddin, uwchlaw'r afon ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cafodd Castell Carreg Cennen trawiadol a hynod ffotogenig ei bleidleisio fel y castell mwyaf rhamantus yng Nghymru gan wylwyr rhaglen Countryfile y BBC.

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho   Plotaroute

Pentywyn - Amroth

Mae twyni tywod Pentywyn yn llawn hanes gan fod recordiau cyflymder ar dir y byd wedi'u torri ar y traeth yno. Yma, wrth i chi edmygu'r traethau a'r clogwyni ysblennydd, byddwch yn gadael Sir Gaerfyrddin, ac yn camu i Sir Benfro yn Amroth.

Noder, taith gerdded linol yw hon

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho  Plotaroute

Drefach - Felindre

Pentref yng ngogledd y sir ac yn y 19eg a dechrau'r 20fed ganrif, roedd yn ganolfan bwysig i'r diwydiant gwlân ac am y rheswm hynny, cyfeiriwyd at y pentref fel "Huddersfield Cymru". Mae'r hen felinau a'r gweithdai gerllaw tair nant ac iddynt lif cyflym a oedd ar un adeg yn darparu'r pŵer ar gyfer y peiriannau.

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho   Plotaroute

Fans Caerfyrddin

Dyma daith gerdded galed ond cewch eich gwobrwyo â golygfeydd bendigedig o Lyn y Fan Fach, sy'n gysylltiedig â'r chwedl 'Morwyn y Llyn'. Ar y daith i Lyn y Fan Fach, beth am aros i wylio’r brithyllod sy’n neidio yn y Gored/Deorfa. Mae'r daith gerdded i fyny'r afon, ar hyd y dyffryn ac i lan y llyn yn ddewis haws a byrrach.

Gweld taith gerdded   Lawrlwytho   Plotaroute

Gardd y fforest yn Fforest Brechfa

Mae gardd y fforest yn Fforest Brechfa yn cynnwys hanner y rhywogaethau coed sy'n gallu tyfu yn Ynysoedd Prydain. Cawsant eu plannu gan y Comisiwn Coedwigaeth yn y ganrif ddiwethaf i asesu pa mor dda yr oeddent yn tyfu ym Mhrydain. Mae'r holl lwybrau cerdded yn Fforest Brechfa ag arwyddion ac yn dechrau o'r maes parcio.

Gweld taith gerdded Lawrlwytho taith gerdded Plotaroute

 

Llwybr Rheilffordd Calon Cymru

Mae Rheilffordd Calon Cymru wedi bod yn daith hamddenol a hardd rhwng Abertawe a'r Amwythig ers dros 150 o flynyddoedd. Erbyn hyn, mae'n rhoi hwyl i gerddwyr hefyd. Mae Llwybr Rheilffordd Calon Cymru, a gwblhawyd yn 2019, yn llwybr 225 cilometr o hyd sy'n cysgodi'r traciau, yn ymlwybro rhwng gorsafoedd a thrwy filltiroedd o gefn gwlad godidog Cymru.

Llwybr Arfordir Cymru

Pentywyn, a'r twyni tywod sy'n llawn hanes gan fod recordiau cyflymder ar dir y byd wedi'u torri ar y traeth yno. Yma, wrth i chi edmygu'r traethau a'r clogwyni ysblennydd, byddwch yn gadael Sir Gaerfyrddin, ac yn camu i Sir Benfro!

Mwy o Lwybrau Cerdded y Sir

Teithiau cerdded heb gysylltiadau, gellir casglu'r taflenni hyn yn ein canolfan wybodaeth i dwristiaid.

Brechfa 

Cilycwm

Dolaucothi

Glanyfferi

Rheilffyrdd Calon Cymru

Llanymddyfri

Llangadog

 

 

 

 

 

Llangain

Llangennech

Llwynywermod

Nantgaredig & Pontargothi

Castell Newydd Emlyn i Cenarth

Talyllychau

Heart of Wales Line

Discover the walking trail