Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Traciau a Chylchffyrdd

Sir Gaerfyrddin - Canolbwynt Beicio Cymru

Ffordd Gaeëdig

Bydd cwrs rasio 'ffordd gaeëdig' newydd – y cyntaf yn ne Cymru – yn agor yr haf hwn ym Mharc Gwledig Pen-bre, gan gyd-fynd â dyhead y sir i fod yn ganolbwynt beicio Cymru. Bydd y trac pwrpasol yn cyrraedd safonau Beicio Prydain a hwn fydd y gorau o'i fath yng Nghymru, os nad Prydain, gan ddenu digwyddiadau, rasys a gwersylloedd ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol, a hynny mewn awyrgylch di-draffig a diogel. Bydd yn gymorth i ddatblygu beicio yn Sir Gaerfyrddin a'r rhanbarth a bydd modd i gampau a gweithgareddau eraill, megis athletau, triathlon a sgi-rolio, ei ddefnyddio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i parcgwledigpenbre.cymru neu i ddefnyddio y cwrs rasio gwelwch gwefan British Cycling yma 

Felodrome

Rydym yn ffodus iawn o gael un o'r felodromau hynaf yng Nghymru, os nad y byd, yma yn Sir Gaerfyrddin. Adeiladwyd felodrom Parc Caerfyrddin – cartref Clwb Beicio Towy Riders – yn 1900 ac mae newydd gael ei adnewyddu. Rhoddwyd paneli newydd ar wyneb y trac yn lle'r 232 o baneli a oedd yno ynghynt, crëwyd parth diogel ar ochr fewn y trac a gosodwyd ffens ddiogelwch newydd ar hyd ochr fas y trac. Yn ogystal â chael ei ddefnyddio gan glybiau beicio lleol a'r gymuned leol, y bwriad yw iddo fod yn ganolfan ragoriaeth ranbarthol a fydd yn cynnal cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Cyngor Tref Caerfyrddin sy'n rheoli'r trac; am ragor o wybodaeth ac i archebu lle ewch i velodrome.cymru

Llwybr Cwm Tywi

Mae prosiect newydd cyffrous wedi cychwyn yn Nyffryn Tywi hardd, wrth i'r hen reilffordd rhwng Caerfyrddin a Llandeilo gael ei hadfywio yn atyniad hamdden o bwys ac yn atyniad i ymwelwyr. Bydd yn darparu llwybr di-draffig 16 milltir o hyd drwy un o'r ardaloedd mwyaf prydferth yng Nghymru, a bydd yn dilyn cwrs Afon Tywi bron wrth iddi lifo o Landeilo i Gaerfyrddin ar ei ffordd i Fae Caerfyrddin. Bydd y llwybr yn costio rhwng £5 ac £8 miliwn, ac mae set gref o bartneriaid a rhanddeiliaid yn cael ei ffurfio ac mae cyllid wedi'i ddarparu gan Lywodraeth Cymru a'r cyngor.