Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Llwybr Dyffryn y Swistir

Swiss Valley Path – Llanelli to Cross Hands (Sustrans Route 47) 14miles approx.

Llwybr Dyffryn y Swistir – Llanelli i Cross Hands (Llwybr Sustrans 47) Tua 22km neu 14 milltir.

Mae'r llwybr gwych hwn, nad yw'n mynd ar y ffordd, yn dilyn trywydd hen Reilffordd Llanelli a'r Mynydd Mawr, drwy gefn gwlad hyfryd Cwm Gwendraeth. Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr yn wastad ac mae'n llwybr hygyrch â wyneb tarmac.

Mae'n dringo'n raddol o Barc Dŵr y Sandy yn Llanelli i Gynheidre, gan fynd heibio i gronfeydd dŵr Lliedi yn Nyffryn y Swistir. Yna mae'r llwybr yn eithaf gwastad ar hyd y top, lle mae golygfeydd bendigedig o Gwm Gwendraeth wrth i'r llwybr fynd drwy Barc Coetir y Mynydd Mawr.

Mae holl olion yr hen ddiwydiant glo wedi diflannu ac eithrio mewn ambell le.

Gallwch deithio'r llwybr hwn mewn camau hawdd a mwynhau'r golygfeydd godidog, yr anifeiliaid fferm a'r bywyd gwyllt, a gwelir Bwncathod ac o bryd i'w gilydd Farcutiaid Coch yn cylchu oddi fry.

Parcio: Doc y Gogledd a Pharc Dŵr y Sandy yn Llanelli, y Tymbl a Cross Hands.

Lluniaeth / toiledau: Y Ganolfan Ddarganfod yn Noc y Gogledd yn Llanelli, Tafarn y Waun Wyllt yn Horeb, y Tymbl a Cross Hands. 

Uchafbwyntiau: Mae cymaint i'w weld a'i wneud ar hyd y ffordd, rhwng y bywyd gwyllt, y safleoedd o ddiddordeb, y golygfannau a'r llefydd i gael lluniaeth, felly beth am gymryd eich amser a mwynhau'r profiad i'r eithaf.

Ar gyfer teuluoedd yn enwedig, ond hefyd y rhai y mae'n well ganddynt gerdded ar gyflymer ychydig yn fwy hamddenol, mae'r llwybr wedi'i rannu i'r tair rhan isod lle rhoddir cyngor am sut mae cyrraedd yno a beth i'w weld a'i wneud. Wrth gwrs gallwch ddechrau ar y naill ben neu'r llall neu gyfuno rhannau.

 

Llanelli i Horeb

Llanelli i Horeb (10 milltir yno ac yn ôl)

 

Mae Doc y Gogledd neu Barc Dŵr y Sandy yn fannau cychwyn cyfleus ar gyfer y daith hon, gan groesi Pont D'Agen a dilyn llwybr 47 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae'r bont hon hefyd yn cysylltu â chanol tref Llanelli, sy'n fan cychwyn arall os ydych yn dymuno. Mae'n syniad da teithio'r ffordd hon wrth adael y dref gan fod y daith yn ôl yn un hyfryd lawr rhiw, nad oes angen ymdrechu rhyw lawer arni.

Mae'r llwybr yn mynd drwy Ffwrnes â'i dafarndai a'i siop, drwy Bentrepoeth ac uwchlaw Felin-foel, sef cartref y bragdy enwog. Ar ôl ½ milltir arall, mae'r llwybr yn rhedeg uwchlaw cronfeydd dŵr Lliedi yn Nyffryn y Swistir. Mae digonedd o leoedd i stopio, eistedd, cael picnic a mwynhau'r olygfa. Mae'n bosibl mynd i lawr y llwybr serth i gerdded o amgylch y cronfeydd dŵr, ond nid yw'n addas i feiciau; gwell yw eu gadael ar y llwybr.

Aiff y llwybr yn ei flaen drwy goetir, heibio i weddillion hen Waith Brics Horeb, sydd bellach yn gofeb restredig, cyn troi'n fwy agored wrth hen Orsaf Horeb a thafarn gyfagos y Waun Wyllt a hen Gapel. Os gadewch y llwybr yma a theithio tua'r gorllewin am filltir, fe ddewch at bentref Pump-hewl a thafarn y Stag.

Cyrraedd yno: Mae gwasanaethau X12, 195 ac 196 yn rhedeg rhwng Caerfyrddin a Llanelli a rhwng Abertawe a Llanelli. Mae gwasanaeth trên rheolaidd o Abertawe a Chaerfyrddin i Lanelli. Mae'r orsaf fysiau tua ¼ milltir o'r llwybr ac mae'r orsaf reilffordd ¼ milltir o'r llwybr yn Seaside, ger Doc y Gogledd.

Mae llefydd parcio yn Noc y Gogledd a Pharc Dŵr y Sandy yn Llanelli, ond dim ond ar y ffordd yn Horeb oni bai eich bod yn gofyn yn y dafarn.

Cyfleusterau: Ceir toiledau, bwyty / caffi, hufen iâ / diodydd a man llogi beiciau yn y Ganolfan Ddarganfod yn Noc y Gogledd. Mae tafarn / bwyty Brewers Fayre ym Mharc Dŵr y Sandy a thafarndai a siopau yn y Ffwrnes. Yn Felin-foel gallwch adael y llwybr i ddisgyn ½ milltir i'r pentref lle mae gwesty, tafarndai a siopau. Fel arall, ewch ymlaen i Horeb lle gallwch gael lluniaeth gerllaw yn nhafarn y Waun Wyllt, neu deithio ar hyd y ffordd dawel am filltir i Bump-hewl, i dafarn y Stag.

 

Horeb i'r Tymbl

Horeb i'r Tymbl (11 milltir yno ac yn ôl)

 

Dringa'r llwybr yn raddol am filltir o Horeb i Gynheidre cyn rhedeg yn wastad rhwng caeau fferm a choetir am 4½ milltir i'r Tymbl. O Gynheidre gallwch fwynhau golygfeydd gwych o Gwm Gwendraeth a thu hwnt i Sir Benfro a Môr Hafren ar ddiwrnod clir.

Roedd pyllau glo'n arfer bod ar hyd y rheilffordd fwynau hon ac yng Nghynheidre cafodd y pedair siafft eu cau a'u disodli yn y 70au gan lofa ddrifft na chafodd byth ei defnyddio. Mae Canolfan Dreftadaeth Rheilffordd Llanelli a'r Mynydd Mawr yng Nghynheidre bellach yn cynnwys llecyn picnic, trac a siediau atgyweirio, a chynhelir diwrnodau agored yn yr hyn y mae rhai'n ei galw'n rheilffordd fwynau gyntaf y DU.

Mae'r llwybr yn parhau drwy'r ardal hardd ond anghybsell hon i'r Tymbl. Yma bydd angen i chi'r groesi'r Stryd Fawr lle mae pob math o gyfleusterau, ac â'r llwybr ymlaen tua'r gogledd yr ochr arall i'r ffordd i Cross Hands. Yn ymyl y trac y mae postyn milltir Dudgeon Sustrans ac arno'r gerdd addas iawn, Tracks, ac mae'r cyfieithiad Cymraeg ar blac llechi ar y gwaelod – gofalwch eich bod yn aros i'w darllen.

Cyrraedd yno: Mae gwasanaethau 196,166,128,164 yn rhedeg rhwng Llanelli a Cross Hands drwy Gwm Gwendraeth, ond mae'n eithaf anodd cyrraedd y llwybr hwn drwy drafnidiaeth gyhoeddus, ac mae angen cynllunio'n ofalus.

Mae modd parcio ar y ffordd yn Horeb neu gallwch ofyn yn y dafarn. Yn y Tymbl mae modd parcio ar y ffordd yn ymyl y llwybr ac yng Nghlwb y Mynydd Mawr lle mae'r llwybr yn croesi'r B4310 (gofynnwch yn y clwb). Hefyd gallwch barcio ar y ffordd yng Nghynheidre lle ceir mynediad i'r llwybr.

Cyfleusterau: Yn Horeb, mae tafarn y Waun Wyllt gerllaw, neu teithiwch ar hyd y ffordd dawel am filltir i Bump-hewl, lle mae tafarn y Stag. Gallwch gael lluniaeth yn y Tymbl yng Nghlwb y Mynydd Mawr, yn ogystal â sawl siop a man cludfwyd.

 

Y Tymbl i Cross Hands

Y Tymbl i Cross Hands (7 milltir yno ac yn ôl)

O'r Tymbl mae'r llwybr yn cyd-redeg â Pharc Gwledig y Mynydd Mawr, ac o'r man uchel hwn mae golygfeydd ysblennydd o Gwm Gwendraeth a thu hwnt i Sir Benfro a Môr Hafren ar ddiwrnod clir, cyn mynd drwy goetir i Garreg Hollt a Cross Hands. Trwy adael y llwybr am rai llathenni yng Ngharreg Hollt (gyferbyn â'r caeau chwarae) gallwch weld y garreg a roddodd i'r pentref ei enw. Yn ôl y chwedl bu i Owain Glyndwr ei tharo â'i gleddyf yn ei dymer. Mae'r llwybr yn mynd yn ei flaen hyd at y brif ffordd a thrwy droi a mynd i'r dwyrain am ½ milltir fe ddewch chi i ganol Cross Hands.

Cyrraedd yno: Mae gwasanaethau 196,166,128,164 yn rhedeg rhwng Llanelli a Cross Hands drwy Gwm Gwendraeth. Yn y Tymbl mae modd parcio ar y ffordd yn ymyl y llwybr ac yng Nghlwb y Mynydd Mawr lle mae'r llwybr yn croesi'r B4310 (gofynnwch yn y clwb). Mae digon o lefydd parcio yn Cross Hands.

Cyfleusterau: Yn y Tymbl mae Clwb y Mynydd Mawr, yn ogystal â sawl siop a man cludfwyd. Mae llawer o siopau a mannau cludfwyd yn Cross Hands, ynghyd â siop feiciau.