Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Llwybrau i'r teulu cyfan

Sir Gaerfyrddin - Canolbwynt Beicio Cymru

Os hoffech ddianc rhag yr holl fynd a dod mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig llwybrau di-draffig bendigedig ar hyd Lôn Geltaidd y gorllewin ynghyd â llwybrau i'r teulu cyfan.

Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli (Llwybr Sustrans rhif 4)

Dechrau: Bynea neu Parc Pen-bre

Pellter: 22km/13 milltir

Gradd Anhawster: 2/10

Amser i gwbwlhau: tua 2 neu 3 awr

Llwybr arfordirol hygyrch sydd heb draffig ac sydd ag wyneb llyfn. Mae'r rhan fwyaf ohono'n wastad ac mae'n dilyn arfordir trawiadol Sir Gaerfyrddin, ar hyd Llwybr Arfordir Cymru am bellter o tua 22km o'r Bynea yn y Dwyrain i Barc Gwledig Pen-bre yn y Gorllewin.

Lawrlwythwch y map a bant â chi ar y llwybr

Llwybr Dyffryn Swistir –  (Llwybr Sustrans rhif 47)

Dechrau: Parc Dwr Y Sandy neu RFC Cefneithin 

Pellter: 19km/12 milltir

Gradd Anhawster: 3/10

Amser i gwbwlhau: tua 2 awr

Mae'r llwybr gwych hwn, nad yw'n mynd ar y ffordd, yn dilyn trywydd hen Reilffordd Llanelli a'r Mynydd Mawr, drwy gefn gwlad hyfryd Cwm Gwendraeth. Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr yn wastad ac mae'n llwybr hygyrch â wyneb tarmac.

Lawrlwythwch y map a bant â chi ar y llwybr

Llwybr Glan-Afon Dyffryn Aman (Llwybr Sustrans rhif 437)

Dechrau: Pantyffynnon RFC neu Brynaman RFC

Pellter: 11km/7 milltir

Gradd Anhawster: 3/10

Amser i gwbwlhau: tua 1.5 neu 2 awr

Mae'r llwybr di-draffig hyfryd hwn yn ymestyn am bron 8 milltir o Bantyffynnon i Frynaman ar hyd Afon Aman, ac mae golygfeydd gwych tuag at y Mynydd Du a Mynydd y Betws. Mae'r llwybr yn cynnwys coetir, ffermdir, pyllau afon a choredau ac mae digonedd o fywyd gwyllt ar bob rhan o'r daith.

Lawrlwythwch y map a bant â chi ar y llwybr