Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Llwybrau i'r teulu cyfan

Sir Gaerfyrddin - Canolbwynt Beicio Cymru

Os hoffech ddianc rhag yr holl fynd a dod mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig llwybrau di-draffig bendigedig ar hyd Lôn Geltaidd y gorllewin ynghyd â llwybrau i'r teulu cyfan.

Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli (Llwybr Sustrans rhif 4)

Dechrau: Bynea neu Parc Pen-bre

Pellter: 22km/13 milltir

Gradd Anhawster: 2/10

Amser i gwbwlhau: tua 2 neu 3 awr

Llwybr arfordirol hygyrch sydd heb draffig ac sydd ag wyneb llyfn. Mae'r rhan fwyaf ohono'n wastad ac mae'n dilyn arfordir trawiadol Sir Gaerfyrddin, ar hyd Llwybr Arfordir Cymru am bellter o tua 22km o'r Bynea yn y Dwyrain i Barc Gwledig Pen-bre yn y Gorllewin.

Lawrlwythwch y map a bant â chi ar y llwybr

Llwybr Dyffryn Swistir –  (Llwybr Sustrans rhif 47)

Dechrau: Parc Dwr Y Sandy neu RFC Cefneithin 

Pellter: 19km/12 milltir

Gradd Anhawster: 3/10

Amser i gwbwlhau: tua 2 awr

Mae'r llwybr gwych hwn, nad yw'n mynd ar y ffordd, yn dilyn trywydd hen Reilffordd Llanelli a'r Mynydd Mawr, drwy gefn gwlad hyfryd Cwm Gwendraeth. Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr yn wastad ac mae'n llwybr hygyrch â wyneb tarmac.

Lawrlwythwch y map a bant â chi ar y llwybr

Llwybr Glan-Afon Dyffryn Aman (Llwybr Sustrans rhif 437)

Dechrau: Pantyffynnon RFC neu Brynaman RFC

Pellter: 11km/7 milltir

Gradd Anhawster: 3/10

Amser i gwbwlhau: tua 1.5 neu 2 awr

Mae'r llwybr di-draffig hyfryd hwn yn ymestyn am bron 8 milltir o Bantyffynnon i Frynaman ar hyd Afon Aman, ac mae golygfeydd gwych tuag at y Mynydd Du a Mynydd y Betws. Mae'r llwybr yn cynnwys coetir, ffermdir, pyllau afon a choredau ac mae digonedd o fywyd gwyllt ar bob rhan o'r daith.

Lawrlwythwch y map a bant â chi ar y llwybr