Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Antur Cacennau

Antur Cacennau

Cacennau, Crwydro a Mwy! - llwybr beicio cylchynol antur o gwmpas prif gacendai Sir Gaerfyrddin

Trosolwg o’r daith:
Mae’r daith gylchynol glocwedd hon yn cychwyn yng Nghaerfyrddin, ac yn mynd i’r dwyrain ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 47 (y B4300, Heol Capel Dewi) am 45 munud i gyrraedd Llanarthne, yn yr Emlyn Arms, trowch i’r dde. Ewch yn eich blaen i’r de ar Lwybr 47 ar gyfer un o’r camau hiraf ar y daith. Bydd y daith feicio 1 awr 40 munud yn mynd â chi heibio Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac ymlaen i Borthyrhyd. Trowch i’r chwith i Heol y Foel, ac yna i Heol y Parc, gan droi i’r dde i Heol y Dre, ewch yn eich blaen i’r de ar draws Heol Caerfyrddin ac i mewn i Garreg Hollt. Dilynwch y llwybr hwn i saib tri yn Llanelli. Wrth adael Llanelli, ymunwch â Llwybr Beicio Cenedlaethol 4 (ger Parc Dŵr Sandy) am daith feicio 25 munud ar hyd Llwybr Arfordir y Mileniwm i Borth Tywyn, lle yr ewch yn eich blaen ar hyd Llwybr 4 i’r gogledd am 35 munud cyn cyrraedd y saib olaf yng Nghydweli, ac yna gwthiwch eich hunan ar hyd Llwybr 4 ar gyfer y cam 1 awr 40 munud olaf cyn dychwelyd i’r man cychwyn yng Nghaerfyrddin.

Yn naturiol, nid oes rhaid ichi wneud y daith gyfan, sy’n 52 milltir o hyd ac a fyddai’n cymryd tua 5 awr yn ddi-dor, heb oedi i weld yr atyniadau - gallwch ddewis eich hoff ran ac i ffwrdd â chi. Neu, gwnewch chi’n farathon dwbl cacennau a beicio !

A’r newyddion da yw, gan y byddwch yn llosgi llwyth o galorïau ar yr antur hon, y gallwch fforddio blasu cymaint o ddanteithion ag y mynnwch.

1. Brecwast

Cychwynnwch eich llwybr beicio a chacen yn Pethau Da ynghanol tref bert Caerfyrddin, y dref hynaf yng Nghymru. Dewiswch frecwast iachus o afocado, chilli, leimwydd a choriander ar fara surdoes wedi'i dostio - a thafell o gacen i gael egni. Ceir dewis tynnu dŵr-i'r-dannedd o felysion wedi’u gwneud yn y fan a’r lle, gan gynnwys bara brith a sgonau, jam a hufen tolch. Efallai yr hoffech drefnu te prynhawn ar eich ffordd yn ôl yma hefyd...

 

 

2. Cacen a choffi canol bore

Unrhyw un awydd cacen foron, tarten eirin ac almon neu deisen gaws bob syltana a nytmeg? Mae Wright’s yn defnyddio menyn, wyau a hufen lleol i greu danteithion tynnu dŵr-i’r-dannedd a chacennau crwst hyfryd, gan gynnwys pasten afal ffres. Mae’r coffi’n flasus hefyd.

wrightsfood.co.uk

3. Cinio

Bydd aer ffres y môr ar hyd y darn hwn o’ch taith yn sicr o’ch gwneud yn barod am ginio. Mae Samphires yng Ngwesty Parc y Strade yn cynnig dewis o frechdanau blasus, tatws pob a phlatiau rhannu, neu beth am roi cynnig ar Lolfa’r To neu’r Heulfan, y naill a’r llall yn cynnig golygfeydd gwych dros y Gŵyr a Bae Caerfyrddin, am de prynhawn blasus, sy’n cael ei weini rhwng 12 ganolddydd a 6pm, yn cynnwys cacennau, quiche a digonedd o frechdanau. Neu, ar gyfer beicwyr newynog, beth am wledda ar De’r Dynion (sydd ar gael i fenywod hefyd) , sy’n cynnwys byrgyr eidion wedi’i losg-grilio gyda chaws Cymreig ar ei ben, risol cornbiff ac wy selsig y coroni, ynghyd â tharten afal wedi’u carameleiddio a chacen sbwng lemwn.

stradeyparkhotel.com

4. Te prynhawn

Dyma felysfan ddiweddaraf Sir Gaerfyrddin, ac mae Whitford’s yn gwneud cacennau ffres yn ddyddiol, gan gynnwys cacen ddi-glwten a the prynhawn, sy’n cynnwys dewis o frechdanau, cacennau a sgonau cartref gyda jam a hufen tolch.

whitfords.wales

 

5. Cacen a chlonc

Gallwch ddisgwyl dewis tynnu-dŵr-i’r-dannedd o gacennau cartref, gan gynnwys coffi a chnau Ffrengig, lemwn a choconyt, brownis siocled, bara brith, pice ar y maen, cacennau caws amrywiol a sgonau hufen ffres. Yum. Mae cacennau di-glwten hefyd ar gael.

 burnsfarmshop.co.uk