English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Taith Prydain 2021

Bydd Sir Gaerfyrddin yn cynnal cymal tri o Daith Prydain 2021 ar 7 Medi 2021. Diwrnod o rasio sy'n dechrau yn Ffair-fach ar gyrion Llandeilo ac yn gorffen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol eiconig Cymru yn Llanarthne. Bydd beicwyr gorau’r byd yn dod i gymryd rhan mewn prawf amser i dimau 18.2km o hyd drwy hyfrydwch Dyffryn Tywi.

Denodd Sir Gaerfyrddin sylw rhyngwladol pan gynhaliodd gymal agoriadol Taith Prydain y Dynion yn 2018, ac unwaith eto pan ymwelodd Taith Merched yn 2019, ond hwn fydd y prawf amser cyntaf i dimau i gael ei gynnal yn y sir.

Hwn fydd yr ail brawf amser i dimau i gael ei gynnwys yn y Daith fodern. Bydd y cymal hwn yn dechrau yn Ffair-fach ger Llandeilo, yn mynd heibio golygfeydd syfrdanol Dyffryn Tywi cyn cyrraedd y llinell derfyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne.

Gwybodaeth i Wylwyr

I'r rhai sy'n bwriadu gwylio'r ras ar hyd llwybr y daith yn Sir Gaerfyrddin, cyrhaeddwch y mannau hyn o leiaf awr cyn i'r ffordd gau a pheidiwch â pharcio ar y briffordd. Sicrhewch eich bod yn cadw pellter addas oddi wrth y beicwyr. Byddant yn teithio ar gyflymder o tua 40mya mewn rhai ardaloedd.

Ysgol Bro Dinefwr: gallwch wylio dechrau'r ras yn y mannau y tu allan i dir yr ysgol ar y B4300.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru: Bydd ardal gorffen y cam wrth y brif fynedfa. Mae nifer penodol o leoedd parcio bellach ar gael i'w harchebu ymlaen llaw.
I fynd i mewn i'r Ardd Fotaneg bydd angen i chi archebu tocyn parcio (£10 y car) neu ddod ar feic neu ar droed (AM DDIM).

Tocynnau

 • Nodwch y bydd angen i chi barcio cyn 10:15am ac, oherwydd bod ffyrdd ar gau, ni fyddwch yn gallu gadael y maes parcio tan 3.30pm. Bydd y tocyn hwn hefyd yn golygu y bydd pawb yn eich cerbyd yn cael mynediad i'r Ardd Fotaneg, a fydd ar agor rhwng 08:00 a 18:00.

 

Ar hyd y llwybr:

Tre-gib – Mannau parcio yn yr hen ysgol, yn ogystal â'r lleoedd ychwanegol yn y cilfannau bysiau.

Clwb Rygbi Nantgaredig - Lle i oddeutu 100 o geir.

Mae gan wefan Taith Prydain yr amserlen lawn ar gyfer Cymal Tri.

Parchu, Diogelu, Mwynhau

Dyma gyfle anhygoel lle y bydd beicwyr gorau'r byd yn cystadlu yn Sir Gaerfyrddin. Mae angen i CHI ddod â'r bwrlwm, y gefnogaeth a'r croeso y mae Sir Gaerfyrddin yn enwog amdanynt.  Mwynhewch y ras, ond cofiwch ystyried y gymuned leol.

 • peidiwch â rhwystro gatiau, tramwyfeydd neu ffyrdd.
 • peidiwch â sbwriela, gan adael yr ardal mor lân ag yr oedd ar y cychwyn.

 

Cofiwch

Mae gan wylwyr sy'n teithio i wylio'r prawf amser yn Sir Gaerfyrddin gyfrifoldeb cyfreithiol i gadw at reoliadau COVID-19 yng Nghymru.

Rhannu eich lluniau

Dilynwch Daith Prydain yn Sir Gaerfyrddin ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Rhannwch eich lluniau a'ch profiadau gan ddefnyddio #beiciosirgar #carmscycling.

Cystadleuaeth Celf Tir 

Awydd creu campwaith celf tir yn Sir Gaerfyrddin? – mae'n draddodiad ar hyd y llwybr. Mae'r trefnwyr yn chwilio am y gwaith celf tir gorau a mwyaf trawiadol. Caiff grwpiau cymunedol, ysgolion, busnesau a pherchnogion tir eu hannog i gymryd rhan.

 

Cymerwch ran yn y gystadleuaeth

Cau ffyrdd

Bydd y ffyrdd yn cael eu cau'n llwyr rhwng 10.30am a 4pm. Bydd darn byr o'r A476 o Ffairfach i'r gyffordd â'r B4300 tuag at Lanarthne ar gau. Bydd y B4300 ar gau yr holl ffordd i'r gyffordd â'r B4310 ac ymlaen i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Bydd trefniadau rheoli traffig ar waith, ond fe'ch cynghorir i gyrraedd yn gynnar a hynny ar droed neu ar feic os yw'n bosibl.

Wybodaeth ddiweddaraf am ffyrdd

 

Gwasanaethau Bysiau

Bydd yr holl ffyrdd sydd angen eu cau yn effeithio ar rai llwybrau bysiau gan gynnwys:

Gwasanaeth 276 (Morris Travel). Bydd y gwasanaeth 13:45 yn dilyn llwybr diwygiedig.

Gwasanaeth 279 (Morris Travel).  Bydd y gwasanaeth 11:05 yn gweithredu i Abergwili/Sgwâr Nantgaredig YN UNIG - NI FYDD y gwasanaeth 1245 o Landeilo i Gaerfyrddin YN GWEITHREDU - BYDD y gwasanaeth 1625 o'r Ardd Fotaneg yn dechrau o Sgwâr Nantgaredig am 1633 ac NID o'r Ardd Fotaneg.

Gwasanaeth 166 (First). Bydd y gwasanaeth 13:45 o Gaerfyrddin yn gweithredu drwy Langynnwr a Nant Y Caws ac NID DRWY Gapel Dewi na Cefn Abbey

Gwnewch benwythnos ohoni...

Ni allai cyrraedd Sir Gâr fod yn haws. Mae gennym gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol i mewn i'r sir, boed yn well gennych deithio yma ar fws, trên neu gar. Mae llety sy'n addas i bawb a phob cyllideb - gan gynnwys tai gwledig a gwersylla! 

Llefydd i Aros

Mae digonedd o leoedd aros i chi ddewis ohonynt yn Sir Gaerfyrddin. Plastai penigamp yn y wlad, tai tref cyfoes, darpariaeth gwely a brecwast â chryn steil, gwestai bach moethus ac opsiynau gwersylla gwych.

Be sy' Mlaen

Mae llu o ddigwyddiadau beicio drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys Pencampwriaethau Ffordd a Threialon Amser Cymru a Battle on the Beach. Os ydych yn cynnal digwyddiad, cofiwch ei roi ar ein tudalen Be sy' mlaen.

Ewch ar eich beic...

P'un a ydych am archwilio llwybr Taith Prydain, dilyn llwybr beicio mynydd cyffrous neu fynd ar daith feicio i'r teulu, mae llwybr beicio i bawb yn Sir Gaerfyrddin.

Dolenni Defnyddiol

 

Follow the Tour of Britain in Carmarthenshire on Facebook, Twitter and Instagram. Share your photos and experiences using #beiciosirgar #carmscycling.