Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Yr 20 peth gorau i'w gwneud yn ystod y cyfyngiadau symud yn Llanelli

Yn dilyn cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o'r coronafeirws (COVID-19) yn ardal Llanelli, daeth cyfyngiadau newydd i rym am 6pm ddydd Sadwrn 26 Medi 2020 er mwyn lleihau lledaeniad y feirws a diogelu iechyd y cyhoedd ar gyfer y bobl sy'n byw yn yr ardal.

Beth am fanteisio ar y cyfle i fod yn ymwelydd yn eich tref eich hun……

Byddech yn synnu cymaint sydd i'w weld a chyn lleied rydych chi'n ei wybod fwy na thebyg am yr ardal lle rydych chi'n byw...Beth am ddechrau archwilio eich milltir sgwâr a sylweddoli cymaint sydd i'w ddysgu a'i garu am eich tref eich hun? Ewch ati i ddeall a dysgu am dreftadaeth a diwylliant lleol a chael gwybod pam mae ymwelwyr wrth eu boddau â'r lle yr ydym yn ei alw yn gartref.

Dylech barhau i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl nad ydynt yn aelodau o’ch aelwyd. O 14 Medi, 2020, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do. Cofiwch gofrestru drwy ap Covid-19 y GIG wrth i chi fynd i mewn i leoliad.

Felly, dyma ein 20 prif reswm pam y dylech archwilio mwy o'ch tref eich hun....

1. Dilyn y llwybr Placiau Glas

Gallwch weld placiau glas ym mhob rhan o'r dref, ac mae pobl yn cerdded heibio iddyn nhw bob dydd. Mae gan bob un stori i'w hadrodd. Ewch ati i ddysgu mwy am hanes Llanelli drwy ddilyn y llwybr Placiau Glas a deall cymeriadau'r dref, o arwyr i ddihirod.

 

 

 

 

2. Crwydro Cronfa Ddŵr

Ewch â'r ci am dro o gwmpas Cronfa Ddŵr Dyffryn y Swistir. Wrth i'r tymhorau newid, mae'r dirwedd yn newid hefyd. Yn ystod misoedd yr hydref, does dim byd gwell na thaith gerdded hir drwy Ddyffryn y Swistir. Caniateir cŵn ym mhob rhan felly ewch i fwynhau sŵn y sgidie glaw'n crensian drwy garped o ddail coch, oren a melyn, a hynny yng nghwmni ci sy'n cael modd i fyw.

3. Traethau Llanelli

Ewch i archwilio'r traethau tywodlyd ym Machynys, y Pwll a phrif draeth Llanelli ar Lwybr Arfordirol y Mileniwm... gallwch chwarae arnynt, cael picnic arnynt, mynd â'r cŵn am dro arnynt neu eistedd ac mwynhau'r golygfeydd dros Benrhyn Gŵyr.

4. Os ewch chi i lawr i'r coedtir heddiw ...

Mae Coedwig Troserch yn cynnig nifer o deithiau cerdded gyda chymysgedd o goetir, cefn gwlad a golygfeydd dros yr afon. Mae’r coed yn gartref i fywyd gwyllt, adar a phryfed a gellir eu gweld wrth i chi gerdded ar hyd y llwybrau. Beth am archwilio adfeilion hardd yr hen felin ddŵr, nifer o fwyngloddiau a hyd yn oed pwll bedyddio wrth i chi gerdded drwy'r coedwigoedd hanesyddol iawn hyn.

5. Crwydro siopau

Ewch i Farchnad Llanelli i brynu pethau lleol. Gallwch brynu bwyd ar gyfer picnic o stondinau hyfryd sy'n gwerthu bara a chaws a mwy, edrych ar hen bethau a phrynu celf a chrefft wedi'u gwneud â llaw cyn crwydro'r siopau yng Nghanolfan Siopa Santes Elli neu yn y stryd fawr. Cofiwch y farchnad awyr agored ar ddydd Iau a chasglwch lyfr o Lyfrgell Llanelli - gall y plant chwarae ar y cyfrifiaduron wrth i chi bori. 

6. Crwydro Gwarchodfa Natur Leol Morfa Berwig

Mae Morfa Berwig, sydd â chymysgedd o gynefinoedd tir llwyd, gors a dyfrffyrdd, yn cynnig nifer o deithiau cerdded i ymwelwyr lle gallant weld amrywiaeth o adar, pryfed a hyd yn oed siawns o weld llygoden y dŵr, sef anifail prin.

7. Parc y Bobl

Mae gan Lanelli amrywiaeth o barciau plant gwych, o Barc y Bobl i Barc y Pwll, Seaside, Dyffryn y Swistir, Llangennech a'r Hendy ac maent i gyd yn cynnig oriau o hwyl i blant. Mae gan rai gyrtiau pêl-fasged a thenis a pharciau sglefrio hyd yn oed. Mae parciau plant Llanelli gyda'r gorau.

8. Mynd am dro hamddenol

Mae'n anodd meddwl am rywbeth gwell na cherdded o amgylch Parc Dŵr y Sandy, a arferai fod yn safle gwaith dur ac sydd bellach yn rhan hardd a thawel o Barc Arfordirol y Mileniwm. Mae'n rhan hyfryd o Lwybr Arfordir Cymru Gyfan ac mae digon o leoedd i gael lluniaeth ar ôl taith gerdded hir neu fyr, o Bafiliwn y Pwll i Fresz, Y Bryngwyn, Humble Coffi, St. Elli's Bay, a'r Sandpiper.

9. Mynd am daith

Dechreuwch ym maes parcio'r Bynea. O fan hyn, beiciwch ar draws y bont i Barc Arfordirol y Mileniwm a dilyn y llwybr wrth iddo fynd heibio i aber afon Llwchwr i weld pam mai beicio o bosib yw'r ffordd orau o fwynhau Llanelli. Mae Lôn Geltaidd y Gorllewin (llwybr 4) yn mynd drwy Barc Arfordirol y Mileniwm. Mae'n llwybr gwastad di-draffig gwych ag arwyneb da ar y cyfan, gyda golygfeydd ysblennydd o Benrhyn Gŵyr. Teithiwch ar hyd yr arfordir nes i chi gyrraedd Pafiliwn y Pwll lle gallwch chi gael hoe cyn y daith yn ôl.

10. Cerdded yn y parc

Ewch yn ôl mewn amser i'r 19eg ganrif pan fu i Lanelli dyfu ar sail ei diwydiant tunplat a mwynhewch y casgliad mwyaf o Grochenwaith Llanelli yn y plasty cyn chwarae yn y parciau yn Parc Howard. Bydd y plant yn cael hwyl am oriau.

 

11. Gwylio fflamingos

Ni fyddech chi'n disgwyl gweld fflamingos pinc llachar yn Llanelli, ond dim ond un o'r profiadau bythgofiadwy sydd i'w cael yng Nghanolfan Gwlyptir Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir Llanelli yw hyn. Gallwch fwydo'r ŵydd brinnaf yn y byd â llaw, chwilio am las y dorlan a chofiwch fynd i ben yr olygfan i weld golygfeydd panoramig 360˚ gwych o Fae Caerfyrddin.

12. Prynhawn diwylliannol

Beth am fynd am dro i Blas Llanelly, sy'n dyddio o'r 18fed ganrif, i ddysgu am deulu dylanwadol Stepney a chlywed straeon a hanesion y lle. Mae'r caffi, sydd yn y Parlwr Gorau a'r Ystafell Groeso, yn lle delfrydol i gael bwyd sy'n deilwng o gael ei roi ar Instagram.

13. Pwy sydd ddim yn hoffi hufen iâ Joe's?

Mae Porth y Dwyrain yn cynnig amrywiaeth o fwytai, gan gynnwys Nando's, Hungry Horse, Jenkins, a Costa Coffee lle bydd rhywbeth at ddant pawb, ond cofiwch brynu hufen Iâ Joe's cyn gadael, Sundae Cnau a Choffi neu Begwn y Gogledd, neu flas mwy syml fel fanila.

Golygfa fendigedig

Mae'n anodd meddwl am olygfa well na’r un a geir o Glwb Golff a Chlwb Gwledig Machynys.  Gallwch chwarae rownd o golff ar y cwrs golff a ddyluniwyd gan Nicklaus neu ymlacio yn y bar neu'r brasserie a mwynhau’r golygfeydd eang dros Benrhyn Gŵyr.

15. Gwyliau gartref

Does dim modd cael gwyliau ar hyn o bryd ond gallwch fwynhau naws Sbaenaidd ym Marzano's Caffe Bar sy'n denu llawer o bobl ar nos Wener ar gyfer ei nosweithiau tapas ac mae’r un mor boblogaidd amser cinio, pan fyddwch chi'n gallu mwynhau bwyd blasus mewn lleoliad hamddenol a chyfeillgar.

15. Diwrnod Pampro

Beth am drefnu diwrnod sba i anwylyd? Mae Sba Parc yng Ngwesty Parc y Strade a gwesty'r Diplomat yn cynnig pecynnau diwrnod sba. Mae Sba Parc hyd yn oed yn cynnig profiad unigryw mewn twb ymolchi copr, sy’n berffaith ar gyfer diwrnod pampro neu i roi hwb i chi.

17. Hwyl yn y dŵr

Beth am gael eich antur arfordirol eich hun yn Llanelli? Mae Doc y Gogledd yn lle gwych i'r rhai sy'n awyddus i roi cynnig ar badlfyrddio neu gaiacio. Neu rhowch gynnig ar Ganolfan Hamdden Llanelli lle mae pwll 50m sydd ar agor ar gyfer nofio mewn lonydd a nofio i'r teulu.

18. Brecinio braf

Ydych chi wedi ymweld â brasserie mwyaf newydd Llanelli eto? Mae'r hen Ganolfan Ddarganfod yn Noc y Gogledd wedi agor ei drysau fel bistro a brasserie St Elli's Bay ac mae'n drawsnewidiad trawiadol.

19. Blino'r plant ym Mharc Sglefrio Ramps

Parc sglefrio dan do ac awyr agored gwych yw hwn sy'n cynnig rhai o'r rampiau gorau yng Nghymru. Mae'n addas ar gyfer pob lefel o brofiad a sgiliau a hynny ar sglefrfwrdd, sgwter neu feic.

20. Siopa

Parc manwerthu cyfan i chi eich hun, beth arall ydych chi ei eisiau?  Mae Parc Trostre a Pharc Pemberton yn lleoedd gwych sy'n cynnig amrywiaeth enfawr o siopau'r stryd fawr.