English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

36 Awr yn Nhalacharn

Disgrifiodd Dylan Thomas, preswylydd enwocaf Talacharn, y dref fel ‘nowhere like it anywhere at all’, sy'n crisialu'n hyfryd y cyfuniad o ddiwylliant cyfoes a'r cysylltiadau llenyddol sydd wrth wraidd y dref hon sydd mewn llecyn arfordirol trawiadol.

Pam mynd yno nawr?

Mae Talacharn yn sicr yn swyno pawb sy’n ymweld â’r dref; roedd ei chyn breswyliwr enwocaf, Dylan Thomas, yn iawn pan ddywedodd nad oes unman tebyg iddi yn y byd. Mae’r bardd a’r dref yn mynd law yn llaw – roedd yn byw yma, yn caru yma, yn yfed mewn llawer o’r tafarndai yma ac, ynghyd â’i wraig Caitlin, mae wedi’i gladdu ym mynwent Eglwys Sant Martin uwchlaw’r dref. Yn ogystal â’i chysylltiadau llenyddol, mae yna yn Nhalacharn gastell trawiadol, digon o lefydd gwych i fwyta ac yfed ynddynt ac mae mewn lle rhagorol i’r rhai sy’n chwilio am anturiaethau ger y môr.

Amcan o’r lleoliad

Mae Talacharn wedi’i lleoli ar arfordir deheuol Sir Gâr, ar foryd Afon Tâf. Saif y dref ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae’n hawdd ei chyrraedd ar y ffordd o’r dwyrain, a hefyd o Sir Benfro i’r gorllewin. Yn agos at Dalacharn ceir un o draethau hiraf Cymru, Traeth Pentywyn, safle o bwys yn hanes moduro lle mae’r record cyflymder ar dir wedi cael ei gosod a’i thorri nifer o weithiau.

Diwrnod 1

Golygfa fendigedig

Ni fyddai unrhyw ymweliad â Thalacharn yn gyflawn heb bererindod i’r Boathouse, lle’r oedd Dylan Thomas yn byw gyda’i wraig Caitlin a’u plant, Aeronwy, Llewelyn a Colm, rhwng 1949 ac 1953. Ar eich ffordd i’w cartref byddwch yn pasio’r Sied Ysgrifennu lle’r ysgrifennodd Thomas ei ddrama enwog i leisiau, Under Milk Wood; nid yw’n anodd gweld sut y gallai dyn gael ei ysbrydoli yn y fath le, gyda’r golygfeydd yn ymestyn ar draws y foryd. Mae’r Sied Ysgrifennu wedi’i gadael yn union fel yr oedd, fel pe bai Thomas wedi taro allan am dro. Daliwch i fynd nes cyrraedd y Boathouse, sydd wedi’i godi’n ddramatig yng nghesail y graig. Erbyn hyn, mae’n ganolfan dreftadaeth, gyda chyflwyniadau clyweled, dodrefn gwreiddiol a memorabilia, siop lyfrau, ystafell de, ynghyd â phlatfform gweld a theras.

Mynd am dro hamddenol

Ysgrifennodd Dylan Thomas Poem in October ar ei ben-blwydd yn ddeg ar hugain, ac mae’r gerdd yn dilyn ei daith o’i dŷ o amgylch y rhan hardd o Gymru yr oedd wedi dod i’w charu. ‘My birthday began with the water’, ysgrifennodd. Ewch ar Daith Ben-blwyddyn ddwy filltir Dylan Thomas eich hun gan archwilio hanes cyfoethog Talacharn, a gwerthfawrogi’r golygfeydd ar draws y foryd yr un pryd – y Boathouse, Penrhyn Gŵyr, gogledd Dyfnaint, Ynys Bŷr a Dinbych-y-pysgod. Os yw hi’n ben-blwydd arnoch chi bydd y busnesau lleol yn arllwys anrhegion arnoch. Dangoswch rywbeth i brofi’ch dyddiad geni, adroddwch y llinell “Oh may my heart’s truth still be sung" a mwynhewch yr haelioni pen-blwydd!

Cinio bendigedig

Rydym i gyd yn gyfarwydd â’r gerdd, ‘The Owl and the Pussycat went to sea in a beautiful pea-green boat’ – ond ai o Dalacharn, tybed, y cychwynnon nhw ar eu taith? Mae’r Owl and the Pussycat Tearooms yn y dref wedi’u haddurno’n hyfryd mewn teyrnged i gerdd Edward Lear, ac maent yn gweini dewis hyfryd o fwyd - o quiche i gacen - i gerddwyr llwglyd.

Crwydro’r siopau

Allwch chi ddim gadael Talacharn heb lyfr neu dri o dan eich braich. Anelwch am siop lyfrau enwog Corran Books, na fyddai ei hun yn edrych o le mewn stori dylwyth teg. Mae wedi’i lleoli mewn adeilad hanesyddol ac mae’r ffenestri’n gwegian o dan bentyrrau o lyfrau. Mae’r siop yn y Boathouse yn lle arall gwych i’r rhai sy’n caru llyfrau a dyna’r lle gorau wrth gwrs i gael argraffiad omnibws o waith Dylan Thomas neu gopi o Under Milk Wood.

 

 

 

 

Diod i godi archwaeth

Anelwch am hoff fan yfed Thomas, Brown’s Hotel, a gwnewch eich hun yn gyfforddus i fwynhau peint o gwrw o Gymru. Roedd Thomas yn dod yma mor aml fel ei fod yn rhoi rhif ffôn y dafarn i unrhyw un oedd yn ceisio cysylltu ag ef, gan mai yno y byddai yn ddieithriad. Wedi’i adnewyddu’n ddiweddar, mae bar y gwesty boutique hwn yn cynnig detholiad o gwrw go iawn, gwinoedd o safon a whisgi Penderyn o Gymru. Mae’r naws greadigol yn parhau, gyda cherddoriaeth fyw bob nos Sul a noson ‘Poems & Pints’ unwaith y mis.

Gwledda fel y bobl leol

Corran Resort & Spa yw un o gyfeiriadau hyfrytach Talacharn, yn denu ymwelwyr gyda’i addewid o goginio blasus ac yn eu swyno gyda chroeso sy’n dod yn syth o’r galon. Dewch am noson ddifyr gyda ffrindiau neu am ginio arbennig i ddau. Beth am drefnu aros yn The Corran Resort & Spa, does unman brafiach i aros ynddo ar ymweliad byr â Thalacharn, yn enwedig os defnyddiwch chi’r sba rhagorol.

 

 

Diwrnod 2

Brecinio braf?

I’r rhai sy’n dwlu ar fwyd, Ferryman Delicatessen yw’r lle – mae’r silffoedd a’r arddangosfeydd yn gwegian gan nwyddau blasus o Gymru – a rhai o Sbaen. Gallwch fwyta brecwast bendigedig yn y deli ei hun, neu greu eich picnic eich hunain i’w fwynhau wrth lan y dŵr; cofiwch chwilio am amrywiadau diddorol y Ferryman ar y picau ar y maen traddodiadol.

Mynd am dro yn y parc

Ymunwch â Llwybr Arfordir Cymru, y llwybr cerdded, sy’n cwmpasu arfordir Cymru o un pen i’r llall ac sy’n rhedeg drwy’r dref. O’r Boathouse, mae’r llwybr swyddogol yn anelu heibio’r castell ac yn dringo’n serth i fyny o Sir John’s Hill i Salt House Farm, gan roi ichi olygfeydd digyffelyb ar draws penrhyn Tâf.

 

Ewch am daith

Ewch i Draeth Pentywyn gerllaw i gael gwybod am gynigion gyrru cyflym sydd wedi’u cynnwys yn y llyfrau hanes. Ar y traeth tywod hwn y gwelwyd y record cyflymder ar dir yn cael ei gosod, ei thorri, a’i hailosod, yn gyntaf – ac yn fwyaf enwog – gan Syr Malcolm Campbell yn 1924 yn ei gar Blue Bird. Torrodd y Cymro, J. G. Parry-Thomas, yn ei gar Babs, y record cyn i Campbell ei hail osod ond, yn drist iawn, bu farw Parry-Thomas yn ystod ymgais bellach. Mae Babs, wedi’i hadfer i’w hysblander gwreiddiol, i’w gweld yn yr Amgueddfa Cyflymder. Heddiw, gallwch fwynhau hwrdd o adrenalin ar yr un traeth drwy roi cynnig ar hwylio neu farcuta ar dir!

Prynhawn diwylliannol

Ymwelwch â’r castell canoloesol mawreddog a drodd yn blasty Tuduraidd, Castell Talacharn, sy’n sefyll yn uchel uwchlaw moryd afon Tâf. Mae ei erddi Fictoraidd yn wledd i’r llygaid, yn berffaith ar gyfer picnic, ac ystyriai’r awduron Dylan Thomas a Richard Hughes ei hafdy fel y man perffaith i ymgolli yn eu hysgrifennu ynddo. Gall edmygwyr Thomas hefyd dreulio ennyd dawel wrth ei garreg fedd yn ymyl Eglwys Sant Martin yn meddwl am yr holl linellau hardd (a hyfryd o gwrs yn aml) a gofnododd ar bapur.

Yn goron ar y cyfan

Bob gwanwyn, mae Talacharn yn ferw o ddiwylliant cyfoes am benwythnos wrth i Benwythnos Talacharn ddod i’r dref. Fe’i cynhelir rhwng 6 ac 8 Ebrill yn 2018, ac mae’r dathliad hwn o lenyddiaeth, cerddoriaeth a rhialtwch yn ŵyl lenyddol wahanol i’r arfer, lle’r ydych yr un mor debygol o weld eich hoff awdur yn ymladd am le wrth y bar yn y partïon enwog ar-ôl-y-sioe ag ar y llwyfan yn siarad am ei waith diweddaraf.