Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

36 Awr yn Llanelli a Llwybr Arfordirol y Mileniwm

Llanelli and the Millennium Coastal Path has everything to provide a perfect day out or a relaxing holiday in idyllic surroundings.

Pam mynd yno nawr?

O adnabod fflamingos yng Nghanolfan y Gwlyptir i gefnogi’r Scarlets mewn gêm rygbi, rydych yn sicr o gael eich difyrru yn Llanelli. Mae’r dref a’r cyffiniau wedi cael eu gweddnewid o ganolfan ddiwydiannol i ardal boblogaidd iawn ar gyfer twristiaeth a hamdden, ac mae’r cynlluniau i ddatblygu canolfan lesiant newydd yn siŵr o wneud i ymwelwyr deimlo eu bod wedi cael gorffwys ac egni newydd. Ceir yma lu o weithgareddau awyr agored, o feicio Llwybr Arfordirol y Mileniwm i gerdded ym mharc hardd Parc Howard. A phan fydd arnoch angen bwyd, mae Llanelli’n cynnig profiadau bwyd diguro, o giniawau tymhorol moethus i farrau coctels chwaethus pen to.

Amcan o’r lleoliad

Yn hawdd ei chyrraedd, mae’r M4 yn cludo defnyddwyr ffordd i Lanelli’n hwylus, tra caiff ymwelwyr ar y trên fwynhau golygfeydd ysblennydd o’r môr wrth deithio o’r dwyrain, neu dirweddau hardd wrth ddod heibio i Fannau Brycheiniog pan fyddant yn teithio ar reilffordd Calon Cymru. Ar ôl cyrraedd, mae gan Lanelli ddigonedd o hwyl arfordirol i’w gynnig yn ogystal â golygfeydd bendigedig ar draws Moryd Byrri i Benrhyn Gŵyr. Mae canolfan tîm rygbi Scarlets Llanelli, sy’n enwog drwy’r byd, ym Mharc y Scarlets; ewch i weld gêm os ydych yn y dref i gael blasu’r angerdd lleol tuag at y gamp.

Diwrnod 1

Golygfa fendigedig

Mae’n anodd curo’r olygfa o Fachynys, y maes golff modern a ddyluniwyd gan Nicklaus, lle gallwch fwynhau’r golygfeydd ar draws Penrhyn Gŵyr a’r 18fed twll gyda the prynhawn neu ginio canol dydd; gyda’r nos, gallwch gael bwrdd braf yn ymyl y tân yn y Brasserie yn y gaeaf neu ar y teras amgylchynol yn yr haf.

Mynd am dro hamddenol

Mae digon o lefydd i fynd am dro tra bydd eich llygaid yn gwledda ar y golygfeydd godidog. Bellach mae Parc Dŵr y Sandy, safle gwaith dur gynt, yn rhan bert a thawel o Barc Arfordirol y Mileniwm. Gallwch ymuno â Llwybr Arfordir Cymru yn y Parc a cherdded rhwng Porth Tywyn – ac edmygu’r marina newydd modern – a Choedwig Pen-bre, gan chwilio am bryfed ar y ffordd; mae 35 rhywogaeth o ieir bach yr haf yn byw yma. Os hoffech rywbeth i’w fwyta wrth gerdded, mae llawer o gaffis a thai bwyta deniadol yn cynnig golygfeydd gwerth chweil ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, yn cynnwys Caffi Pafiliwn Pwll – gallwch weld plac i Amelia Earhart gerllaw, yn coffáu’r lle y bu i’r fenyw gyntaf i hedfan ar draws Môr Iwerydd lanio – Fresz, Y Bryngwyn, Sospan a Flanagans. Yng nghanol Parc Arfordirol y Mileniwm mae’r Ganolfan Ddarganfod, sydd i gael ei thrawsnewid yn gyrchfan giniawa newydd sbon yn fuan, ond bydd hefyd yn dal i gynnig gwybodaeth a gwasanaethau i dwristiaid; cadwch lygad am fwy o wybodaeth.

Cinio bendigedig

Mae caffi cymharol newydd i Lanelli, Marzano’s Caffe Bar, wedi dod yn ffefryn yn lleol ar nos Wener oherwydd ei nosweithiau tapas, ond mae yr un modd boblogaidd amser cinio pan allwch chi fwynhau bwyd rhagorol mewn lleoliad cyfeillgar ac anffurfiol.

Crwydro’r siopau

Gallwch brynu unrhyw beth lleol ym Marchnad Llanelli. Mae popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer picnic i’w gael o’r stondinau caws, bara a mwy; gallwch edrych ar hen greiriau a phrynu gwaith celf a chrefft wedi’i wneud â llaw.

Diod i godi archwaeth

Mae’r gwesty a’r spa pedair seren hardd, Stradey Park, yn un o gyfeiriadau mwyaf ffasiynol Llanelli. Er bod y tu mewn yn foethus, y spa yn denu a’r ystafell fwyta yn temtio (mae hyd yn oed yn cynnig ‘Te Prynhawn Gŵr Bonheddig’), y lolfa ar y to yw’r lle i fod. Ymlaciwch gyda diod a mwynhewch y golygfeydd dros y foryd ac allan at Benrhyn Gŵyr.

Gwledda fel y bobl leol

Bydd pobl yn synnu a rhyfeddu o’r funud y maent yn cerdded i mewn i adeilad rhestredig Gradd II crand y Sosban yn Noc y Gogledd, Llanelli. Dyma’r lle i fynd i gael noson gofiadwy a bwyd arbennig. Mae’r Pen Cogydd Andrew Sheridan yn frwd dros ddefnyddio cynhwysion o’r safon uchaf a chreu prydau arloesol, o fwyd môr y tu hwnt o ffres i ffrwythau tymhorol. Gallwch ordro à la carte neu adael y penderfyniadau i gyd yn nwylo’r arbenigwyr a mwynhau’r Fwydlen Flasu greadigol.

 

 

Diwrnod 2

Brecinio braf

Ewch i Altalia, lle siriol, wedi’i beintio’n las, i gael brunch a wnaiff eich cynnal am y diwrnod. Caiff y ffefrynnau clasurol – Wyau Benedict, Fflorentaidd a Royale – eu gweini mewn caffi golau, braf.

Mynd am dro yn y parc

Camwch yn ôl mewn amser i’r 19eg ganrif, pan datblygodd Llanelli ar sail y diwydiant tunplat. Ewch i Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard. Mwynhewch y gerddi rhamantaidd eu tirweddu, yna ewch i’r Plasty ei hun i ryfeddu at y casgliad mwyaf o Grochenwaith Llanelly; mae teithiau tywys am ddim ar gael (rhaid archebu lle ymlaen llaw).

Ewch am daith

Dewch â’ch beic neu llogwch un ac fe welwch pam mae rhai’n dweud mai ar ddwy olwyn yw’r ffordd orau o weld Sir Gâr. Mae’r Lôn Geltaidd – Gorllewin yn rhedeg drwy Barc Arfordirol y Mileniwm, lle mae’r llwybr bendigedig di-draffig yn cwmpasu bywyd gwyllt botanegol prin ac yn addas ar gyfer pob lefel o allu beicio. Mae’r Parc hefyd yn cysylltu â Llwybr Dyffryn y Swistir, sy’n dilyn hen linell rheilffordd segur sy’n dringo’n raddol i’r bryniau uwchlaw Llanelli, gan ddangos golygfeydd hyfryd; mae opsiwn i ymweld â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Prynhawn diwylliannol

Galwch draw ym Mhlas Llanelly, plasty o’r 18fed ganrif, ac ewch ar daith dywys yno i ddysgu am deulu dylanwadol y Stepneys, a chlywed y cloncan ymysg y bonedd a’r gweision. Mae’r caffi, sydd yn yr hen Barlwr Gorau a’r Ystafell Groeso, yn lleoliad delfrydol ar gyfer te prynhawn y mae’n werth ei rannu ar Instagram. Ar gyrion y dref, gallwch ddarganfod ‘lleoliad cudd Llanelli’, Castell y Strade. Mae hwn yn adeilad rhestredig Gradd II trawiadol o’r tu allan, ond pan ewch chi i mewn fe welwch y ‘Grisiau Crand’, lleoliad gwych ar gyfer cyngherddau preifat rheolaidd. Nid plasty hanesyddol hen ffasiwn sy’n byw yn y gorffennol mo hwn – mae’n dal yn gartref sy’n cael ei ddefnyddio ac ar Sul 1af a 3ydd Sul y mis, mae’r perchenogion yn dod ag ef yn fyw drwy gyflwyno’i hanes difyr ar Deithiau Treftadaeth.

Yn goron ar y cyfan

Mae’n siŵr mai nid gweld fflamingos pinc llachar yw’r hyn y mae’r rhan fwyaf o ymwelwyr â Llanelli yn ei ddisgwyl, ond nid yw hyn ond un o’r profiadau bythgofiadwy sydd i’w cael yng Nghanolfan y Gwlyptir, Llanelli. Mae’r atyniad yn llawn gweithgarwch bywyd gwyllt: gallwch fwydo’r ŵydd brinnaf yn y byd, gweld glas y dorlan, llygoden y dŵr a gweision y neidr ar saffari canŵ, a gwibio i fyny’r tŵr uchel i gael panorama 360˚ o Fae Caerfyrddin.