English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

36 awr yn Llandeilo a Dyffryn Tywi

Lleolir Llandeilo yng nghanol Dyffryn Tywi a chefn gwlad prydferth Cymru ac mae'n llawn gerddi godidog, plastai mawreddog, strydoedd hyfryd, siopau boutique pert a bwytai gwych.

Pam mynd yno nawr?

Mae steil gwledig (ffasiwn a merched sy'n ciniawa) yn cyfarfod â bywyd gwaith gwledig (ffermwyr yn eu hesgidiau glaw) yn y rhan hon o Sir Gaerfyrddin, sy'n un o'r lleoedd mwyaf dengar yn y rhanbarth. Mae tref Llandeilo ar ben bryncyn ac mae'n llawn bwticau crand, bwytai bendigedig ac adeiladau hanesyddol hyfryd, ynghyd â bod o fewn cyrraedd hwylus i rai o atyniadau gorau'r ardal, megis gerddi, cestyll a phlastai.

Amcan o'r lleoliad

Mae tref Llandeilo wedi'i lleoli ar ran hyfryd o Afon Tywi rhwng Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i'r dwyrain a Gwarchodfa Natur Genedlaethol yn Ninefwr sydd ar gyrion y dref i'r gorllewin. Mae'r dref yn llawn adeiladau o'r cyfnod Sioraidd ac Oes Fictoria, ac mae nifer ohonyn nhw erbyn hyn yn gartref i siopau bwtîc ffasiynol, orielau celf a chaffis croesawgar. Dilynwch yr afon i gyfeiriad y gorllewin er mwyn cyrraedd Dinefwr ac, ymhellach i'r gorllewin, mae Gerddi Aberglasne, neu os ewch chi i'r dwyrain byddwch yn cyrraedd pentref hynod Bethlehem a'r anheddiad o'r Oes Haearn Garn Goch, sef bryngaer ail fwyaf Cymru.

Diwrnod 1

Golygfa fendigedig

Heb fod ymhell o dref Llandeilo y mae Tŵr Paxton, ffug-dŵr Neo-Gothig sy'n cael ei warchod gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cafodd ei adeiladu i anrhydeddu'r Arglwydd Nelson ac mae golygfeydd anhygoel oddi yno o Ddyffryn Tywi. Er mwyn gweld golygfa o'r tŵr ei hun, does dim modd curo'r olygfa o Pi, cerflun mawr cyfoes yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a gafodd ei ddylunio i ‘fframio' Tŵr Paxton, ac mae'n lle gwych i fyfyrio a chael picnic.
 

 

 

Mynd am dro hamddenol

Does dim llawer o gestyll sy'n fwy dramatig na Chastell Carreg Cennen, sydd tua 900 troedfedd uwchben Afon Cennen ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cafodd y castell, sydd wedi'i leoli ar gopa clogwyn garw, ei bleidleisio fel 'yr adfail mwyaf rhamantus yng Nghymru' ac mae modd archwilio'r ogofâu tanddaearol sydd yno (llogwch dortsh wrth y dderbynfa!). Gallwch fynd am dro naill ai i fyny i gopa'r bryncyn i weld y golygfeydd panoramig o'r castell neu fynd wrth droed y bryn ar hyd Afon Cennen a'i thawelwch, gan edmygu'r Gwartheg Hirgorn enwog ar eich taith.

Cinio bendigedig

Mae Wrights Food Emporium yn denu ymwelwyr o bob cwr, a hynny am reswm da. Mae'n hafan wych i bobl sy'n dwlu ar fwyd, ac sy'n mynd yno i brynu cynnyrch a nwyddau bendigedig - llawer ohonyn nhw'n dod o Gymru - neu'n mynd yno i gael cinio blasus iawn. Mae modd cael prydau cartref neu rannu smorgasbord yn llawn cawsiau bendigedig, salad a chigoedd wedi'u halltu. Cofiwch gadw lle i bwdin; mae'r bwrdd cacennau'n gwagio o dan bwysau'r pethau melys ffres, sy'n siŵr o demtio'r cwsmer mwyaf llawn hyd yn oed!

Crwydro siopao

Anghofiwch am gadwyni a siopau mawrion, mae llawer o fwticau a siopau hen bethau yn Llandeilo. Gallech brynu dyfrlliw newydd i'r wal neu bot caserol i'r gegin, heb sôn am un neu ddau beth i'ch cwpwrdd dillad. Cafodd y cwmni, Toast, sy'n gwerthu dillad hynod, ei lansio yn yr ardal ac agorodd ei siop gyntaf oll ar Stryd y Brenin, ac mae hi dal yno heddiw. Ymhellach i fyny'r stryd y mae Peppercorn, siop sy'n gwerthu cynnyrch i'r gegin gan ddylunwyr, a fydd yn denu unrhyw un sydd yn hoff o goginio. Prynwch ddarn o waith celf hyfryd o Gymru yn Fountain Fine Art, ac os ydych chi'n chwilio am ddarn arbennig o emwaith, ewch i weld Mari Thomas, sydd wedi creu darnau trawiadol i bobl megis Tywysog Cymru, Catherine Zeta-Jones a Boy George.

 

 

 

 

Diod i godi archwaeth

Ydych chi'n sychedig ar ôl bod yn brysur yn siopa? Rhowch eich bagiau siopa naill ochr ac ymlaciwch gydag un o'r jins amrywiol sydd ar gael yn Ginhaus, llecyn llawn awyrgylch a deli gwych sy'n cynnig charcuterie sy'n tynnu dŵr o'ch dannedd, caws a ffrwyth yr olewydd i gnoi gyda'ch diod. Mae'r detholiad o win a chwrw yn wych hefyd.

Gwledda fel y bobl leol

Gwnewch eich hun yn gysurus ar gyfer noson yn yr Angel, lle ceir cyfuniad o letygarwch hen ffasiwn a bwydlen fodern o brydau cartref, gan gynnwys ‘bwystfilod’ o fyrgyrs cig eidion a llysieuol, a rhestr newidiol o brydau arbennig y dydd.

Diwrnod 2

Brecinio braf

Mae'r bar brecinio ffasiynol, The Hangout, yn gwerthu prydau ffres blasus lle y dewisir pob cynhwysyn yn ofalus ac mae unrhyw elfennau y gellir eu gwneud neu eu pobi yn y lle yn cael sylw nodedig ar y fwydlen. Dewiswch yr opsiwn iachus, sef granola, neu'r opsiwn ecsotig, sef shakshuka. Os oes pen mawr gennych yn dilyn y noson gynt, dewiswch #vodkaisnotmyfriend, sef brecinio wedi'i goginio, a chael y cyfan oll.

 

Cerdded yn y parc

Er mwyn dadflino ar ôl eich brecinio ewch am dro yn Ninefwr, sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac sy'n gartref i Warchodfa Natur Genedlaethol, Plas Dinefwr a'i holl hanes a pharc wedi'i dirweddu o'r 18fed ganrif. Mae 800 erw Parc Dinefwr yn goleddfu i orlifdir Afon Tywi ac mae'n hafan i adar a bywyd gwyllt hynod, gan gynnwys dyfrgwn, llygod dŵr a moch daear. Hefyd mae parc ceirw canoloesol cant oed yno, ynghyd â gwartheg gwynion sy'n edrych yn rhai cynhanesyddol a rhai o'r coed hynaf ym Mhrydain. Os am olygfeydd gwych, cerddwch i fyny i Gastell Dinefwr er mwyn gweld yr afon o uchder.

Ewch am daith

Mae modd stopio yn Llandeilo ar linell Rheilffordd Calon Cymru, sef taith odidog ar hyd y rheilffordd o Abertawe i'r Amwythig. Mae gan y daith rhwng Llandeilo a Llanymddyfri olygfeydd arbennig o ysblennydd wrth i'r trên ymdroelli ar hyd Afon Tywi. Y tu hwnt i hynny mae modd ichi fynd i Fynydd Epynt er mwyn ceisio gweld barcutiaid coch bendigedig yn cylchu yn yr awyr.

 

Prynhawn diwylliannol

Mae dwy ardd wahanol iawn, ond yr un mor apelgar, yn cystadlu am eich sylw yn y rhan hon o Sir Gaerfyrddin – a fyddwch chi'n dewis un, neu'n ceisio mynd i'r ddwy ardd tybed? Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gwneud tipyn o argraff oherwydd ei maint, ei graddfa a'i huchelgais. Yma y mae'r tŷ gwydr un bwa mwyaf yn y byd, wedi'i ddylunio gan yr Arglwydd Foster. Gallwch fynd ar daith drwy Awstralia, Chile a De Affrica gan weld planhigion ecsotig ar eich ymweliad. Ewch i'r Ardd Wenyn lle y mae 250,000 o wenyn mêl wedi ymgartrefu yno, a mwynhewch y gwaith celf trawiadol wrth ichi fynd am dro i unrhyw gyfeiriad. Ar y llaw arall, mae Aberglasne yn fwy o drysor cudd sy'n hudo pawb sy'n ymweld â'r lle. Troediwch y llwybrau sydd â blodau hardd a choed tal yn tyfu bob ochr iddyn nhw, a threuliwch brynhawn braf wrth ymyl y pwll addurniadol.

Yn goron ar y cyfan

Beth am fodloni eich dant melys drwy brynu danteithion blasus yn Heavenly i gofio am eich ymweliad? Yn wir, byddai Willy Wonka'n teimlo'n gartrefol yn y siop siocled, hufen iâ a chacennau hon. Mae siocledi o bob siâp a maint yn cael eu gwneud yma, o lwyau caru i beli troed - ac mae llaeth a hufen o Gymru'n cael eu defnyddio i greu cymysgeddau gwahanol yn y labordy hufen iâ.