Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

36 awr ym Mhorth Tywyn

Ewch ati i grwydro'r dref harbwr hardd hon sy'n agos at draethau euraid a golygfeydd arfordirol anhygoel; tref sy'n cofio am ei gorffennol hanesyddol ac yn croesawu'r dyfodol, a lle bydd gwaith adfywio gwych yn cael ei wneud yn fuan.

Pam mynd yno nawr?

Mae milltir ar filltir o dywod euraid yn ymestyn o’ch blaen pan fydd y llanw ar drai ar ddau draeth Porth Tywyn. Ewch am dro hir un ai ar y traethau neu ar hyd Llwybr Arfordirol y Mileniwm gerllaw sy’n mynd â chi yr holl ffordd i Lanelli, neu rhowch gynnig ar y cyfoeth o weithgareddau hwylio ar dir sydd ar gael, yn ogystal â syrffio barcud a chaiacio môr. Mae gan y dref harbwr ddymunol oleudy hardd ac fe’i rhoddwyd ar y map pan laniodd Amelia Earhart yma ar ôl hedfan ar ei phen ei hun ar draws Môr Iwerydd yn 1928 – y fenyw gyntaf i wneud hynny. Ond mae hon hefyd yn dref sydd ar fin cael ei hadfywio. Mae cynlluniau ar waith i sefydlu adeilad mwy i fad achub yr RNLI a fydd, yn ogystal â chyfleusterau hyfforddi modern, yn cynnwys profiad rhyngweithiol i ymwelwyr gydag arddangosfeydd dros dro ac oriel i’r cyhoedd lle gallant weld y badau achub. Mae cynlluniau hefyd i greu datblygiad manwerthu, gwesty a bwyty yn y marina.

Amcan o’r lleoliad Efallai mai tref fach yw Porth Tywyn, cwta bum munud o Ben-bre, bum milltir o Lanelli a siwrnai 1.5 awr yn y car o Gaerdydd, ond mae ganddi’i gorsaf drenau ei hun, Pen-bre a Phorth Tywyn, sy’n golygu bod modd ei chyrraedd o Lundain mewn llai na phedair awr. Mae iddi hefyd y fantais o fod o fewn pum munud i odidowgrwydd Parc Gwledig Pen-bre, sy’n gartref i un o draethau harddaf Ewrop, Traeth Cefn Sidan. Mae’n wyth milltir o hyd, a dim ond 20 munud o bentref arfordirol tlws Glanyfferi a fydd, yn haf 2018, yn ail-lansio’r gwasanaeth fferi "Glansteffan" (y cafodd ei enwi ar ei ôl) am y tro cyntaf mewn 70 mlynedd.

Day 1

Golygfa fendigedig

Mae tywod bendigedig Cefn Sidan – y traeth hiraf yng Nghymru a thraeth Baner Las dynodedig – yn werth ei weld. Dewch yma i fwynhau golygfeydd eang drosodd i Fae Caerfyrddin, Dinbych-y-pysgod a Phenrhyn Gŵyr. Ar gyrion y traeth mae 550 erw o goetir Parc Gwledig Pen-bre.

Ymhellach i fyny ar Fynydd Pen-bre gallwch wledda ymhellach ar y panorama. Paciwch bicnic a bwytewch eich cinio yn y man tawel hwn gyda golygfeydd draw am Fae Caerfyrddin a Chwm Gwendraeth.

Mynd am dro hamddenol

Mae harbwr Porth Tywyn yn lle hyfryd i fynd am dro hamddenol ynddo, gan fwynhau’r golygfeydd drosodd i Benrhyn Gŵyr ac edmygu’r cychod yn siglo lan a lawr yn y marina. Cerddwch ychydig ymhellach i weld Goleudy Porth Tywyn sydd wedi’i gadw mewn cyflwr da iawn. Cofiwch stopio am hufen iâ neu sgons a theisennau yn yr Harbour Light Tearoom.

Cinio bendigedig

Does dim curo ar flas pysgodyn a sglodion chwilboeth pan fyddwch ar lan y môr, ac maent yn cael eu coginio i’ch ordor, mewn dognau hael, yn siop pysgod a sglodion Joseph’s yn y dref. Mwynhewch ginio yn y caffi yno, neu ewch â’r bwyd lawr i’r harbwr i wledda alfresco.

Crwydro’r siopau

Eisiau rhywbeth arbennig i fynd adre gyda chi? Beth am lestr neu ceramig hardd, wedi’i greu â chariad gan y meistr grefftwr Graham Newing yng Nghrochenwaith Pen-bre. Ac, yng nghanol Pen-bre, gallwch gymryd eich amser i edrych ar y dewis aruthrol o bethau i’r gegin yn siop annibynnol Whitford’s, o raciau gwin o lechi Cymreig i ddarnau addurniadol unigryw. Eisiau gweld siopau’r stryd fawr? Dim ond pum milltir sydd o Borth Tywyn i Llanelli lle mae yna ganolfannau siopa a pharciau siopa wedi’u stocio’n dda.

Diod i godi archwaeth

Os ydych yn taro i mewn i Whitford’s i edrych ar y nwyddau, beth am alw yn y bar a’r bwyty am ddiod. Dewiswch o blith gwinoedd sy’n cael eu cyflenwi gan gwmni gwinoedd annibynnol Tanners neu, os yw’n well gennych gwrw, mae dewis da o wahanol fathau o gwrw potel gan fragwyr lleol ar gael.

Gwledda fel y bobl leol

Un ffefryn lleol yw’r tŷ bwyta yng Ngwesty Ashburnham ym Mhen-bre. Wedi’i alw’n briodol iawn yn Amelia’s, i anrhydeddu Ms Earhart (a fu’n westai yma unwaith), mae’r fwydlen yn cynnig amrywiadau diddorol ar hen ffefrynnau. Yn ogystal â danteithion fel cig oen ar gennin hufennog neu eog wedi’i grilio gyda salsa tomato a basil, ceir yma ddigon o ddewis i lysieuwyr.

 

 

Diwrnod 1

Brecinio braf?

Yn ogystal â bwydlen sy’n canolbwyntio ar gynhwysion lleol, yn cynnwys pysgod wedi’u dal ym Mae Caerfyrddin, un fantais arall wrth stopio am damaid i’w fwyta yng Ngwesty a Spa The Three Rivers yng Nglanyfferi yw’r golygfeydd. Gallwch edmygu pentref tlws Llansteffan a’i gastell hynafol ar un ochr o’r foryd gyferbyn a golygfeydd o Fae Caerfyrddin ar yr ochr arall.Hefyd, chwiliwch am gaffi newydd Pryd, sy’n ddigon agos yng Nglanyfferi – ychwanegiad newydd y bu disgwyl mawr amdano at y dewis o dai bwyta lleol.

Mynd am dro yn y parc

Rhaid ymweld â Pharc Gwledig Pen-bre ar unrhyw ymweliad â Phorth Tywyn. Cerddwch y llwybrau, amrywiol o ran eu hyd a’u her, drwy’r coedwigoedd a’r parcdir, neu trefnwch le ar un o’r teithiau tywys wedi’u trefnu. Ond mae’r parc hwn yn llawer mwy na lle i gerdded ynddo…mae’n lle chwarae antur! Yn gartref i draciau beicio oddi ar y ffordd y tu mewn i’r parc ac ym Mharc Arfordirol y Mileniwm, mae’n darparu llwybr slediau hiraf Cymru a llethr sgïo sych 130-metr o hyd ar gyfer sgïo, eirafyrddio a thiwbio. Gall y plant fwynhau’r fframiau dringo a’r cestyll yn y lle chwarae a chymryd rhan mewn golff disgen (taflu ffrisbi at darged), tra gall golffwyr fwynhau her y cwrs naw twll (a hyd yn oed ychydig o golff giamocs!).

Ewch am daith

Pen-bre yw y lle i ddod iddo am brofiadau cyffrous. Dyma gartref campau ceir Cymru, a gallwch dreulio prynhawn gwych yng Nghylch Rasio Pen-bre, ar un o dri phrofiad gyrru llawn cyffro. Byddwch mewn cwmni da; mae mawrion gyrru fel Michael Schumacher, Lewis Hamilton a Nigel Mansell i gyd wedi rasio yma. Mae hefyd yn lle arbennig i ddod i wylio rasys; edrychwch ar y calendr llawn sy’n cynnwys rasio wagenni, ceir a beiciau ar hyd y flwyddyn. Mae i’r cylch rasio hanes arbennig o ddiddorol hefyd – ei leoliad ar faes awyr 500 erw oedd lle datblygodd y Llu Awyr Brenhinol ei ganolfan i awyrennau ymladd Spitfire yn yr ail ryfel byd.

Yn wir, mae gan Ben-bre ei maes awyr ei hun, sy’n cynnig ehediadau siarter. Ond gallwch hefyd gymryd i’r awyr gyda gwersi hedfan gan y Cambrian Flying School a’r Pegasus School of Flying, ill dau’n defnyddio cyfleusterau’r maes awyr.

Yn goron ar y cyfan

Bydd selogion golff wrth eu bodd o ganfod un o feysydd golf Lincs Pencampwriaeth gorau Prydain ym Mhorth Tywyn yng Nghlwb Golff Ashburnham. Ar hyn o bryd caiff ei restru fel y pumed cwrs gorau yng Nghymru, ond mae’n gwrs o safon fyd-eang ac mae wedi cynnal Pencampwriaethau proffesiynol ac amatur mawreddog, yn cynnwys dwy Bencampwriaeth PGA Brydeinig. Ar ôl rownd heriol o golff, mwynhewch ddiod yn y Clwb gyda’i olygfeydd gwych dros y twll 1af a’r 18fed.

Yn dymuno eich bod chi yma?

Arhoswch yng nghanol Porth Tywyn, dim ond pum munud o gerdded o’r harbwr a’r marina, yn y Globe Guesthouse – mae’r adeilad yn dyddio’n ôl i 1832. Yn chwilio am rywbeth ychydig yn fwy moethus? Cafodd Gwesty Ashburnham (sy’n edrych dros Glwb Golff Ashburnham) ei godi fel tafarn bron i 200 mlynedd yn ôl ac erbyn hyn mae’n westy moethus. Os yw’n well gennych fythynnod gwyliau, trefnwch i aros ym Mythynnod Gwyliau Parc Gwledig Pen-bre, gyda’u golygfeydd godidog o’r arfordir a’r coetiroedd.