Wythnos 3

Mae Rhydaman yn un o brif drefi Sir Gaerfyrddin, a bu unwaith yn ganolbwynt i'r gymuned lofaol yng Ngorllewin Cymru. Yn ôl y chwedl, bu'r Brenin Arthur a'i farchogion yn hela'r Twrch Trwyth ar lethrau Dyffryn Aman.

Wythnos 3

Diwrnod 1 YB Parc Adloniant Allt Nant-y-ci

Mae Allt Nant-y-ci yn ymyl pentref Saron, ychydig i'r gorllewin o Rydaman. Mae ardaloedd coediog tawel y parc yn berffaith ar gyfer mynd am dro hamddenol, ond hefyd mae llwybr beiciau oddi ar y ffordd â rampiau a rhwystrau igam-ogamu ar gyfer pobl fwy anturus. Bydd adarwyr yn gwerthfawrogi'r guddfan gwylio adar, sydd mewn cornel dawel yn y parc. Ar ddiwrnod twym a heulog, y glaswelltiroedd yn Allt Nant-y-ci yw un o'r lleoedd gorau yn Sir Gaerfyrddin i weld pili-palod a gweision y neidr.

Diwrnod 1 YP Coedwig Carmel

Datblygwyd y warchodfa natur hon ar safle cwar enfawr ger Llandybïe. Byddwch yn gweld ac yn arogli'r garlleg gwyllt sy'n garped dan eich traed. Mae'r warchodfa'n gartref i'r unig lyn dros dro (tymhorol) ym Mhrydain. Mae'n diflannu yn yr haf.

Diwrnod 2 Trwy’r dydd Llyn Llech Owain

Parc gwledig trawiadol ger Cross Hands, sy'n ymestyn dros 158 o erwau, yn cwmpasu llyn a choetiroedd ac yn cynnwys llwybrau natur, llecyn antur a chanolfan ymwelwyr. Mae llwybrau pwrpasol er mwyn galluogi pobl i grwydro dros y gors ac o amgylch y llyn yn ddiogel. Mae wyneb llyfn i'r llwybrau hyn ac mae modd i bobl mewn cadeiriau olwyn eu defnyddio'n hwylus

Diwrnod 3 YB Beicio cwad

Os oes yn well gennych wneud i’r mwd dasgu, gallech roi cynnig ar feicio cwad, gan fynd oddi ar yr heol a thrwy’r coed. Yn Quad Challenge, bydd hyfforddwyr cymwysedig yn eich rhoi ar ben ffordd drwy fynd â chi ar deithiau byr ar y trac rasio pwrpasol i roi hyder ichi. Wedyn cewch eich gadael yn rhydd i fentro i’r goedwig drwchus, gan ddringo bryniau a mynd i lawr llethrau, a thrwy fwd di-ben-draw!

Diwrnod 3 YP Sinema Brynaman

Mae adeilad Neuadd Gyhoeddus a Sinema Brynaman yn dyddio o’r 1920au pryd y cafodd ei gyllido gan y system “check off,” hynny yw bod cyfraniadau wythnosol yn cael eu didynnu o gyflogau’r glowyr, yn wreiddiol er mwyn adeiladu’r neuadd ac yna i’w chynnal a’i chadw.  Hyd heddiw, caiff y sinema ei gynnal gan wirfoddolwyr cymunedol.

Diwrnod 4 YB Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Mae Canolfan Hamdden Dyffryn Aman yn lle gwych i nofio neu i gwrdd â ffrindiau a mwynhau amrywiaeth o weithgareddau wedi'u trefnu gan staff cyfeillgar a chymwys.

Diwrnod 4 YP Cronfa Natur Ynys Dawela

Fel y mae'r enw yn ei awgrymu, tawelwch sydd i'w gael ym mharc Ynys Dawela, sydd ym mhen uchaf Dyffryn Aman. Wedi'i hadeiladu ar safle hen bwll glo, mae'r warchodfa bellach yn hafan i fywyd gwyllt, ac yn gyfoeth o wlypdiroedd a choetiroedd, ac mae ganddi filltiroedd o lwybrau cerdded ag arwyddion i ddangos y ffordd.

Diwrnod 5 YB Canolfan Golff Tŷ-croes

P'un a ydych am ragor o ymarfer, rownd o golff hwyliog gyda ffrindiau neu wersi i wella eich gêm, Canolfan Golff Tŷ-croes yw’r lle i chi.

Diwrnod 5 YP Fferm Bysgota Bryncoch

Mae pysgota yn weithgaredd poblogaidd iawn ym Mhrydain, a chynigir profiad pysgota heb ei ail ar Fferm Bryncoch a hynny mewn amgylchedd trawiadol. Dros nifer o flynyddoedd mae'r llyn, ger y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Llandyfân, Rhydaman, wedi cael ei stocio'n sensitif ag amrywiaeth o bysgod dŵr croyw gan gynnwys cerpynnod, cerpynnod gloyw, ysgretennod, rhufellod a physgod rhudd.

Diwrnod 6 YB Canolfan y Mynydd Du

Wrth droed y Mynydd Du mae Canolfan y Mynydd Du yn lle delfrydol i ymweld ag ef. Mae’n cynnig llawer o gyfleusterau i ymwelwyr, o wybodaeth dwristiaeth i fwyd cartref blasus, mynediad i'r Rhyngrwyd am ddim, arddangosfeydd treftadaeth diddorol ac Oriel.

Diwrnod 6 YP Llwybrau Gyrru

Mae sêr Top Gear yn dwlu ar wefr yr A4069, un o lwybrau gyrru gorau Cymru o ran golygfeydd. Dechreuwch ym Mrynaman, i'r de o Fannau Brycheiniog, ac ewch am Langadog, sydd ychydig i'r gogledd ohonynt (neu i'r gwrthwyneb). Mae'r lle'n arallfydol, mae merlod gwyllt ar wasgar ar y dirwedd, ac mae'r ffordd yn troelli'n gyffrous - ewch am daith adeg machlud haul i gael y profiad mwyaf trawiadol posibl.

Diwrnod 7 YB Castell Carreg Cennen

Mae Castell Carreg Cennen yn dyddio o'r 12fed ganrif. O'i weld wrth yrru heibio am y tro cyntaf, amhosibl yw peidio ag aros i ymweld â'r lle. Mae golygfeydd panoramig a rhyfeddol i'w cael o'i ragfuriau yn ogystal â llwybr oerllyd i'r ogof danddaearol lle tyngech fod ysbrydion yn gwmni ichi. Rhaid rhyfeddu wrth arloesedd adeiladwyr Castell Carreg Cennen a dewrder y rhai a geisiai ymosod ar y castell.

Diwrnod 7 YP Taith Gerdded Afon Dyffryn Aman

Yn ôl y chwedlau bu'r Brenin Arthur a'i farchogion yn hela'r Twrch Trwyth ar lethrau Dyffryn Aman. Mae'r twrch yn nodwedd ar fyrddau gwybodaeth y llwybr hanesyddol ac yn y cerfluniau metel mawr yn Rhydaman.