Wythnos 2

Mae ardal Castellnewydd Emlyn a Dyffryn Teifi yn un ac iddi hanes diwydiannol yn Sir Gaerfyrddin, a'r afon oedd ffynhonnell y grym diwydiannol hwnnw.

Wythnos 2

Diwrnod 1 Yb Caws Cenarth

Mae ymweld â Caws Cenarth yn rhaid i bawb sy'n dwlu ar gaws. Maent yn honni mai nhw yw cynhyrchydd sefydledig hynaf Caws Ffermdy Caerffili Cymreig. Galwch draw i weld y broses yn ei hanterth ac wrth gwrs, cewch gyfle i flasu pob math o gaws y maent yn ei gynhyrchu a phrynu darn o Perl Las neu Gaerffili i fynd adref gyda chi. Mae'r Tywysog Charles yn hoff iawn o gaws y cwmni.

Diwrnod 1 Yp Castell Castellnewydd Emlyn

Mwynhewch daith ar droed o amgylch tir y castell hwn o’r 13eg ganrif sydd â phorthdy dau dŵr. Saif olion y castell uwchlaw hyfrydwch Afon Teifi.

Diwrnod 2 YB Rhaeadrau Cenarth

Mwynhewch daith gerdded hamddenol ar hyd yr afon yng Nghenarth.  Mae’r rhaeadr enwog yn gefndir i’r eogiaid a’r gleisiaid mudol, ac yn y tymor priodol fe’u gwelir yn llamu rhwng y creigiau yn y dŵr.

Diwrnod 2 YP Canolfan Gwryglau Cenarth

Amgueddfa a Gweithdy lle mae Cwryglau o bedwar ban byd, ar dir Melin Flawd o’r 17eg Ganrif, yn ymyl harddwch rhaeadrau Cenarth.

Diwrnod 3 YB Amgueddfa Wlân Cymru

Ar un adeg, roedd pentref pert Dre-fach Felindre, ynghanol Dyffryn Teifi, yn ganolfan lewyrchus i'r diwydiant gwlân. Bellach gallwch ddilyn y broses o Ddafad i Ddefnydd ac ymweld ag adeiladau rhestredig y felin sydd wedi eu hadnewyddwyd mewn ffordd sensitif a Pheirianwaith Hanesyddol.

Diwrnod 3 YP Stiwdio ac Oriel Gelf Helen Elliot

Nid yn aml y cewch gyfle i weld artist penigamp wrth ei gwaith, ond mae’n bosibl gwneud hynny yng Nghastellnewydd Emlyn. Mae Helen yn croesawu ymwelwyr sy’n dod i'w gweld yn paentio rhyfeddodau o ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 11am a 6pm, drwy gydol y flwyddyn. Mae oriel y stiwdio’n arddangos gweithiau newydd gwreiddiol wrth iddynt gael eu cwblhau, cyn iddynt gyrraedd yr orielau.

Diwrnod 4 YB Caiacio gyda Phadlwyr Llandysul

Teimlo’n fentrus? Mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig gweithgarwch gwefreiddiol i’r rhai sy’n gaeth i adrenalin. Os oes natur anturus yn perthyn i chi, rhaid ymweld â Phadlwyr Llandysul. Pa ffordd well i ddechrau'r diwrnod na chaiacio i lawr dŵr gwyn afon Teifi.

Diwrnod 4 YP Nofio afon gyda Phadlwyr Llandysul

Ydych chi’n barod i gael gwyliau gwyllt? Efallai mai nofio afon yw’r peth i chi. Bydd y naid gyntaf yn ddigon i roi gwefr i’r anturiwr dewraf, ond byddwch yn gaeth i’r profiad yn syth.

Diwrnod 5 YB Llwybrau Gorllewin Cymru

A ydych chi'n chwilio am gyffro? Mae West Wales Trails yn cynnig parciau beicio mynydd pwrpasol ar gyfer diwrnod o feicio mynydd sy'n ddelfrydol.  I'r rheiny sy'n llai profiadol, mae West Wales Trails yn cynnig hyfforddiant i bobl o bob gallu er mwyn iddynt gael profiad o feicio mynydd.

Dwirnod 5 YP Canolfan Farchogaeth Cae Iago

Profwch daith ar geffyl drwy Gwm Cothi, mewn ardal wirioneddol brydferth ac anaml iawn y dewch chi ar draws neb arall! Mae’r ganolfan yn cynnig gwyliau marchogaeth addas i’ch cyllideb a’ch gallu marchogaeth.

Diwrnod 6 YB Castellnewydd Emlyn

Ewch am dro o amgylch siopau a chaffis unigryw Castellnewydd Emlyn. Mae'n syndod cystal lle i siopa yw ac mae yno amrywiaeth dda o dafarndai, cynhyrchwyr bwyd a phensaernïaeth gyfnodol wych. Mae'r dref yn fywiog a deniadol ac mae'r bobl yn groesawgar.

Diwrnod 6 YP Amgueddfa Plentyndod

Beth am ail-fyw eich ieuenctid yn yr Amgueddfa Plentyndod? Mae arddangosfeydd penodol ar gyfer yr holl deganau clasurol hynny a fydd yn eich cludo’n ôl ar daith atgofus i’ch ieuenctid.

Trwy’r dydd Rheilffordd Dyffryn Teifi

Ger tref farchnad Castellnewydd Emlyn rhwng Caerfyrddin ac Aberteifi, ceir rheilffordd sy’n cynnig atgofion hiraethus o hanes stêm i'r ymwelydd.