Wythnos 1

Mae gan drefi Cydweli, Pen-bre, Porth Tywyn a Llanelli bopeth sydd ei angen ar gyfer diwrnod allan perffaith i'r teulu neu wyliau ymlaciol mewn llecyn dymunol dros ben.

Wythnos 1

Diwrnod 1 AM:  Castell Cydweli

Y castell hwn yw un o gyfrinachau mawr Cymru. Mae Castell Cydweli, uwchlaw afon Gwendraeth, yn rhoi golwg mwy cyflawn ar yr oesoedd canol na llawer o gestyll eraill mwy adnabyddus o'r un cyfnod.


Diwrnod 1 PM: Gwarchodfa natur a thro cerdded Glan yr Afon

Mae'r safle hwn yn hafan i fywyd gwyllt ac adar. Lle hyfryd i gerdded ac yn hygyrch i bawb, gyda llwybrau eang ar gyfer cerddwyr a beicwyr, gan arwain o dref Cydweli i'r aber ar hyd yr afon.

Diwrnod 2 Trwy'r dydd: Parc Gwledig Pen-bre

Parc Gwledig Pen-bre yw un o atyniadau pennaf Cymru. Gyda’i draethau tywod euraidd sydd wedi ennill gwobrau, llethr sgïo sych, tobogan, golff gwyllt, pitsio a phytio, trên bach, ardal chwarae antur, canolfan geffylau ac amrywiaeth o lwybrau natur ...mae rhywbeth yma at ddant y teulu cyfan!

Diwrnod 3 AM: Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir

Mae Canolfan y Gwlyptir Llanelli yn drysorfa o weithgareddau bywyd gwyllt: gallwch fwydo'r ŵydd brinnaf yn y byd â llaw, chwilio am las y dorlan, llygod dŵr a gweision y neidr tra byddwch yn mynd ar daith saffari mewn canŵ, heb anghofio mynd i ben yr olygfan i weld golygfeydd panoramig 360˚ gwych.

Diwrnod 3 PM: Plas Llanelly

Dwlu ar wisgoedd drama? Beth am fynd am wâc i Blas Llanelly, sy'n dyddio i'r 18fed ganrif a mynd ar daith dywysedig er mwyn dysgu am deulu dylanwadol Stepney a chlywed straeon a hanesion y lle. Mae'r caffi, sydd yn y Parlwr Gorau a'r Ystafell Groeso, yn lle delfrydol i gael te prynhawn blasus.

Diwrnod 4 AM: Parc Arfordirol y Mileniwm

Man delfrydol i ymwelwyr â'r parc ymlacio a mwynhau'r golygfeydd hyfryd o Fae Caerfyrddin a Phenrhyn Gŵyr. Mae yno giosg hufen iâ a maes chwarae antur hefyd, felly mae'n lle perffaith i gadw'r plantos yn brysur.

Diwrnod 4 AM: Chwarter Hamdden Porth y Dwyrain

Yng nghanol datblygiad Porth y Dwyrain mae sinema aml-sgrîn Odeon a theatr hollol gyfoes y Ffwrnes. Mae yno raglen theatr fyw o'r radd flaenaf drwy gydol y flwyddyn ac mae cystal ag unrhyw beth sydd gan y West End i'w gynnig ar hyn o bryd! Hefyd mae gan Borth y Dwyrain ystod o fwytai gan gynnwys Nando’s, hufen iâ Joe’s, a Costa Coffee; mae rhywbeth at ddant pawb o amgylch pob cornel.

Diwrnod 5 AM: Clwb Golff a Sba Machynys

Treuliwch fore ar y cwrs golff heriol Nicklaus gan fwynhau’r olygfa o Benrhyn Gŵyr. Neu, beth am gael bach o faldod yn Sba’r Mynachod gan ymgolli mewn amrywiaeth o gyfleusterau.

Diwrnod 5 AM: Parc Howard

Archwiliwch orffennol diwydiannol y dref trwy ymweld â'r amgueddfa ym Mhlasty Parc Howard, sydd yn adeilad trawiadol mewn parcdir prydferth.

Diwrnod 6 AM: Parc Sglefrio Ramps

Treuliwch fore cyffrous yn y parc sglefrio 12,000 troedfedd sgwâr dan do ac awyr agored gydag ystod amrywiol o rampiau, ac ewch i’r caffi 60 sedd pan fyddwch yn teimlo'n llwglyd.

Diwrnod 6 AM: Parc Garnffrwd

Mae Garnffrwd yn hafan i bysgotwyr, ac yn bendant nid yw’n rhywbeth i’w golli pan yn aros yn y sir. Mae'r llyn yn dal brithyll seithliw a brithyll glas o faint da (llawer mewn ffigurau dwbl) yn ogystal â brithyll brown a theigr

Diwrnod 7 AM: Harbwr Porth Tywyn

Mae Porth Tywyn yn dref harbwr fach ddymunol ym Mharc Arfordirol y Mileniwm sy'n fwyaf adnabyddus fel y man lle glaniodd Amelia Earhart wedi iddi dorri record y byd fel y fenyw gyntaf i hedfan ar draws yr Iwerydd yn 1928.  Ar y ffordd i'r harbwr, fe welwch ffatri enwog Parsons Pickles lle cynhyrchir y picls gorau gan ddilyn rysáit gyfrinachol, yn ogystal â bara lawr a chocos.

Diwrnod 7 PM: Canolfan Hamdden Llanelli

Wedi ei lleoli’n ganolog yng nghanol y dref gyda digonedd o fannau parcio ar y safle, mae gan y ganolfan hamdden fawr hon ddau bwll nofio deniadol gydag oriel wylio. Dyma weithgaredd delfrydol ar gyfer diwrnod gwlyb.