Ar y Traeth

Tywod rhwng eich bysedd traed, tonnau'n golchi yn erbyn y lan, archwilio pyllau glan môr gyda'r plant neu dal ton ar eich bwrdd syrffio. Beth ydych chi'n mynd i wneud ar draethau Sir Gaerfyrddin?

Fforio ar hyd yr arfordir

Mae yno gyfleoedd gwych i fforio ar hyd arfordir Sir Gaerfyrddin, ac mae modd dod o hyd i gregyn gleision a chocos o ansawdd uchel yn Llanelli a Phorth Tywyn. Gallwch eu dewis a'u coginio mewn mater o funudau a phrofi(steil Bear Grylls) gwledd berffaith yn yr awyr agored.

Pyllau glan môr creigiog

Po fwyaf llonydd yr ydych, y mwyaf yr ydych yn ei weld. Rhowch gipolwg ar bwll o ddŵr sy'n cael ei adael gan y llanw a chadwch lygad am greaduriaid yn symud ynddo. Olion malwod ar draws creigiau, cimwch yn y tywod, corynod mawr sy'n debyg i wymon, hyrddyn ifanc sy'n symud yn gyflym mewn dŵr bas a'r cranc hynod. Taflwch ddarn bach o gig o'ch brechdan i'r pwll ac arhoswch. Edrychwch am grancod meudwyol sy'n meddiannu cregyn gweigion gan ymwasgu iddynt; mae ganddynt grafanc yn fwy na'r llall, gan ffitio'n berffaith i'r gragen.

Adeiladu Argae o Dywod

Adeiladwch wal gylchog y gallwch sefyll y tu fewn iddi, er mwyn gweld pa mor hir y gallwch aros yn sych wrth i'r llanw ddod i mewn o'ch amgylch. Gwnewch gylch yn y tywod a phalwch y tywod o'r canol neu o'r tu allan i'r llinell gan greu wal gylch oddeutu 6 throedfedd o ddiamedr. Po fwyaf trwchus ac uchel yw eich wal, y hiraf y bydd yn para. Gallwch addurno'r wal â gwymon o gerrig a chregyn o'r traeth. Rhannwch yn dimau a gweld pwy all adeiladu'r un gorau. Pa bynnag un sy'n cwympo gyntaf sy'n colli. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei adeiladu islaw'r marc penllanw er mwyn i'r dŵr ddod mewn o'i chwmpas.

Mwynhewch bicnic

Mae ein traethau yn lleoliadau perffaith ar gyfer picnic yn yr haf. O fwrlwm Pentywyn i draeth eang Cefn Sidan, heb anghofio'r traethau bychan rhyngddynt, byddwch yn sicr o ddod o hyd i draeth perffaith.