Set Jetters

Cynyrchiadau Teledu

Un Bore Mercher, 2017 - Yn Bresennol 

Yn serennu Eve Myles

Lleoliadau ffilmio: Y rhan fwyaf o Sir Gaerfyrddin!

Mae ail gyfres o'r ddrama gyffrous hon ar ei ffordd. Mae'r rhaglen yn cael ei lleoli mewn tref ffug o'r enw Abercorran, ond unwaith eto Talacharn yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi darparu llawer o leoliadau allweddol y gyfres.

Traeth Pentywyn - Saith milltir o dywod euraidd sy'n ymestyn i'r gorwel yn y pellter - dyna draeth go iawn. Nid oes rhyfedd ei fod mor boblogaidd ymhlith teuluoedd.

Talacharn - Yn Nhalacharn y mae cartref Faith, a gallwch weld y castell a'r Stryd Fawr ddeniadol ar y sgrin fach.

Llansteffan - Cafodd y lleoliad newydd hwn ei gynnwys yn yr ail gyfres. Mae gan Lansteffan, sy'n agos i Afon Tywi, gastell Normanaidd ysblennydd a thraeth arbennig iawn. Mwynhewch sglodion a physgod blasus o Florries ar Draeth Llansteffan.

Caerfyrddin - Mae'r Neuadd Sirol hanesyddol yng Nghaerfyrddin yn cael ei defnyddio fel y llys. Mae Faith hefyd yn cael ei dangos ym mhrif sgwâr y dref yn aml.

Bwyta... Mae The Warren yng Nghaerfyrddin yn cynnig bwyd maethlon a dewisiadau gwych i lysieuwyr, warrenmanselst.co.uk

Cysgu... Mae The Judge's Library yng nghanol tref hanesyddol Caerfyrddin yn fwthyn cysurus sydd newydd ei adnewyddu. www.thejudgeslibrary.co.uk

A chwarae: Os ydych am fod yn egnïol... ewch ar feic i fwynhau taith dros 60 milltir o amgylch cestyll Dyffryn Tywi. www.darganfodsirgar.com/crwydro/llwybrau-beicio-epig/llwybrau-beicio-ar-y-ffordd/

 

Dr Who, 2009 

Yn serennu David Tennant, Lindsay Duncan

Lleoliadau ffilmio: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne

Y gromen yn y gerddi gwych hyn, a ddyluniwyd gan Norman Foster and Partners, yw'r tŷ gwydr un bwa mwyaf yn y byd, ac fe'i defnyddiwyd fel y Ganolfan Hydroponeg mewn pennod arbennig o Dr Who o'r enw The Waters of Mars. Hefyd yn y gerddi y mae Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, Plas Pili-Pala trofannol, lleoedd chwarae a gwarchodfa natur genedlaethol, yn ogystal â chaffis, www.garddfotaneg.cymru

Bwyta... Mwynhewch fwyd lleol blasus yn Wright’s Food Emporium, Golden Grove Arms, Llanarthne, wrightsfood.co.uk

Cysgu... Ewch i Home Farm House yr Ymddiriedaeth Genedlaethol ar Ystad Dinefwr, a adeiladwyd ar ddiwedd y 1700au yn unol â chyngor Capability Brown, y pensaer enwog. Mae'n cynnwys holl elfennau ffermdy traddodiadol, gyda thrawstiau agored, stofau coed tân a lloriau pren, ger Llandeilo https://www.nationaltrust.org.uk/holidays/home-farm-farmhouse-wales

A chwarae: Crwydrwch y gerddi, wrth gwrs! Ac wedyn ewch i weld y golygfeydd ysblennydd o gefn gwlad wrth gerdded i Dŵr Paxton ger Llanarthne, a gafodd ei adeiladu i anrhydeddu'r Arglwydd Horatio Nelson.

 

Traitors, 2019

Yn serennu Keeley Hawes, Emma Appleton, Michael Stuhlbarg

Lleoliadau ffilmio: Castell y Strade, Llanelli

Drama gyffrous Channel 4 â chwe rhan am was sifil Prydeinig a ddaeth yn ysbïwr ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Mae'r lleoliadau ffilmio wedi cynnwys Castell y Strade, sef plas rhestredig Gradd II o Oes Fictoria, mewn lleoliad tawel y tu allan i Lanelli. Mae Patrick Mansel Lewis, y perchennog presennol, yn arwain Teithiau Treftadaeth am awr yn y prynhawn ar y dydd Sul cyntaf a'r trydydd dydd Sul bob mis rhwng Ebrill a Medi, sy'n costio £10 i oedolion ac yn cynnwys lluniaeth ysgafn. 01554 774626, stradeycastle.com

Bwyta... Ewch i Machynys Bar & Brasserie sy'n edrych dros gwrs golff Nicklaus ger Bae Caerfyrddin, a gallwch fwynhau'r golygfeydd gwych ar y decin sy'n ymestyn o amgylch yr adeilad. http://www.machynys.com/

Cysgu... Mwynhewch aros yng Ngwesty a Sba Parc y Strade, Llanelli stradeyparkhotel.com

A chwarae: Ewch i Barc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli, sy'n cynnwys parcdir eco-gydnaws anhygoel gyda llwybrau cerdded a beicio a thraethau ysblennydd.

 

Decline & Fall, BBC TV 2017

Yn serennu Jack Whitehall, Eva Longoria a David Suchet

Lleoliadau ffilmio: Castell y Strade a Pharc Gwledig Gelli Aur

Roedd tair rhan i'r gyfres deledu hon a oedd yn addasiad clyfar o nofel Evelyn Waugh. Aeth David Suchet a Jack Whitehall i ffilmio yng Nghastell y Strade ar gyfer rhai o'r rhannau allweddol, gan ddefnyddio'r plasty Gothig diarffordd a mawreddog i'w botensial llawn. Gwnaethant hefyd ffilmio ym Mharc Gwledig Gelli Aur, lle mae'r tiroedd a'r caffi bellach ar agor i'r cyhoedd ac mae'r ystad yn cael ei hadnewyddu. https://www.facebook.com/GoldenGroveGelliAur/ 

Bwyta... Rhowch gynnig ar gaffi Pethau Da yng nghanol tref Caerfyrddin. Mae'n lle perffaith i gael cinio ac mae'r cacennau'n cael eu pobi'n ffres! www.pethauda.co.uk

Cysgu... Dim ond 15 munud i ffwrdd o Gaerfyrddin y mae Plas Glangwili, gwesty gwely a brecwast moethus ger Fforest Brechfa. www.glangwilimansion.co.uk

A chwarae: Archebwch le ar Daith Caerfyrddin Iasol i archwilio hanes arswydus y dref hanesyddol hon. Byddwch yn dysgu pam gwnaeth y pysgotwyr ddod o hyd i gyrff yn ogystal â physgod yn Afon Tywi, a'r cysylltiad â Mary Jane Kelly, dioddefwr olaf Jack the Ripper! www.thespookymagiccompany.co.uk/pages/creepy-carmarthen-tours.php

 

 

Ffilm

 

A Discovery of Witches, 2018 - Yn Bresennol

Yn serennu Matthew Goode, Teresa Palmer, Valarie Pettiford

Lleoliad ffilmio: Plasty a Gerddi Aberglasne, Llangathen

Defnyddiwyd rhan o Abserglasne ar gyfer Sept-Tours, sef cartref teulu de Clermont yn y ddrama deledu oruwchnaturiol wych hon. Mae gerddi Aberglasne wedi'u henwi'n un o'r 10 gardd ffurfiol orau yn y DU gan RHS. Mae'r tiroedd 10 erw yn cynnwys gardd glawstrog unigryw o Oes Elisabeth, Ninfarium sydd wedi ennill gwobrau, gardd dan do sy'n llawn planhigion isdrofannol ac ystafelloedd te hyfryd.

Bwyta... Mae Y Polyn, Capel Dewi, rhwng Caerfyrddin a Llandeilo yn gweini bwyd gwych, ypolyn.co.uk

Cysgu... Mae dau fwthyn gwyliau 5* hyfryd i'w rhentu ar safle gerddi Aberglasne aberglasney.org

A chwarae: Mae'n werth ymweld â Llandeilo i weld yr ystod o siopau bwtîc annibynnol.

 

Monty Python and the Holy Grail, 1975

Yn serennu John Cleese, Michael Palin, Eric Idle, Graham Chapman, Terry Gilliam

Lleoliad ffilmio: Castell Cydweli, Cydweli

Ar ddechrau'r ffilm gwlt hon, sy'n barodi doniol dros ben o chwedl y Brenin Arthur, mae'n dangos y Brenin (Chapman) a'i sgweier Patsy (Gilliam) yn agosáu at Gastell Cydweli, cadw.llyw.cymru, ar ddiwrnod niwlog iawn. Mae'n gastell Normanaidd sydd mewn cyflwr da yn edrych dros y dref ac Afon Gwendraeth.

Bwyta... Ewch i siopa a mwynhau cinio yn Siop Fferm a Chaffi Parc y Bocs, 01554 892 724, burnsfarmshop.co.uk

Cysgu... Arhoswch ym Mhorth Tywyn gerllaw ym Mar Caffi Whitfords gydag Ystafelloedd.

A chwarae: Gallwch gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru o Lanyfferi i Gydweli, 5.25 milltir/8.5 cilometr, sy'n rhoi golygfeydd godidog ar draws tri aber afon a Phenrhyn Gŵyr, llwybrarfordircymru.gov.uk

 

 

The Edge of Love, 2008

Yn serennu Keira Knightley, Sienna Miller, Matthew Rhys

Lleoliad ffilmio: Talacharn

Wrth gwrs, cafodd rhai rhannau o'r ffilm hon, sy'n seiliedig yn fras ar fywyd Dylan Thomas, eu ffilmio yn Nhalacharn, y dref brydferth lle y bu'r awdur enwog a'i deulu'n byw.

Bwyta... Mae The Ferryman Deli, yng nghanol y dref, yn lle gwych i gael cinio. Neu gallwch roi cynnig ar y swper ym mwyty Penderyn yn Browns Hotel (gweler isod).

Cysgu... yn Browns Hotel. Dyma oedd hoff dafarn Thomas, sydd wedi troi'n westy browns.wales

A chwarae: Mae'r atyniadau'n cynnwys Cartref Dylan Thomas, ei sied ysgrifennu a thaith gerdded dwy filltir sy'n dathlu ei gerdd am ei ben-blwydd yn 30 oed.

 

Stardust, 2007

Yn serennu Michelle Pfeiffer, Charlie Cox, Claire Danes, Robert de Niro 

Lleoliad ffilmio: Llyn y Fan Fach

Nid yw'n peri syndod bod llawer o ffilmiau yn ogystal â'r ffilm ramantus boblogaidd hon wedi tynnu sylw at Lyn y Fan Fach, sef y llyn rhewlifol 20,000 oed yn Llangadog. Cadwch lygad amdano yn King Arthur (2004, Clive Owen a Keira Knightley) hefyd. Lleolir y llyn ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Bwyta... Os ydych yn hoffi bwyd tafarn traddodiadol, bydd y Goose & Cuckoo yn Llangadog yn plesio pawb http://www.gooseandcuckoo-llangadog.co.uk/

Cysgu... Gallwch aros yn y Cawdor, yr adeilad coch mawr a thrawiadol yng nghanol tref farchnad Llandeilo, thecawdor.com 

A chwarae: Mae gweithgareddau ar gael ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan gynnwys cerdded, beicio a gwylio adar, a chofiwch edrych i'r wybren dywyll ryfeddol yn ystod y nos.

 

Six Minutes to Midnight, expected to be released later in 2019

Yn serennu Judi Dench, Jim Broadbent, James D’Arcy, Eddie Izzard

Lleoliad ffilmio: Llansteffan

Parc Gwledig Gelli Aur, bedair milltir o Landeilo, oedd y prif leoliad ffilmio ar gyfer y ffilm gyffrous hon sy'n digwydd yn y 1930au, yn ogystal â Chaerfyrddin a Llansteffan. Yn ystod y gwaith ffilmio mwynhaodd y Fonesig Judi hufen iâ Joe's ac aeth i'r Cawdor lle'r oedd hi'n dwlu ar y proffiteroliau.

Bwyta... Mae'r Bistro Capel Bach yn yr Angel yn Llandeilo yn gweini bwyd gwych, angelbistro.co.uk

Cysgu... Dilynwch ôl troed y sêr... Arhosodd y Fonesig Judi mewn gwesty moethus yn Llanarthne, sef Llwynhelyg Country House, llwynhelygcountryhouse.co.uk

A chwarae: Mwynhewch draeth Llansteffan, ei dywod meddal llawn cregyn cocos, lle mae yna feinciau a byrddau picnic. Gallwch barcio gerllaw mewn maes parcio mawr.

 

Pride, 2014

Yn serennu Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West

Lleoliad ffilmio: Castell Carreg Cennen

Mae'r ffilm gomedi-ddrama hon yn seiliedig ar stori ymgyrchwyr hoyw a helpodd lowyr yn ystod streic hir Undeb Cenedlaethol y Glowyr yn ystod haf 1984. Mae wedi'i ffilmio mewn nifer o leoliadau yng Nghymru, ond yr un hawsaf ei adnabod yw'r castell trawiadol hwn, a gafodd ei adeiladu ar fryn oddeutu 1277 ym mhentref Trap, bedair milltir i'r de o Landeilo, cadw.llyw.cymru

Bwyta... Mae Deli Ginhaus yn Llandeilo yn cynnig prydau hyfryd, bwydydd lleol ac amrywiaeth fawr o ddiodydd jin, ginhaus.co.uk

Cysgu... yn y Plough yn Rhos-maen, tua milltir i ffwrdd o Landeilo yn ardal brydferth Dyffryn Tywi.www.ploughrhosmaen.com/

A chwarae: Gallwch weld rhannau o'r lleoliad ffilmio drwy gerdded ar un o'r teithiau cerdded godidog sy'n mynd o amgylch y castell.