O Gawl i Gawl Sir Gaerfyrddin

Mae cawl yn bryd sy'n nodweddiadol o fwyd a lletygarwch Cymru. Dewch i ddarganfod y cawl gwych sydd ar gael ledled y Sir.

O Gawl i Gawl Ledled Sir Gâr

7749

Mae dyffrynnoedd ffrwythlon a thoreithiog ac afonydd chwim Sir Gaerfyrddin wedi golygu bod y rhanbarth yn darparu amrywiaeth eang o gynnyrch lleol gwych sy'n dod o'r tir; ac o ganlyniad, mae prydau blasus traddodiadol wedi cael eu gweini ledled y rhanbarth ers canrifoedd. Un o'r seigiau mwyaf adnabyddus hyn yw cawl, sef stiw sy'n eich twymo yn y gaeaf ac sy'n dal yn un o'r ffefrynnau ar fwydlenni ledled y sir.

Mae cawl, sy'n draddodiadol yn cynnwys cig dafad/oen o'r Mynydd Du, ac sy'n llawn dop o lysiau llesol gan gynnwys gwreiddlysiau, cennin Cymreig a garlleg gwyllt, yn un o ffefrynnau’r sir ymysg bwydgarwyr; ac mae gan bob rysáit ei chynhwysyn cyfrinachol ei hun neu 'wedd newydd' ar hen ffefryn. O'r delis dethol yn nhref farchnad Llandeilo i'r tafarndai to gwellt sy'n dyddio'n ôl i'r 14eg ganrif, mae llefydd ar draws y sir yn cynnig eu fersiwn eu hunain o'r saig sylweddol sy'n nodweddiadol o seigiau Sir Gaerfyrddin. Er mwyn helpu ymwelwyr i ganfod y cawl campus sy'n cael ei gynnig ledled y sir, mae llwybr 'O Gawl i Gawl' wedi'i lansio: mae'n hoelio sylw ar y llefydd gorau lle gellir gwledda ar y stiw blasus.

The Ginhaus

Ginhaus Deli Ltd, 1 Stryd y Farchnad, Llandeilo, SA19 6AH

Mae'r Ginhaus yn delicatessen ac yn far jin a gwin cŵl ar y naw, yng nghanol tref farchnad siopau bwtîc Llandeilo. Yma fe gewch ystafelloedd wedi'u haddurno mewn arddull ychydig bach yn anarferol (gan gynnwys lloriau a wnaed o geiniogau!) a hefyd gownteri â stoc dda o gawsiau lleol, bara, olifau, anti-pasti, charcuterie a mwy na 180 o wahanol fathau o jin; yn ogystal ag amrywiaeth o fwydydd Cymreig traddodiadol sydd ar gael bob dydd. Mae'r Ginhaus yn rhoi tro cyfoes i'r saig trwy gynnig cawl Ham Cymreig gyda chobler Cafiar y Cymro a'r Fenni, sy'n fendigedig o flasus.

ginhaus.co.uk   01558 823030

7594

Pethau Da

2 Heol Mansel, Caerfyrddin. SA31 1QX

Mae awyrgylch cynnes a chartrefol Pethau Da yn eich croesawu i ymlacio a mwynhau ein bwyd cartref gan ddefnyddio cynhwysion o ansawdd a geir yn lleol lle bynnag y bo'n bosibl. Ar ddiwrnod oer gaeafol o flaen tân go iawn, gallwch fwynhau cawl traddodiadol wedi'i weini â darn trwchus o gaws pob gan ddefnyddio'r caws Cymreig gorau a Chwrw Bluestone. Mae'r fersiwn crand hwn o gaws ar dost yn cynnig rhywbeth bach yn wahanol i'r pryd arferol ac yn rhoi cyfle arall i'n cwsmeriaid flasu rhai o'r bwydydd Cymreig traddodiadol heb anghofio ei fod yn mynd yn dda gyda'r cawl hefyd. Cyfuniad bendigedig i fwydgarwyr! 

PethauDa.co.uk   01267 236300

7712

Carreg Cennen Castle

Trapp, Llandeilo. SA19 6UA

Ar ôl goresgyn y gwynt sy'n chwythu ar dop yr amddiffynfeydd yng Nghastell Carreg Cennen, does dim yn well na basnaid o gawl i dwymo.  Credwch neu beidio, does dim cig yn y cawl a weinir yma ond mae'n bryd sydd wedi bod yn boblogaidd ers dros 30 o flynyddoedd a hynny yn bennaf yn sgil y ffacbys coch sy'n cael eu mudferwi'n araf i berffeithrwydd ac sy'n ychwanegu'r melyster perffaith i lwyth o lysiau talpiog. Gweinir y cawl gyda thafell drwchus o fara a darn go fawr o gaws cheddar Cymreig. 

carregcennencastle.com   01558822291

 

7647

Sosban 

Tŷ'r Pwmp, Doc y Gogledd, Llanelli, SA15 2LF

Mae'r Sosban, sydd mewn adeilad rhestredig Gradd II yn Noc y Gogledd, Llanelli yn adnabyddus fel un o fwyta mwyaf arloesol y Deyrnas Unedig. Mae Andrew Sheridan, Prif Gogydd y Sosban, yn cynnig bwydydd rhagorol â blasau modern amlwg ar ffurf bwydlen sy'n llawn cynhwysion tymhorol, blasau bendigedig wedi'u cyflwyno ar blât mewn ffordd ddeniadol i ymwelwyr y Sosban. Caiff ei angerdd tuag at fwyd o safon a blasau tymhorol eu hadlewyrchu yn ei fwydlenni, sy'n darparu'r cynhwysion gorau sydd ar gael, wedi'u coginio â dawn a chreadigrwydd i westeion. Mae cawl Andrew yn gyfuniad modern o gawl cig oen traddodiadol â therîn tato, ceuled gafr a garlleg gwyllt.

sosban.wales   01554 270 020          

7723

The Ferryman Delicatessen

Exeter House, Stryd y Brenin, Talacharn, SA33 4RY

Mae'r Ferryman Delicatessen yn nefoedd i fwydgarwyr yng nghanol tref Talacharn. Yno, gweinir coffi masnach de gan farista arbennig, platiaid o gawsiau o Gymru, cacennau cartref a phot o de, heb anghofio peis a thartenni lleol. Gweinir y cawl cig oen cartref blasus â bara artisan crystiog a thalp o gaws o Gymru. Mae'r Ferryman Delicatessen ar stryd fawr tref hanesyddol Talacharn, yn agos at y Castell a Chartref Dylan Thomas ac yn fan delfrydol i brofi hyfrydwch Talacharn.

theferrymandeli.co.uk  01994 427398

7731

Maddocks

1 Heol y Bryn, y Tymbl Uchaf, Llanelli. SA14 6DP

Mae siop Maddocks, a agorodd flwyddyn yn ôl yn unig, bellach yn ganolbwynt i'r pentref.  Mae'r perchenogion yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn cynnig rhywbeth gwahanol.  Mae i'r siop naws ac edrychiad unigryw ac mae'r cawl yn boblogaidd iawn gan beri i gwsmeriaid ddod yn ôl am fwy bob tro.

Mae'r cawl cig eidion cartref yn cynnwys gwreiddlysiau a llond llaw o bersli wedi'i dorri yn ogystal â phys a sesnin arbennig, sy'n parhau i fod yn gyfrinach. Gweinir y cawl gyda baguette crystiog a thalp sylweddol o gaws cheddar aeddfed ar yr ochr neu wedi'i gratio dros ben y cawl. Blasus Iawn!

 Maddocks    01269 498009

7646

The Warren

11 Heol Mansel, Caerfyrddin, SA31 1PX

Aeth Deri Reed a'i bartner busnes, Steffan Lemke Elms ati i gymryd dros Caban y Dderwen gynt a chynnal ymgyrch cyllido torfol er mwyn codi arian o'r gymuned leol i ail-lansio'r lle fel The Warren. Ethos y ddau yw gweini bwyd syml, onest a maethlon a diodydd i gyd-fynd â hyn. Defnyddir cig oen organig o Fferm Hazelwell yn Hendy-gwyn ar Daf i wneud y cawl heb anghofio'r cynhwysyn cyfrinachol sef saets cartref o bolydwnnel personol y perchenogion. Gweinir y cawl gyda chaws cheddar aeddfed a thorth frag a charwe gartref.

warrenmanselst.co.uk   01267 236079

7653

The Printing Office

1 Stryd Lydan, Llanymddyfri, SA20 0AR

Mae caffi bach, golau ac awyrog The Old Printing Office yn cuddio yng nghefn siop anrhegion ffyniannus yn nhref farchnad hanesyddol Llanymddyfri. Mae'r fwydlen fer a thymhorol sy'n cynnig bwyd cartref yn rhoi'r un pwyslais ar brydau llysieuol ond mae'r perchenogion wedi cadw elfen draddodiadol i'w cawl gan ddefnyddio gwddf oen Cymreig gyda thalp o fara surdoes organig crystiog a chaws cheddar Cymreig cryf. I ddathlu blasau o Gymru, caiff y llysieuyn cenedlaethol sef y genhinen ei chyfuno â pherlysiau a rhosmari mewn pesto a'i chwyrlio drwy'r cawl.

theoldprintingoffice.co.uk    01550 720690

7717

The Plough Rhosmaen

Rhosmaen. SA19 6NP

Y Plough yw un o'r tafarndai hynaf yn Llandeilo ac mae'n dyddio'n ôl mor bell ag 1858 pan oedd yn un o'r 23 o dafarndai yn y dref oedd â 290 o dai yn unig. Ers hynny, mae'r Plough wedi tyfu mewn maint a statws ac erbyn heddiw, mae'n westy bwtîc 4 seren. Fodd bynnag, maent yn gweini cawl traddodiadol sy'n cynnwys cig oen a llysiau lleol ffres gyda chaws o Gymru a bara crystiog.

ploughrhosmaen.com  01558 823431

7756

The Forest Arms

Brechfa.  SA32 7RA.

Yng nghanol Dyffryn Cothi mae'r dafarn bentref draddodiadol hon, sydd hefyd yn darparu ystafelloedd, ac agorodd ei drysau am y tro cyntaf ar ddiwedd 2014 ar ôl cael ei hadnewyddu'n llwyr. Mae tu mewn y dafarn wedi'i addurno â steil gyda digonedd o gyffyrddiadau traddodiadol, gan roi cipolwg ar hanes difyr y dafarn. Mae'r fwydlen o brydau blasus a gynigir gan y dafarn yn denu pobl i deithio milltiroedd i ymweld â'r lle. Mae cawl y Forest Arms yn cynnwys cig oen Cymreig wedi'i goginio'n araf, ac i roi blas iddo defnyddir dail llawryf, gwreiddlysiau a chynhwysyn cyfrinachol hynod Gymreig o'r bar! Gyda'r cawl, rhoddir darnau wedi'u rhwygo o fara gwerinwr a chaws cheddar Cymreig.

forestarms.com   01267 202288

7598

Bragdy a Thafarn To Gwellt y White Hart

Llanddarog, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8NT

Mae tafarn y White Hart, sydd ym mhentref Llanddarog, yn un o dafarndai to gwellt hynaf Cymru, ac yma ceir awyrgylch braf, cartrefol ac mae'r tu mewn yn draddodiadol; gan gynnwys trawstiau derw traddodiadol a thân coed cartrefol. Mae'r dafarn hyd yn oed yn bragu ei chwrw a'i seidr ei hun ar y safle, a bydd distyllfa newydd yn agor yno'n hwyrach eleni, a fydd yn ddistyllfa grefft fwyaf Cymru. Mae cawl ar gael yn y White Hart drwy gydol misoedd y gaeaf ac mae'r dafarn yn gofalu bod rhywfaint o'i chwrw unigryw ei hun yn cael ei roi ynddo gyda'r cynhwysion traddodiadol sef cig oen Cymreig, llysiau a haidd perlog. Gyda'r cawl cynhesol, ceir bara pob twym a chaws Cymreig.

thebestpubinwales.co.uk   01267 275395

7597

Wright’s Food Emporium

Golden Grove Arms, Llanarthne. SA32 8JU.

Oddi ar ddiwedd y 18fed ganrif, mae'r dafarn goets draddodiadol hon wedi paratoi lluniaeth a bwyd lleol, traddodiadol. Â'r dafarn bellach yn gartref i Wright's Food Emporium, mae'r caffi gwahanol, steil bistro hwn yn paratoi llu o gynnyrch lleol a seigiau cartref, ffres, sydd ychydig bach yn wahanol; mae'r pwyslais ar nwyddau lleol gan grefftwyr bwyd, a hanfodion blasus y deli. Mae eu cawl yn sicr yn un o hoff brydau eu cwsmeriaid ac mae'r cawl yn cynnwys cig coesgyn mochyn, cig ysgwydd oen a digonedd o lysiau. Gyda'r cawl rhoddir caws llaeth amrwd Gorwydd Caerphilly, a bara graneri cartref.

wrightsfood.co.uk   01558 668929

7601

The Royal Oak Inn

Rhandirmwyn, Llandovery, SA20 0NY

Cafodd tafarn y Royal Oak Inn, a oedd gynt yn lluest hela i ystâd Cawdor, ei gweddnewid yn dafarn ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif gan fwyngloddiwr o Gernyw a dyna y bu hi ers hynny; mae ei harlwy yn cynnwys amrywiaeth o wahanol gwrw go iawn lleol a phrydau cartref ym mhentref hardd Rhandir-mwyn. Paratoir cawl y Royal Oak gan ddefnyddio cig oen Cymreig lleol, cennin gwreiddlysiau a dogn iach o bupur du; gyda'r cawl, ceir rhôl gynnes, menyn lleol a chaws cheddar Cymreig.

theroyaloakinn.co.uk    01550 760201

7600

Llanelly House

Stryd y Bont, Llanelli. SA15 3UF.

Mae'r tŷ tref hwn sy'n ddarlun o dŷ o'r oes Sioraidd ac sydd wedi'i adfer, yn cynnig bwydlen fendigedig mewn adeilad hanesyddol trawiadol. Yn y caffi yn ystod y dydd ac ar gyfer pob digwyddiad a gynhelir yno, maent yn gwneud eu gorau i gynhyrchu bwyd bendigedig Cymreig gan ddefnyddio cyflenwyr lleol a chynnyrch Masnach Deg. Mae cawl wedi chwarae rhan bwysig yn hanes bob teulu o ardal Llanelli ac mae cawl blasus Plas Llanelly yn cynnwys cig oen traddodiadol gyda bara artisan a menyn a chaws Cymreig.

llanelly-house.org.uk   01554 772857

7596

Gwesty Boars Head

120 Heol Awst, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3AE

Mae gwesty Boars Head, sy'n dyddio'n ôl i ddechrau'r 17eg ganrif, yn hen dafarn goets sydd â chyfoeth o hanes. Mae'r hen dafarn goets, sydd yng nghanol tref farchnad ffyniannus Caerfyrddin, yn cynnig awyrgylch cartrefol a chroesawgar i'w gwesteion - ac mae ganddi 16 o ystafelloedd en suite cyfforddus.  Cawl yw un o seigiau mwyaf poblogaidd y dafarn a chaiff ei baratoi gan ddilyn rysáit draddodiadol. Gyda’r cawl, rhoddir rhôl grystiog ffres a thalp o gaws Cymreig. Efallai y bydd angen ichi archebu lle yma, gan fod llond bysiau o ymwelwyr yn galw heibio'n rheolaidd i gael blasu pryd mwyaf adnabyddus y dafarn!

boarsheadhotel.net   01267 222789 

7652

The Plash Inn

Llanfallteg, Hendy-gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin, SA34 0UN

Mae Steve a Christie yn cynnig croeso cynnes Cymreig a phrofiad tafarn go iawn yn The Plash Inn lle cewch ymlacio a mwynhau o flaen y tân coed agored arbennig yng nghanol y dafarn. Mae cawl Christie ar y fwydlen yn ystod mis Chwefror a Mawrth ac ar gyfer holl Gemau Cymru ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, darperir y cawl AM DDIM! Rhoddwyd y rysáit iddi gan un o'r trigolion lleol ac mae wedi bod yn bryd poblogaidd ar y fwydlen ers y 10 mlynedd diwethaf! Mae'r cawl blasus, sy'n cymryd dau ddiwrnod i'w wneud ac yn cael ei weini gyda bara crystiog twym a chwpl o dalpiau o gaws cheddar aeddfed, yn toddi yn eich ceg!

theplashinn.co.uk    01437 563 472

7592

Gwesty’r Emlyn Hotel

Heol y Bont, Castellnewydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, SA38 9DU

Mae'r hen dafarn goets hon yn dyddio'n ôl dros 300 mlynedd ac yn cynnig llety chic, sba a bwyty a argymhellir gan Michelin ac sydd â bwydlen ddyddiol o brydau ffres. I roi blas bendigedig i'w gawl, mae Gwesty'r Emlyn yn defnyddio cig eidion Cymreig lleol. Gyda bara aml-rawn, cartref, crensiog, cynnes, a darn o gaws cheddar Dragon i'w bwyta gyda'r cawl, mae'r pryd sylweddol hwn yn siŵr o'ch bodloni.

 

emlynhotel.co.uk   01239 710317

7754

SYLWCHl Mae'n bosibl nad yw rhai o'r llefydd yn gweini cawl yn ddyddiol.