Coronafeirws (COVID-19)

Darganfod Sir Gâr o 6 Gorffennaf

Y newyddion da yw y gallwch ddod i ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin o 6 Gorffennaf wrth i'r cyfyngiadau teithio 5 milltir gael eu codi gan Lywodraeth Cymru. Byddwch yn gallu ymweld â rhai o'n hatyniadau awyr agored megis Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Pharc Gwledig Pen-bre, yn ogystal ag aros yn un o'n nifer o ddarparwyr llety am wyliau hir-ddisgwyliedig o 11 Gorffennaf* a mwynhau lletygarwch yn ein bwytai, tafarndai a chaffis o 13 Gorffennaf **

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Newyddion Diweddaraf i weld y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Newyddion Diweddaraf

Croeso nôl...

Y newyddion da yw y gallwch ddod i ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin o 6 Gorffennaf wrth i'r cyfyngiadau teithio 5 milltir gael eu codi gan Lywodraeth Cymru. Byddwch yn gallu ymweld â rhai o'n hatyniadau awyr agored megis Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Pharc Gwledig Pen-bre, yn ogystal ag aros yn un o'n nifer o ddarparwyr llety am wyliau hir-ddisgwyliedig o 11 Gorffennaf* a mwynhau lletygarwch yn ein bwytai, tafarndai a chaffis o 13 Gorffennaf **

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl, ond oherwydd y pandemig, bydd rhai pethau'n wahanol. Efallai eich bod am gael sicrwydd o ran eich iechyd ac os bydd croeso i chi. Yn yr un modd, mae ein cymunedau'n pryderu y gall y firws ledaenu'n gyflymach pan fyddwn yn ailagor y diwydiant twristiaeth.

Felly, dyma beth rydyn ni'n ei wneud.

Er y bydd Sir Gaerfyrddin mor wych ag erioed, byddwch yn sylwi ar rai newidiadau yn y ffordd rydym yn gweithredu ac efallai rhai gwahaniaethau o ran amserlenni ailagor ar gyfer rhai gwasanaethau sydd gennym yma yng Nghymru o gymharu ag ardaloedd eraill o'r DU. Yn syml, bydd angen i chi wneud mwy o waith ymchwil, cynllunio ac archebu ymlaen llaw ar gyfer eich arhosiad neu ddiwrnod allan.

Er mwyn diogelu pawb, mae ein busnesau twristiaeth yn rhoi safonau glanhau uwch ar waith ac yn newid eu gweithdrefnau i gydymffurfio â chanllawiau'r Llywodraeth. Erbyn hyn, mae llawer ohonynt wedi cyflawni'r achrediad twristiaeth newydd ledled y DU a elwir yn Barod Amdani, felly cadwch lygad am y rhai sy'n arddangos eu hachrediad!

Mae mesurau diogelwch pellach yng nghanol ein trefi yn cynnwys arwyddion a phosteri ynghylch cadw pellter cymdeithasol a chiwio, yn ogystal â pharcio am ddim yng nghyfleusterau sy'n eiddo i'r Cyngor.

Os yw llecyn hardd neu draeth yn rhy brysur, beth am fynd i ddarganfod lle newydd a chrwydro ein trysorau cudd gan gynnwys Bae Caerfyrddin yn y De a Mynyddoedd Cambria yn y Gogledd. Os oes gennych gwestiwn o hyd ar ôl pori drwy'r holl bethau i'w gwneud a'u gweld ar ein gwefan, cysylltwch ag un o'n staff dwyieithog drwy ein "llinell gymorth" gwybodaeth i dwristiaid drwy anfon e-bost i twristiaeth@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 231557. Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl

Gyda'n gilydd, gallwn;

• Parchu ein canllawiau, mesurau diogelwch, cymunedau lleol ac eraill o'ch cwmpas
• Diogelu eich hunain, pobl eraill a gwasanaethau critigol; arhoswch gartref os ydych chi'n teimlo'n sâl
• Mwynhau ein pobl, lleoedd a lletygarwch yn ddiogel - diolch am gefnogi busnesau lleol i'w cael yn ôl ar eu traed

Diolch