Taith Prydain 2018

Bydd Taith Prydain OVO Energy 2018 yn dechrau yn Ne Cymru am y tro cyntaf gan fod Sir Gaerfyrddin a Chasnewydd yn cynnal cymal agoriadol Taith genedlaethol Prydain ddydd Sul, 2 Medi.

Dyma fydd y tro cyntaf i Daith Prydain ymweld â Sir Gaerfyrddin gyda'r sir yn croesawu 120 o feicwyr proffesiynol gorau'r byd ar gyfer dechrau ras broffesiynol fwyaf Prydain.

Mae Cymal 1 y ras yn dechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre a bydd yn mynd trwy Gydweli, Caerfyrddin, Nantgaredig, Llanarthne, Ffair-fach, Bethlehem, Llangadog a Llanymddyfri. Wrth i'r ras adael y sir, bydd yn parhau trwy Fannau Brycheiniog i'r diwedd yng nghanol dinas Casnewydd.

Mae'r 175 cilometr sydd rhwng y dechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre a'r llinell derfyn ymhell o fod yn wastad.

I ddathlu Taith Prydain OVO yn dod i Sir Gaerfyrddin rydym wedi llunio digwyddiadau gwych ar hyd y llwybr. Mae digon o gyfleoedd i fusnesau, cymunedau ac unigolion lleol gymryd rhan.

Cystadleuaeth i blant

9981

Beth am ddylunio crys ar gyfer taith feicio fwyaf Prydain? Bydd y cynllun buddugol yn cael ei roi ar grys ac yn cael ei gyflwyno i'r holl feicwyr o Gymru wrth iddynt ddechrau'r cymal cyntaf.

Bydd yr enillydd hefyd yn cwrdd â'r beicwyr o Gymru cyn iddynt ddechrau'r ras ar y dydd Sul.

Mae'n rhaid i chi fod yn 16 oed neu iau i gystadlu. Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw dydd Gwener, 3 Awst.

Cymryd rhan yn y Cystadlu

Cystadleuaeth celf tir

9917

Awydd creu campwaith celf tir yn Sir Gaerfyrddin? – traddodiad ar hyd y llwybr. Mae'r trefnwyr yn edrych am y celf tir gorau, mwyaf trawiadol. Mae grwpiau cymunedol, ysgolion, busnesau a pherchnogion tir yn cael eu hannog i gymryd rhan.

Bydd gwobrau i'r tri gorau. Mae angen cyflwyno'ch gwaith celf tir erbyn 17:00 ddydd Gwener, 24 Awst 2018.

 

Cymryd rhan yn y Cystadlu

Gweithio gyda ni

9930

Os ydych yn fusnes bach neu fawr, yn Gyngor Tref neu Gymuned, neu’n sefydliad sy’n bartner, hoffem weithio gyda chi i hyrwyddo Sir Gâr a Thaith Prydain ar y cyd.

Lawrlwythwch ein canllawiau brand a phecyn gwybodaeth am ragor o wybodaeth am yr hyn y gallwch chi ei wneud i fod yn rhan o'r digwyddiad.


Lawrlwythwch eich pecyn gwybodaeth

Cofrestru i wirfoddoli

A ydych chi'n feiciwr brwd? A hoffech chi gymryd rhan? Mae Taith Prydain yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi'r ras yn ystod y dydd.

Nwyddau ar werth

Mae gennym nifer bach o grysau beicio Taith Prydain OVO Energy ar werth. Maent ar gael mewn meintiau oedolion a phlant. Plant - £20. Oedolion - £35.

Ar gael i’w prynu ar-lein o’r 20 Gorffennaf.

Lletygarwch

Gwyliwch gymal cyntaf y ras wrth iddo adael Parc Gwledig Pen-bre mewn steil. Beth am dalu £30 y person am le yn y clwb brecwast lletygarwch i westeion arbennig? Cewch olwg arbennig o'r beicwyr yn cofrestru a byddwch yn derbyn bag trugareddau pwrpasol a fydd yn cynnwys cofraglen swyddogol o'r ras.

Rhannwch eich lluniau

Dilynwch Taith Prydain yn Sir Gaerfyrddin ar Facebook, Twitter  ac  Instagram.

Rhannwch eich lluniau a'ch profiadau gan ddefnyddio #beiciosirgar #carmscycling.

Gwnewch benwythnos ohono...

Mae cyrraedd Sir Gaerfyrddin yn ddigon hawdd. Mae gennym gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog i'r sir boed hynny ar fws, ar drên neu ar y ffordd a llety sy'n addas i bawb - boed yn dai gwledig neu'n wersylla!

Llefydd i aros

9937

Mae gennych ddigonedd o ddewis o ran llefydd i aros yn Sir Gaerfyrddin, boed hynny'n blastai gwledig godidog, tai tref trendi, llefydd gwely a brecwast â steil, gwestai bwtîc pert a llefydd gwersylla cŵl.

Be Sy’ Mlaen

9938

Bydd digwyddiadau'n cael eu trefnu drwy gydol y penwythnos i ddathlu Taith Prydain. Os ydych yn cynnal digwyddiad cofiwch ei ychwanegu i'n tudalen Be sy' mlaen.

Ar dy feic...

9157

P'un a ydych eisiau teithio ar hyd llwybr Taith Prydain, mynd ar daith feicio mynydd gyffrous neu daith feicio sy'n addas i'r teulu, mae gan Sir Gaerfyrddin y cyfan.

Dolenni defnyddiol

 

Dilynwch Taith Prydain yn Sir Gaerfyrddin ar FacebookTwitter ac Instagram.

Rhannwch eich lluniau a'ch profiadau gan ddefnyddio #beiciosirgar #carmscycling.