Taith Merched OVO Energy 2019

Bydd cymal olaf Taith Merched OVO Energy 2019, ras broffesiynol fwyaf Prydain i ferched, yn cael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin ar 15 Mehefin.

 

 

Dyma'r tro cyntaf i Daith Merched OVO Energy ymweld â Sir Gaerfyrddin a bydd y sir yn croesawu 100 o feicwyr proffesiynol gorau'r byd ar gyfer cymal olaf ras feicio broffesiynol fwyaf Prydain.

Bydd cymal 6 y ras yn dechrau ym Mharc Caerfyrddin ac yn teithio drwy Gaerfyrddin, Nantgaredig, Brechfa, Abergorlech, Talyllychau, Llandeilo, Ffairfach, Bethlehem, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Mynydd Du, Brynaman Uchaf, Garnant, Rhydaman, Penygroes, Gors-las, Cefneithin, Pontyberem, Carwe, Trimsaran, Pinged gan orffen ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Bydd rhai o'r beicwyr gorau yn y byd gan gynnwys pencampwyr Olympaidd, pencampwyr y Byd yn ogystal â beicwyr gorau Prydain a sêr y dyfodol yn beicio drwy ein sir hyfryd gan fanteisio ar ddau o’n cyfleusterau beicio cenedlaethol – ein felodrom hanesyddol yng Nghaerfyrddin a’n Cylchffordd Gaeedig Genedlaethol newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae'r 79 milltir sydd rhwng y dechrau ym Mharc Caerfyrddin a'r diwedd ym Mharc Gwledig Pen-bre ymhell o fod yn wastad.  Bydd y cymal yn cynnwys oddeutu 1,800 metr o ddringo sy’n golygu mai dyma’r cymal ail anoddaf yn hanes Taith Merched OVO Energy.

 

Uchafbwyntiau ras y llynedd.

Byddwn yn annog pawb i gymryd rhan, dangos eich cefnogaeth a gwneud rhywfaint o sŵn. 

Ffenestri Siopau

Rhowch groeso gwresog i’r beicwyr wrth iddynt basio trwy eich tref neu’ch pentref.

Caiff busnesau lleol mewn cymunedau ar hyd y daith eu hannog i weddnewid ffenestri eu siop / swyddfa a chreu gwledd i’r llygad.

Ymunwch yn hwyl y digwyddiad a helpwch i wneud cymal olaf y ras feicio i ferched, sef yr un fwyaf ei bri yn y DU, yn ddathliad go iawn.
Felly ewch ati i danio eich dychymyg, rhyddhau eich ochr greadigol ac ymuno yn yr hwyl – dyma gyfle eich busnes chi i ddisgleirio!

Rhowch wybod i ni am eich cynlluniau

Cystadleuaeth dylunio baner

Ewch ati i greu, chwifio a rhannu eich baner Taith Merched eich hun yn y ras eleni.

Bydd trefnwyr Taith Merched OVO Energy yn cynnal cystadleuaeth i ddylunio'r faner swyddogol am y tro cyntaf. Gallwch greu a dylunio eich baner eich hun i ddangos eich cefnogaeth i'ch arwyr beicio, beicwyr y genedl neu eich hoff dimau neu i ddangos balchder yn eich pentref neu eich tref leol.

Gallwch chwifio'r baneri hyn gartref o flaen y teledu neu wrth ymyl y ffordd wrth wylio'r ras yn fyw! A chofiwch rannu lluniau ohonoch chi a'ch baneri ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #OVOWT a @BeicioSirGâr.

Bydd gwobr arbennig ar gyfer y faner fwyaf creadigol â'r dyluniad gorau!

Cymerwch ran yn y gystadleuaeth

Gweithio gyda ni

Os ydych chi'n fusnes bach neu fawr, yn Gyngor Tref neu Gyngor Cymuned neu'n sefydliad partner, yna hoffem weithio gyda chi i hyrwyddo Sir Gaerfyrddin a Thaith Merched OVO Energy.

Ydych chi'n frwd dros feicio, hoffech chi fod yn rhan o hyn? Mae Taith Merched OVO Energy yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda'r ras yn ystod y dydd.

Lawrlwythwch ein canllawiau brand a'n pecyn gwybodaeth er mwyn cael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei wneud i fod yn rhan o'r digwyddiad.

Lawrlwythwch eich pecyn gwybodaeth

Gwnewch benwythnos ohono...

Mae cyrraedd Sir Gaerfyrddin yn ddigon hawdd. Mae gennym gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog i'r sir boed hynny ar fws, ar drên neu ar y ffordd a llety sy'n addas i bawb - boed yn dai gwledig neu'n wersylla!

Llefydd i aros

Mae gennych ddigonedd o ddewis o ran llefydd i aros yn Sir Gaerfyrddin, boed hynny'n blastai gwledig godidog, tai tref trendi, llefydd gwely a brecwast â steil, gwestai bwtîc pert a llefydd gwersylla cŵl.

Be Sy'mlaen

Bydd yna ddigwyddiadau yn cael eu trefnu trwy gydol y penwythnos i ddathlu Taith Prydain. Os ydych yn cynnal digwyddiad, cofiwch ei roi ar ein tudalen Be sy' mlaen.

Ar dy feic...

P'un a ydych eisiau teithio ar hyd llwybr Taith Prydain, mynd ar daith feicio mynydd gyffrous neu daith feicio sy'n addas i'r teulu, mae gan Sir Gaerfyrddin y cyfan.

 

Dilynwch Taith Prydain yn Sir Gaerfyrddin ar FacebookTwitter ac Instagram.

Rhannwch eich lluniau a'ch profiadau gan ddefnyddio #beiciosirgar #cyclecarms.