Hanner Tymor y Sulgwyn

Beth am fanteisio i'r eithaf ar wyliau ysgol yn Sir Gaerfyrddin

 

Hwyl Hanner Tymor i'r Teulu

Nid oes lle gwell na Sir Gaerfyrddin i deuluoedd sy'n chwilio am wyliau hanner tymor mis Mai sy'n llawn antur, gan fod y sir yn cynnig llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau hwyliog i bob oedran i'w mwynhau yn ystod gwyliau'r ysgol.

Mae Llety Cynin wedi creu te yr Hetiwr Hurt i deuluoedd drwy gydol 2018, ac mae ganddynt ddanteithion blasus gan gynnwys Cacen Cath o Sir Gaer a Thartenni Brenhines y Calonnau i blant a Chwpanau Te Siocled yr Ardd a Chacen Siecrog i oedolion. Yn ogystal, mae'r ddau de yn cynnwys bisgedi 'Bwyta Fi' a Theisennau Cwstard gyda chwmwl siwgr a dil mêl; ac mae modd mwynhau'r cyfan gyda cherddoriaeth Alys yng Ngwlad Hud yn y cefndir. Byddwch hefyd yn cael cyfle i fwydo'r ŵyn newydd, gweld blodau'r gwanwyn ar y Daith drwy'r Coed neu fwynhau'r maes chwarae newydd lle mae llithren, siglen a wal ddringo. Yn wir, mae'n union fel cael Antur yng Ngwlad Hud.

Gwledd arbennig arall yw'r cyfle i greu cerfluniau bwytadwy yn Ffatri Siocled NomNom yn Llanboidy. Ar ôl dod o hyd i gannoedd o hen fowldiau siocled a oedd wedi eu gadael ar ôl pan symudodd yr hen berchnogion, mae'r siocledwyr cyfeillgar yn cynnig teithiau tywys hwyliog i'r teulu a chyfle i chi ddewis eich mowld eich hun a rhoi gwedd newydd ar siocled tywyll neu siocled llaeth.

Yn ystod gwyliau hanner tymor mis Mai, mae Canolfan Gwlyptir Llanelli yn cynnig cyfle i deuluoedd gael cipolwg y tu ôl i'r llen a mynd ar daith o amgylch meithrinfa cywion hwyaid y Ganolfan, lle y bydd y plant bach wrth eu bodd yn cael cyfle i gael golwg agos ar y cywion hwyaid yn eu meithrinfa dan do ac awyr agored.

Dyma'r cyfle olaf hefyd i ddilyn llwybr Dusty Duck. Mae 14 o'r hwyaid wedi cael eu creu gan enwogion, gan greu llwybr bywiog sy'n addas i deuluoedd. Ymhlith yr hwyaid enwog ceir Ziggy StarDusty ar thema Bowie gan Chris Packham, Explorer Dusty gan Steve Backsall, Patsy Dusty gan Joanna Lumley o raglen Absolutely Fabulous a Pirate Justy Dusty gan Justin Fletcher o Cbeebies.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir ledled y Sir, ewch i gael golwg ar ein tudalen Be sy' mlaen

 

8967

Dewch i fwynhau ein traethau

 

Mae gan Sir Gaerfyrddin rai o'r traethau gorau yng Nghymru, felly beth am ymweld â'r traethau hyn...

O adeiladu cestyll tywod i bilcota mewn pyllau, o gerdded ar hyd rhai o'n llwybrau arfordir ysblennydd i gaiacio môr neu ymlacio a mwynhau'r olygfa, mae arfordir trawiadol Sir Gaerfyrddin yn cynnig rhywbeth i bawb. 

Dewch i greu anifeiliaid anwes gan ddefnyddio cerrig bychain. Ceir cerrig bychain o bob lliw a llun a gall hyn eich helpu chi i benderfynu pa anifail anwes fydd yn addas ar gyfer eich carreg fach. Tra byddwch chi allan o amgylch y Sir efallai y byddwch yn darganfod cerrig bychain sydd eisoes wedi'u paentio. Mae prosiect Creigiau Caerfyrddin yn brosiect sy'n paentio ac yn cuddio cerrig bychain ledled y Sir.

Pentyrru a Chydbwyso Creigiau. Pa mor dda ydych chi o ran adeiladu a chydbwyso pethau? Casglwch ychydig o gerrig bychain neu greigiau bach a gweld pa mor uchel y gallwch chi adeiladu tŵr.

Adeiladu Argae o Dywod. Adeiladwch wal gylchog y gallwch sefyll y tu fewn iddi, er mwyn gweld pa mor hir y gallwch aros yn sych wrth i'r llanw ddod i mewn o'ch amgylch. Po fwyaf trwchus ac uchel yw eich wal, y hiraf y bydd yn para. Gallwch addurno'r wal â cherrig a chregyn o'r traeth. Rhannwch yn dimau a gweld pwy all adeiladu'r un gorau. 

Parc a Chastell Dinefwr

Galw am gasglwyr pryfed yn Ninefwr. Bydd y rhai sy'n dwlu ar natur wrth eu bodd yn chwilio am bryfetach ac yn adeiladu gwestai i bryfed.

Pryd: O Ddydd Sadwrn Mai 26

Ble: Parc a Chastell Dinefwr. SA19 6RT

 

Canolfan Gwlyptir Llanelli – Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir

Wythnos Cywion Hwyaid

Cyfle i ymwelwyr gael cipolwg y tu ôl i'r llen ar daith o amgylch meithrinfa cywion hwyaid y Ganolfan am un wythnos yn unig! Ceir teithiau bob dydd am 12pm, 2pm a 3pm

Mae'n rhaid archebu lle pan fyddwch yn cyrraedd y ganolfan (ymddiheuriadau ond ni dderbynnir archebion ymlaen llaw). Mae'r teithiau hyn yn boblogaidd iawn felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Mae'r gweithgareddau eraill sydd ar gael bob dydd yn ystod hanner tymor yn cynnwys:

Drwy'r dydd: hunan-dywys: Llwybr Dusty Duck yr Enwogion

Drwy'r dydd: Adeiladu cuddfan hunan-dywys: ewch i wiggly wood ar unrhyw adeg drwy gydol y dydd i adeiladu cuddfan gan ddefnyddio helyg a phren. 

Gweithdai Crefft (amseroedd amrywiol)

*codir tâl bychan i dalu am gost y deunyddiau. Gweler y bwrdd crefft yn y gornel crefftau am fanylion.

Pryd: Dydd Sadwrn 26 Mai - Dydd Sul 3 Mehefin

Lle: Canolfan Gwlyptir Llanelli – Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir. SA14 9SH

Rheilffordd Gwili

Ffair Celf a Chrefftau Gwyliau Banc

Dewch i bori drwy amrywiaeth o stondinau gan gynnwys artistiaid a chrefftau gwaith coed; hen bethau a phethau casgladwy, a theganau, llyfrau a threnau model. Bydd bwyd ar werth yn y Vintage Tea Rooms yn Bronwydd Arms. Bydd ymwelwyr yn gallu teithio ar y trenau stêm drwy gydol y dydd.

Pryd: 26 Mai - 28 Mai

Pris: Codir y prisiau arferol.

 

Sioe Beiciau Modur Clasurol

Ymunwch â Rheilffordd Ager Gwili am ei Sioe Stêm a Beiciau Modur Clasurol flynyddol gyntaf.

Pryd: 2 a 3 Mehefin

Pris: Codir y prisiau arferol.

Ble: Rheilffordd Gwili, Bronwydd. SA33 6HT

Nom Nom

Dewch i wneud eich cerflun bwytadwy eich hun yn y Ffatri Siocled enwog yn Llanboidy.

Ymunwch â siocledwyr Nom Nom drwy gydol gwyliau hanner tymor mis Mai, er mwyn cael sbort â siocled. Ewch ar daith dywys o amgylch y safle, dewis mowld a'i baentio, a rhoi gwedd newydd ar siocled tywyll neu siocled llaeth.

Pryd: Dydd Llun -  Dydd Iau 10am - 4pm

Ble: The Abandoned Chocolate Factory, Llanboidy, Sa34 0EX

 

Rheilffordd Llanelli a Mynydd Mawr

Diwrnod Agored Gŵyl Banc y Gwanwyn

Ymunwch â rheilffordd Llanelli a'r Mynydd Mawr i fwynhau diwrnod llawn teithiau trên, hanes a natur Ddydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn. Gallwch fwynhau teithiau trên diderfyn, dilyn y Llwybr Natur, ac mae yna thema gwisg ffansi Tylwyth Teg a Chnafon Bach a bydd pob plentyn sy'n gwisgo gwisg ffansi yn cael anrheg.

Pryd: Dydd Llun 28 Mai

Pris: Oedolion - £4, Plant - £3, Babanod - am ddim!

Ble: Rheilffordd Llanelli a'r Mynydd Mawr, Cynheidre, Llanelli, SA15 5YF.

 

Taith Caerfyrddin Iasol

Mae'r daith arobryn 'Taith Caerfyrddin Iasol' yn ei hôl! Bob nos Fercher am 7 o'r gloch mae cyfle i ail-fyw hanes erchyll ein dref a chymryd rhan mewn rhai arbrofion eithaf iasol.  Cewch gyfle i glywed am ddienyddiadau gwaedlyd, arwyr a dihirod, a llofruddwyr ffiaidd, a darganfyddwch ym mhle mae'r ysbrydion yn crwydro yn ôl pob sôn.  Mae'r teithiau yn dod i ben yng nghelloedd iasol yr hen orsaf heddlu o Oes Victoria.  Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer y teulu cyfan.

Pryd: Dydd Mercher Mai 30

Lle: Guildhall Square, Caerfyrddin. SA31 1PR

I gael rhagor o fanylion ewch i www.creepycarmarthen.co.uk Ffoniwch neu anfonwch neges destun at 07752 438901 i archebu lle.

 

8750
8978
2326

Aros

O Wârsylla i Westai ac o'r Arfordir i'r Cefn Gwlad. Mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig rhywbeth i bawb...

 

I gael y rhaglen ddiweddaraf o'r digwyddiadau a gynhelir ledled y Sir.

Pethau i'w gwneud

I gael rhestr gynhwysfawr o weithgareddau ac atyniadau dylid ymweld â nhw