Digwyddiadau'r Nadolig

"Rydym yn well drwy gydol y flwyddyn o ganlyniad i fod yn blentyn unwaith eto mewn ysbryd adeg y Nadolig." Laura Ingalls Wilder

Digwyddiadau'r Nadolig

Gŵyl y Synhwyrau

Mae Gŵyl y Synhwyrau, Llandeilo sef digwyddiad blynyddol yng nghalendr Nadolig Sir Gaerfyrddin yn arwydd bod y Nadolig yn agosáu ac eleni cynhelir yr Ŵyl rhwng 16 a 18 Tachwedd.

Mae'r Ŵyl yn digwydd ledled y dref ac mae bron pob un o'r busnesau lleol yn cymryd rhan yn y dathliad. Dyma ddigwyddiad unigryw, modern ac am ddim i'r teulu cyfan! Yn ystod yr ŵyl, bydd amrywiaeth o siopau a bwytai unigryw a modern yn cynnig gostyngiadau a chynigion arbennig di-ri drwy'r penwythnos cyfan. Bydd siopa hwyr ar y nos Wener a bydd y dref yn llawn bwrlwm ac ysbryd yr ŵyl. Bydd y marchnadoedd yn eu hanterth a chaiff goleuadau Nadolig y dref eu cynnau, gyda cherddoriaeth fyw i ddilyn ar y prif lwyfan yn Stryd y Brenin.

Dechrau cyfri'r dyddiau tan y Dolig

Mae'r Nadolig yn nesáu ac mae bron yn amser cynnau'r goleuadau Nadolig ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin. Mae gweld y goleuadau'n cael eu cynnau'n elfen hudolus o gyfnod y Nadolig ac yn gwneud i bawb deimlo hwyl yr ŵyl.

Mae Carnifal a Chynnau'r Goleuadau Nadolig yn Llanelli yn ddathliad mawr yn Sir Gaerfyrddin ac mae miloedd o bobl yn mynychu'r digwyddiad er mwyn gwylio Gorymdaith y Nadolig a'r Arddangosfa Tân Gwyllt sy'n symbol bod dathliadau'r Nadolig wedi dechrau. Ymunwch yn yr hwyl nos Wener, 23 Tachwedd.

Mae'r dathliadau'n digwydd dros ddwy noson yng Nghaerfyrddin. Bydd goleuadau'r dref yn cael eu cynnau nos Wener, 23 Tachwedd a bydd gorymdaith y ceirw a chynnau'r goleuadau yn Rhodfa'r Santes Catrin yn digwydd nos Sadwrn, 24 Tachwedd.

 

 

Gŵyl y Gaeaf

Mae bwriad i gynnal Gŵyl y Gaeaf yma yng Nghaerfyrddin eleni. Bydd yr atyniad arbennig hwn ar agor ym mharc Caerfyrddin yn Lôn Morfa o fis Tachwedd tan fis Ionawr.
Gall ymwelwyr ddisgwyl reidiau ffair, Ciwb Gemau rith-wir, canolfan sglefrio dan do ar gyfer pob tywydd, groto Siôn Corn a marchnad Nadolig a stondinau bwyd a fydd yn cynnwys busnesau lleol. Bydd bar mewn pabell wedi'i gwresogi a thŷ coffi, gyda phwll tân, a seddau moethus, yn ogystal â bwth karaoke i'r rhai hynny sy'n dymuno ystwytho tannau'r llais a chanu rhai o ganeuon gorau'r Nadolig.

 

Siopa - syniadau am anrhegion

Mae cyfnod y Nadolig yn Sir Gaerfyrddin yn baradwys i siopwyr, gyda digwyddiadau arbennig yn cynnig y cyfle i brofi rhywbeth gwahanol, o'r Ffeiriau Bwyd a Chrefftau Nadolig yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Ffair Aeaf Aberglasne i noson Fictoraidd Castellnewydd Emlyn. Byddwch yn siŵr o gael hyd i anrhegion arbennig i lenwi’r hosan yna.
Cyfle i fynd i hwyl yr ŵyl wrth i chi grwydro o gwmpas y stondinau o safon, gan gynnwys stondinau artistiaid annibynnol a chrefftwaith gwneuthurwyr. Mae'r plasty a'r cwrt yn llawn danteithion blasus a syniadau ar gyfer anrhegion Nadolig unigryw i'r teulu cyfan. Bydd canwyr carolau, corau a bandiau pres yn darparu'r trac sain ar gyfer eich diwrnod wrth i chi yfed siocled poeth moethus neu wydraid o win twym yn erbyn cefndir Parc Dinefwr yn ei holl ogoniant gaeafol, ddydd Gwener 23 Tachwedd i ddydd Sul 25 Tachwedd.
Mae'n rhaid i chi fynd i Ffair Aeaf Aberglasne, a gynhelir yn yr ardd o ddydd Gwener 30 Tachwedd i ddydd Sul 2 Rhagfyr. Mae cant o stondinau ym mhob cwr o'r Plasty, pabell grefftau, pabell fwyd a stondinau yn yr awyr agored, a pherfformiadau dawnsio a cherddoriaeth. Rhoddai'r gwydraid o win twym neu sudd afal sbeislyd a mins pei am ddim wrth i chi gyrraedd. Os ydych yn dechrau blino ar siopa, ymlaciwch a mwynhewch o flaen tân coed â seddau dan y Clawstrau. Ar ddydd Sadwrn a dydd Sul ewch i ymweld â Groto Siôn Corn a chofio bod parcio a theithio am ddim o Goleg Sir Gâr, Campws Gelli Aur.
Os ydych am gadw'r plant yn brysur, bydd Ffair Nadolig Pen-bre yn ddiwrnod allan ardderchog. Cynhelir y ffair ddydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 Rhagfyr, a bydd stondinau crefft yn y babell fawr ar gyfer syniadau am anrhegion, ynghyd â chorau ysgolion lleol yn canu carolau Nadolig a grwpiau perfformio drwy gydol y penwythnos ac wrth gwrs bydd y person pwysicaf, Siôn Corn, yno am y penwythnos gyda'i geirw.

 

Taith Nadoligaidd Hudol

Mae Siôn Corn a'i gynorthwywyr bach yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig ac yn chwilio am bobl i'w helpu yn 'Nhaith Nadoligaidd Hudol' Parc Gwledig Pen-bre bob penwythnos o ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr tan ddydd Sadwrn 22 Rhagfyr.
Mae pedair ystafell ar sail themâu gwahanol, lle gall plant brofi 'Hud y Nadolig'. Helpwch Siân Corn i addurno cwcis a bisgedi sinsir i fynd adref gyda chi, ymunwch â chynorthwywyr bach Siôn Corn i drwsio eu tryc, creu addurniadau ar gyfer y goeden Nadolig a gwrando ar straeon Nadolig cyn cwrdd â Siôn Corn ei hun. Cofiwch ddod â'ch llythyron i Siôn Corn er mwyn eu postio drwy'r blwch llythyrau hud.

Rhagor o Ddigwyddiadau Nadolig

Gweler ein tudalennau Be sy' Mlaen i gael gwybod rhagor am ddigwyddiadau Nadolig a Hwyl yr ŵyl.