Hwyl i'r Teulu

Dyddiau Gwych ar gael yn Caerfyrddin!

Hwyl i'r Teulu

1. Beicio amdani - lawrlwythwch un o lwybrau beicio di-draffig Sir Gaerfyrddin sydd â mapiau hwyl, deniadol, cyfarwyddiadau manwl a chynghorion am ble i aros i 'lenwi'r tanc'! Dewiswch o blith Llwybr Arfordirol y Mileniwm, neu lwybr oddi ar y ffordd sy'n dilyn hen reilffordd Llanelli a'r Mynydd Mawr drwy Gwm Gwendraeth, neu hefyd lwybr wrth lan afon Aman sydd â golygfeydd godidog o'r Mynydd Du a Mynydd y Betws.

http://www.darganfodsirgar.com/crwydro/llwybrau-beicio-epig/llwybrau-ir-teulu-cyfan/

2. Bod yn Barcmon Bach yn Ninefwr - bydd y rhai bach yn dwlu ar gyflawni dyletswyddau ym Mharc a Chastell Dinefwr ger Llandeilo. Mae Academi'r Parcmyn Bach yn dysgu plant (rhwng 5 a 13 oed) am waith parcmon mewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol, gan gynnwys bwydo'r gwartheg a chadw'r gerddi'n daclus. Mae hyd yn oed cyfle i deuluoedd ddringo ar dractor am daith hwyliog o amgylch y parc. Mae Academi'r Parcmyn Bach am ddim, ond codir y tâl mynediad arferol i'r safle.

www.nationaltrust.org.uk/events/8d364482-882a-45cd-ae8e-0953cfe43fd5/pages/details

 

3. Cyrsiau coginio Little Pumpkins - bydd cogyddion bach yn dwlu ar y cyrsiau coginio hwyliog hyn i'r teulu yn y Pumpkin Patch ger Caerfyrddin – ffordd wych i'r teulu cyfan fagu hyder yn y gegin. Mae'r cyrsiau'n rhedeg drwy gydol y flwyddyn ond yn ystod y misoedd mwy teg cynigir gweithdai thema, megis Diwrnod Tân Gwersyll a Pharti Haf ar y cyd â choginio, garddio a chrefftau hwyl! Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu'ch lle o flaen llaw gan eu bod nhw'n boblogaidd! www.thepumpkinpatch.org.uk/index.php

 

4. Diwrnod mas Gwlanog - Amgueddfa Wlân Cymru yw un o'r atyniadau yr ymwelir ag ef fynychaf yn y sir ac mae'n cynnal amrywiaeth o gyrsiau, arddangosfeydd a gweithdai i blant. Mae'r Gorlan Grefftau yn annog plant i dorchi llewys a herio'u hochr greadigol, gan greu blodau ffelt a phosteri argraffwaith i fynd adref gyda nhw, yn rhad ac am ddim – y swfenîr perffaith! Mae'r clwb yn cwrdd ar hyn o bryd ar 26 a 27 Gorffennaf ac ar 9, 10, 23, 24 Awst – ewch i'r wefan i gael rhagor o fanylion: https://amgueddfa.cymru/gwlan/

5. Parc Sglefrio Ramps yn Llanelli - mae'r Parc Sglefrio trawiadol hwn, sy'n cwmpasu 12,000 troedfedd sgwâr ychydig i'r gogledd o Lanelli, yn cynnwys amrywiaeth o rampiau ar gyfer pob oedran ynghyd â siop sglefrio arbenigol a chaffi croesawgar i rieni fwynhau – y lle perffaith i bobl ifanc neu blant ddefnyddio'u hegni! Mae'r cyfuniad o rampiau awyr agored a than do yn golygu ei fod yn lle da i fynd pan fydd hi'n bwrw glaw. Mae ar agor 11am-6pm bob dydd a chodir tâl mynediad o £4 am bob awr.

6.Ar y Trên Stêm - Profwch oes aur y rheilffordd drwy neidio ar fwrdd trên o'r 1950au a dynnir gan injan stêm, a hynny yn Rheilffordd Gwili ger Caerfyrddin. Ewch drwy'r cefn gwlad ar hyd y brif linell wreiddiol (o orsaf Bronwydd Arms i arhosiad Danycoed ac yn ôl), sy'n cymryd ychydig dros awr, ond mae'r tocynnau'n gymwys drwy'r dydd. Ar hyd y ffordd byddwch yn teithio heibio hen adeiladau'r orsaf, cae criced, tir amaeth ac afon Gwili ac mae rhai o'r trenau hyd yn oed yn cynnig te hufen mefus i fodloni unrhyw ddannedd melys yn y cwmni. Mae'r prisiau'n dechrau ar £12 i oedolion, £6 i blant (3-6 oed) a £31.50 am deulu o bedwar. Gellir archebu tocyn drwy fynd i: gwili-railway.co.uk

7. Mwyngloddiau Aur a Phanio am Aur - ewch yn ôl mewn amser ym mwyngloddiau aur Rhufeinig hynaf Prydain, yng nghanol ystad 2500 erw ym Mhumsaint yn Nyffryn Cothi. Bydd teuluoedd sy'n awchu am wybodaeth yn dwlu ar y lle hwn, rhwng y cyfle i wisgo het galed, cynnau lamp glöwr a mynd dan ddaear ar daith o'r mwyngloddiau cyn dilyn y llwybrau Rhufeinig cyfagos ar deithiau tywys â sain, gan gadw llygad am gaerau hynafol, pyllau mwyngloddio, olion ceibio a maen hynod Carreg Pumsaint. Gall darpar-haneswyr roi cynnig, hyd yn oed, ar banio am aur. https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/mwyngloddiau-aur-dolaucothi