Bod yn Egnïol

Dyddiau Gwych ar gael yn Caerfyrddin!

Bod yn Egnïol

1. Tir-hwylio ar y Traeth - mae Traeth Pentywyn yn enwog am y record cyflymder ar dir, felly mae ond yn iawn eich bod yn manteisio ar y 7 milltir o dywod ac yn rhoi cynnig ar dir-hwylio, gan wibio o gwmpas fodfeddi'n unig uwchben y tywod. Mae Morfa Bay Adventure yn cynnig hanner diwrnod o antur i bawb sydd eisiau profi'r wefr o wibio a theimlo'r gwynt yn eu gwallt! I archebu lle ewch i: www.morfabay.com/land-yachting

2. Cerddwch Lwybr Arfordir Cymru - 2018 yw Blwyddyn y Môr yng Nghymru ac i werthfawrogi hynny i'r eithaf ewch ar hyd y llwybr 4.5 milltir rhwng Pentywyn ac Amroth i weld traethau cudd, bywyd gwyllt y glannau a golygfeydd godidog. Gwnewch yn siŵr bod eich binocwlars wrth law er mwyn bwrw golwg ar adar prin megis pâl yr Iwerydd a'r trochydd gyddf-ddu a rhai mwy cyffredin megis clochdar y cerrig a'r fulfran lwyd. Gadewch i'ch dychymyg fynd ar ras â straeon am fôr-ladron wrth ichi ddod ar draws ogofau a ddefnyddid ar un adeg gan smyglwyr i gwato'u contraband.

3. Ar dy feic - Mae gan Sir Gaerfyrddin ddewis lu i feicwyr, p'un a ydych am ymlwybro'n hamddenol a stopio am de a chacen ar y ffordd neu'n wariar dwy olwyn sy'n chwilio am riwiau a heriau! Mae yna deithiau pwrpasol sy'n addas ar gyfer teuluoedd, beicwyr mynydd, beicwyr ffordd neu'r rheiny sydd am ddilyn cymal cyntaf Taith Prydain 2018 – mae dros 30 o deithiau ar gael, ynghyd â digwyddiadau beicio yn lleol. http://www.darganfodsirgar.com/crwydro/llwybrau-beicio-epig/

4. Merlota ym Marros - byddai taith hamddenol drwy'r coetir hynafol, sy'n berchen i Ganolfan Farchogaeth Marros ger Pentywyn, yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr. Mae'n para tua awr ac mae modd i farchogion nerfus gael eu harwain a mwynhau'r nentydd gloyw loyw a'r bywyd gwyllt. Gall y sawl sy'n fwy profiadol fynd ar drot ar y traeth a gall hyd yn oed plant bach gael sesiwn flasu yn yr ysgol farchogaeth dan do. I archebu lle ewch i www.marros-farm.co.uk

5. Parc Gwledig Pen-bre - parc ar gyfer pob dim - rhwng popeth sydd ar gael fan hyn mae'n bosib na fydd gennych ddigon o oriau yn y dydd! Mae'r maes parcio yn agor am 8am er mwyn gwneud y mwyaf o'r dydd a wedyn rhaid dewis beth i'w wneud gyntaf – llogi beic, gwibio lawr y tobogan, sgïo, mynd ar draeth Cefn Sidan (8 milltir ohono, yr hiraf yng Nghymru), rhoi cynnig ar y cyrsiau cyfeiriannu newydd, cael hwyl yn y lle chwarae antur, cerdded y llwybrau troed neu roi cynnig ar fwa saeth. Whiw! I archebu lle, ewch i: parcgwledigpenbre.cymru

6. Pysgota am glod - Mae'r sir yn llawn traethau trawiadol, cilfachau cudd a dŵr mewndirol, yn ogystal â milltiroedd o lannau ar afonydd Tywi, Teifi, Taf, a Chothi lle y gellir pysgota. Mae'n lle gwych ar gyfer pysgotwyr brwd a'r rheiny sydd am ddysgu rhagor am y gamp. Mae gan Fferm Bryncoch lyn llawn pysgod lle gall ymwelwyr fynd i roi eu gwialen uwch y dŵr. Nid oes torfeydd yno ac mae'r llynnoedd yn gyfleus felly nid oes angen llusgo'ch cit! Mae llefydd da ar gyfer teuluoedd hefyd. Am £5 y dydd gallwch gael gafael ar garp 16 pwys! I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.southwalescamping.co.uk

7. Golffio - mae cymaint o gyrsiau golff trawiadol i ddewis o'u plith yn Sir Gaerfyrddin, er enghraifft, dyluniwyd Machynys ym Mharc Arfordirol y Mileniwm gan Nicklaus ac mae'n cynnig Academi Golff, maes bwrw peli golff a Spa Elemis ar gyfer y sawl sydd heb ddiddordeb mewn golff! Ar ôl hynny, beth am fwynhau diod ar ddec y Bar wrth i'r haul fachlud dros y cwrs. www.machynys.com